Mitt DN
logo-woman
välkommen
Vill du göra adressändring, göra uppehåll eller anmäla utebliven tidning?
Mina bokmärken
Skribenter jag följer
Mina bokmärken
Det är lite ensamt här inne

Klicka på bokmärkessymbolen vid artikeln för att spara i denna lista

Ta bort markerade
Avbryt
Vill du ta bort markerade bokmärken?
Avbryt

”Alternativ till radio- och tv-avgiften måste prövas”

Bokmärk artikel
  • Skriv ut
  • Öka textstorlekMinska textstorlek
  • Rätta artikeln

Läsarreaktioner

  • 0
  • 0
  • 0

I dag fastställer regeringen direktiv och utser den kommitté som ska utreda uppdraget och villkoren för en radio och tv i allmänhetens tjänst. Det bör betonas att ­programföretagen verkar parallellt med andra aktörer på mediemarknaden, men har inte ett kommersiellt uppdrag. Kommittén ska därför lämna förslag på hur oberoendet från kommersiella aktörer kan stärkas. Även licenssystemet måste ses över och olika alternativ för framtida finansiering prövas. I uppdraget ingår att utse en referensgrupp med representanter från alla riksdagspartier, skriver kulturministern och de kulturpolitiska talespersonerna för FP, C och KD.

I dag fastställer regeringen direktiv och utser den kommitté som ska utreda uppdraget och villkoren för en radio och tv i allmänhetens tjänst. Det bör betonas att ­programföretagen verkar parallellt med andra aktörer på mediemarknaden, men har inte ett kommersiellt uppdrag. Kommittén ska därför lämna förslag på hur oberoendet från kommersiella aktörer kan stärkas. Även licenssystemet måste ses över och olika alternativ för framtida finansiering prövas. I uppdraget ingår att utse en referensgrupp med representanter från alla riksdagspartier, skriver kulturministern och de kulturpolitiska talespersonerna för FP, C och KD.

Mediepolitiken är viktig för rege­ringen och alliansen, och som en del i en väl fungerande mediemarknad värnar vi en stark radio och tv i allmänhetens tjänst, med ett tydligt uppdrag från medborgarna. Samtidigt behöver uppdraget anpassas för en ny tid med nya förutsättningar. Utifrån en helhetssyn på mediemarknaden vill vi ge alla aktörer goda möjligheter att utvecklas.

När regeringen i dag fastställer direktiv och utser den kommitté som ska utreda uppdraget och villkoren för radio och tv i allmänhetens tjänst, är det med sikte på en ny tillståndsperiod som sträcker sig ända fram till 2020. En grundläggande uppgift för utredningen är därför att utgå från den snabba utveckling som har skett på medieområdet och forma uppdraget med hänsyn till morgondagens mediemarknad. Under de senaste två decennierna har branschen förändrats i grunden, och utbudet av programföretag, kanaler och plattformar är i princip obegränsat.

Annons:

Vi välkomnar denna utveckling. De övergripande målen för mediepolitiken är att – på yttrandefrihetens grund – främja mångfald, konkurrens och kvalitet. Den utveckling som har skett och sker har i allt väsentligt varit positiv för medborgarna. De nya möjligheterna kan också avläsas i medborgarnas ökade mediekonsumtion. Mångfalden har ökat och yttrandefriheten har vidgats. Samtidigt innebär det många gånger fragmentiserade utbudet nya utmaningar.

Den utveckling vi ser förändrar också villkoren för radio och tv i allmänhetens tjänst.

Med tanke på mångfalden i utbudet på mediemarknaden är uppdraget för programföretagen inte att möta varje individs samlade behov av mediekonsumtion. Det väsentliga är att publiken kan erbjudas ett högkvalitativt, varierat och tillgängligt programutbud som är brett och präglas av självständighet, opartiskhet och saklighet.

I de direktiv som i dag beslutas av regeringen anges inriktningen för kommitténs arbete:

• Programföretagen ska erbjuda ett varierat utbud och produktioner av hög kvalitet som ger ett mervärde i det samlade medieutbudet. De är en betydelsefull källa för spridning av kultur och bildning till alla i Sverige. Särskilt fokus bör, liksom i dag, ligga på nyheter, granskande journalistik och utrikesbevakning, kultur, film, drama och barnprogram samt samhällsdebatt, fakta och vetenskap. Publiken bör även framöver erbjudas ett brett och varierat utbud som är lätt att nå inom alla genrer, inklusive underhållning och sport. Alla program som sänds ska kunna motiveras utifrån uppdraget och kännetecknas av god kvalitet, allsidighet och relevans oavsett genre.

• Politikens uppgift är inte att styra över programinnehållet. Tvärtom är det önskvärt att oberoendet i detta avseende kan stärkas ytterligare. Uppgiften handlar om att ange tydliga ramar för verksamheten. Grunden för detta bör vara en analys av hur det samlade radio- och tv-utbudet har utvecklats och hur medborgarnas konsumtion har påverkats. Teknikutvecklingen föranleder också en analys av hur det breda utbudet på bästa sätt ska kunna nå publiken. Programmen bör finnas tillgängliga på alla plattformar och där tittare och lyssnare befinner sig. En central del av uppdraget är att tillgodose skiftande förutsättningar och intressen hos hela befolkningen och att spegla förhållanden i hela landet. Det gäller såväl geografiskt som exempelvis i fråga om människors olika etniska och kulturella bakgrund, kön och ålder.

Annons:

• Programföretagen arbetar på uppdrag av svenska folket och bygger på att verksamheten finansieras med allmänna medel. De har naturligtvis ett ansvar att hushålla med medborgarnas resurser, på samma sätt som all offentligt finansierad verksamhet, och säkerställa att avgiftsmedlen används på ett effektivt sätt och i enlighet med uppdraget. Öppenhet är en viktig princip för alla verksamheter som finansieras gemensamt.

Med uppdraget i allmänhetens tjänst följer ett stort ansvar, inte minst eftersom företagen är stora aktörer på mediemarknaden med en god, stabil och långsiktig finansiering.

Det bör i sammanhanget betonas att programföretagen agerar under särskilda förutsättningar. De verkar parallellt med andra aktörer på mediemarknaden och har inte ett kommersiellt uppdrag.

• Den oberoende ställning vi vill att radio och tv i allmänhetens tjänst ska ha gäller inte bara i förhållande till politiken, utan även gentemot andra aktörer som kan tänkas vilja påverka innehållet. En hög integritet innebär att verksamheten ska bedrivas självständigt också till olika ekonomiska och andra intressen och maktsfärer i samhället. Kommittén ska därför lämna förslag på hur oberoendet från kommersiella aktörer kan stärkas ytterligare.

• Dagens system med en radio- och tv-avgift har fungerat ganska väl under många år, även om det har ifrågasatts. Teknikutvecklingen innebär emellertid att licenssystemet måste ses över. Det går numera att få tillgång till programföretagens utbud på fler sätt än genom en traditionell tv-mottagare. Det är fortsatt viktigt att finansieringen kan garantera verksamhetens självständighet och åtnjuta legitimitet och medborgarnas förtroende. Det bör också vara ett rättvist och resurseffektivt system.

Vi ger därför kommittén i uppdrag att pröva olika alternativ för den framtida finansieringen av radio och tv i allmänhetens tjänst.

Den kommitté som nu tillsätts har en viktig uppgift framför sig. Ambitionen bör vara att få en så bred förankring som möjligt bakom den roll och det uppdrag som radio och tv i allmänhetens tjänst ska ha i framtiden.

I kommitténs uppdrag ingår därför att utse en parlamentarisk referensgrupp med representanter från samtliga riksdagspartier. Vi är övertygade om att den debatt som förts under våren har bidragit med viktiga infallsvinklar och att diskussionen kommer att vara fortsatt intensiv under det kommande året.

Lena Adelsohn Liljeroth
kulturminister (M)

Christer Nylander
kulturpolitisk talesperson (FP)

Anders Flanking
kulturpolitisk talesperson (C)

Andreas Carlson
kulturpolitisk talesperson (KD)

Kommentarer (143)

Den här artikeln går inte längre att kommentera.

0 Per sida:

Digital prenumeration

Mer från förstasidan

istanbul
Foto:Osman Orsal/Reuters

 Oklart skadeläge. En uppgift om att explosionen orsakats av en rörbomb.

ranelid
Foto:TT

Statsminister Stefan Löfvens språkbruk har retat upp författaren Björn Ranelid.  Läs mer. 8  0 tweets  8 rekommendationer  0 rekommendationer

Annons:
blodprov
Foto:TT

Ett vanligt blodprov kan avslöja din biologiska ålder – din längd, vikt och andra utseendemått.  Läs mer. 18  0 tweets  18 rekommendationer  0 rekommendationer

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons: