Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se, e-DN och DN.Prio.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

Alliansen öppnar för t-bana och vägtunnel under Saltsjön

Österleden ska utredas. Regeringen öppnar för en gemensam tunnelbane- och vägtunnel under Saltsjön, från Djurgården till Nacka. En sådan tunnel innebär stora samordningsvinster. Eventuella negativa miljökonsekvenser för Nationalstadsparken ska beaktas, skriver Alliansens fyra partiledare.

Vägar och järnvägar binder samman Sverige och är en förutsättning för ekonomisk utveckling. Med en god infrastruktur får människor möjligheter att förflytta sig. Människor kan resa mellan hem och arbete, arbetssökande får tillgång till fler lediga jobb och företag kan enklare leverera produkter och tjänster.

För att stärka Sveriges tillväxtförutsättningar och konkurrenskraft genomför regeringen de kommande åren en kraftig ambitionshöjning. Det gäller infrastrukturåtgärder i hela landet, både för drift och underhåll och för nyinvesteringar. Från dagens 40 miljarder kronor höjs resurserna till väg och järnväg, inklusive medfinansiering, till 52 miljarder 2016 och 57 miljarder 2020. Satsningen möjliggör både den största investeringen någonsin på järnvägsunderhåll och att byggandet av en ny stambana kan inledas liksom att åtgärder för gruvindustrin kan genomföras. Därmed stärker vi människors förutsättningar att resa till jobbet och bo på annan ort. Hela samhället tjänar på dessa investeringar.

De ökade resurserna innebär också möjlighet till investeringar för att förbättra trafiksituationen i Stockholm. De senaste åren har befolkningen i Stockholms län ökat med ungefär 40.000 personer årligen. Tillväxten förväntas inte avta, utan de kommande tjugo åren bedöms Stockholms läns befolkning att öka med ytterligare en halv miljon människor. Den snabba ökningstakten skapar utmaningar.

Myndigheten Trafikanalys beräknar att problemen med köer och trängsel i Stockholmstrafiken kostar över sex miljarder kronor varje år. Förseningar i kollektivtrafiken är den del som kostar klart mest, och är frustrerande för människor i vardagen. Problemen kommer att förvärras framöver, trots betydande nyinvesteringar i infrastrukturen. Den stora inflyttningen gör också att många har svårt att hitta boende. Bostadsbristen begränsar både arbetsmarknadens utveckling och tillväxten. Regeringen har därför bland annat varit pådrivande för att öka det regionala ansvarstagandet för bostadsbygg­ande i Stockholmsområdet.

År 2011 skapades i Stockholm cirka 25.000 nya jobb och det startades cirka 24.000 nya företag. För att Stockholm ska kunna fortsätta att utvecklas och växa krävs att stadens invånare har tillgång till en fungerande infrastruktur och en bostadsmarknad som är dimensionerad efter framtidens behov.

Alliansregeringen vill, för att underlätta för invånarna i Stockholm, verka för en förlängning av tunnelbanans blå linje från Kungsträdgården till Nacka centrum. Trafikverket har i den nyligen presenterade kapacitetsutredningen pekat ut denna utbyggnad som den viktigaste investeringen i Stockholmsregionens kollektivtrafik.

Vi vill bidra till en snabbare utbyggnad av tunnelbanan och att den snabbt ska ge maximal effekt på sysselsättning och bostadsbyggande i länet. Regeringen kommer därför inom kort att utse förhandlingspersoner som tillsammans med ansvariga i Stockholms län får i uppgift att ta fram en överenskommelse om förslag till finansiering av tunnelbanans förlängning, bland annat genom höjda och bredare intäkter från trängselskatt eller olika former av medfinansiering. De ska också bidra till en snabb utbyggnad genom ökad samordning av myndigheters och regionala aktörers arbete.

Förhandlingspersonerna ska dessutom diskutera en utformning av en östlig vägförbindelse (Österleden) i anslutning till tunnelbanans förlängning till Nacka. En sådan gemensam tunnel för både en östlig vägförbindelse och en tunnelbana till Nacka under Saltsjön – vattnet mellan Södermalm och västra Nacka i söder och Djurgården i norr – kan ge stora samordningsvinster. Eftersom en sådan förbindelse skulle behöva dras genom nationalstadsparken kommer de att få i uppdrag att särskilt beakta nationalstadsparkens värden och eventuella negativa konsekvenser för naturmiljön.

Förutom en betydande förbättring av kapaciteten och robustheten i Stockholms kollektivtrafik kommer en utbyggd tunnelbana att möjliggöra ett stort antal nya bostäder längs hela blå linjens sträckning. Förhandlingspersonerna får också vårt uppdrag att ställa krav på kommunerna i länet att kraftigt öka sitt bostadsbyggande. Utgångspunkten är att 40 000 nya bostäder ska byggas som följd av tunnelbaneutbyggnaden. Sammantaget bedöms projektet kunna innebära investeringar i bostäder, tunnelbana samt kommersiella lokaler som kan uppskattas överstiga ett värde av 100 miljarder kronor.

Regeringen har under året tagit flera initiativ för att öka det regionala ansvarstagandet för bostadsbyggande i Stockholmsområdet. Bland annat har Boverket getts i uppdrag att förtydliga kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen och införa en regional dimension i bostadsförsörjningslagen. Regeringen avser också se över instansordningen för att korta handläggningstiden för ärenden som överklagas enligt plan- och bygglagen.

Genom ett aktivt engagemang från regeringens sida skapas goda förutsättningar för en snabb och effektiv process för byggandet av tunnelbanan mellan Kungsträdgården och Nacka, en av de viktigaste investeringarna för minskad trängsel i Stockholmstrafiken. Regeringens ambition är att i samverkan med regionens företrädare åstadkomma resultat som påtagligt förbättrar trafiksituationen och ökar bostadsbyggandet i Stockholm. Därmed underlättar vi för stockholmarnas vardag.

Fredrik Reinfeldt (M)

Jan Björklund (FP)

Annie Lööf (C)

Göran Hägglund (KD)

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.