Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se, e-DN och DN.Prio.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Avtal tryggar fritt vårdval”

Vårdval Stockholm. Alliansen och Miljöpartiet har nått en uppgörelse som ska säkra det fria vårdvalet i Stockholm också i framtiden. Genom vår samsyn skapas en bredare politisk enighet som kan hålla över tid och valresultat, skriver företrädare för de fyra allianspartierna och Miljöpartiet.

Alliansen och Miljöpartiet i Stockholms läns landsting har nått en bred överenskommelse om Vårdval Stockholm som presenteras i dag. En gemensam utgångspunkt för oss är förståelse för hur ökad valfrihet och inflytande för patienten leder till bättre tillgänglighet, kvalitet och utbud i vården. Vårdvalet har varit en central sjukvårdspolitisk reform och med denna överenskommelse över blockgränsen tryggar vi valfriheten också i framtiden.

Bakgrunden till införandet av Vårdval Stockholm för snart fem år sedan var att det tidigare fanns ett stort missnöje med primärvården. Utbudet var begränsat, köerna långa och patienten tvingades gå till vårdcentralen där hon bodde och inte där hon själv ville. Det var ett system utformat för systemets skull och inte för patientens bästa.

Det finns i dag, efter vårdvalets införande, 40 fler vårdcentraler, tillgängligheten har ökat och köerna försvunnit. Samtidigt finns det fortfarande fler utmaningar kvar. Därför fortsätter nu alliansen och Miljöpartiet utvecklingen av Vårdval Stockholm genom följande satsningar:

Resurser efter patienternas vårdbehov. Vi ser ett behov av att utveckla besöksersättningen så att den tar större hänsyn till patienternas olika vårdbehov, exempelvis kroniskt sjuka och multisjuka. Ett första steg införs under 2013 då en högre ersättning utgår för åtgärder vid nyupptäckt diabetes, screeningstest vid demensutredningar, omfattande vårdintyg, vårdplanering i hemmet och smittspårning. Vi vill också stärka den psykiatriska kompetensen på vårdcentralerna.

Fokus på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande vård. Vi stärker distriktssköterskans roll på vårdcentralen för att bättre kunna arbeta med hälsofrämjande och förebyggande åtgärder. För att förebygga sjukdomar som cancer, hjärtsjukdomar, diabetes och psykisk ohälsa höjs ersättningen för distriktssköterskornas motiverande samtal eller andra evidensbaserade metoder om livsstilsförändringar för att undvika sjukdomar.

Satsning på mer jämlik vård. Under två år kommer vi att utöka den totala ersättningen med 50 miljoner för att öka vårdcentralernas förutsättningar att ge en jämlik vård. Den rörliga tolkersättningen minskas successivt och i stället ges en fast ersättning per listad patient. Den utökade ersättningen ska kompensera för den extra tidsåtgång som det medför att ha tolkstöd och för de högre kostnader som kan uppstå på grund av exempelvis patienters större behov av rådgivning om diagnos och behandling. Hälsokommunikatörer och vårdcoacher är också ett viktigt kompletterande stöd för dessa patienter.

Kompetensutveckling för sjuksköterskor och läkare. Vårdens medarbetare är den enskilt viktigaste faktorn för en god hälso- och sjukvård. För att stimulera fortbildning kommer ersättning att betalas till vårdcentraler för sjuksköters­kors och läkares deltagande i vidareutbildning. Huvudansvaret är fortfarande vårdgivarens, men med en ny ersättning vill vi stimulera vårdcentralerna att låta personalen höja sin kompetens.

Extra ersättning för läkemedelsgenomgångar. I dag utgår ersättning till husläkarmottagningarna för läkemedelsgenomgångar som genomförs för patienter som är inskrivna i hemsjukvården. Vi vill att målgruppen för läkemedelsgenomgångar utvidgas till att även omfatta personer som är 75 år eller äldre och som är ordinerade fem eller fler läkemedel.

Fler entreprenörer som utvecklar sjukvården. För att underlätta för nyetablerade mottagningar vill vi att takkonstruktionen i ersättningen ska börja gälla först under det tredje verksamhetsåret. Detta ger fler mindre aktörer större möjlighet att erbjuda god hälso- och sjukvård i länet. Vi vill uppmuntra till en mångfald av små och stora vårdentreprenörer i sjukvården för att säkerställa att det finns en god tillgänglighet till sjukvården i hela länet.

Extra ersättning för samverkan. För att stimulera samverkan och integrering mellan vårdgivarna för patienternas bästa införs en extra ersättning för ett fördjupat samarbete mellan vårdcentral och psykiatri eller primärvårdsrehabilitering. I framtiden kommer kraven på samverkan mellan husläkarverksamheten och andra huvudmän och myndigheter att öka.

Extra ersättning för intyg. Vi kommer att ge extra ersättning för läkarutlåtande om hälsotillstånd, vilket är en fördjupad bedömning av sjukdomens/skadans påverkan på funktions- och arbetsförmåga, som Försäkringskassan behöver för att avgöra arbetsförmåga. Detta kommer att gynna mottagningar med många sjukskrivna patienter.

Primärvårdsrehabilitering. Vi genomför en kraftig satsning på att bygga ut och förbättra primärvårdsrehabiliteringen genom införandet av vårdval. Flera olika vårdkompetenser som sjukgymnaster, dietister, arbetsterapeuter och kiropraktorer skapar förutsättningar att uppnå ännu bättre funktionsförmåga hos patienterna. Under 2013 görs en översyn av uppdraget och bland annat ska större verksamheter kunna komplettera kompetensen även med naprapater.

Genom vår samsyn skapas en bredare politisk enighet för Vårdval Stockholm som kan hålla över tid och valresultat. Det innebär en trygghet för alla de anställda, patienter och anhöriga som är oroliga för att valfrihetsreformen skulle rullas tillbaka. Nu tar alliansen och Miljöpartiet i Stockholms läns landsting gemensamt ansvar för Vårdval Stockholm och den valfrihet och kvalitet det ger patienterna.

Filippa Reinfeldt (M), hälso- och sjukvårdslandstingsråd

Birgitta Rydberg (FP), sjukvårdslandstingsråd

Stig Nyman (KD), forsknings- och äldrelandstingsråd

Catrin Mattsson (C), gruppledare i hälso- och sjukvårdsnämnden

Helene Öberg (MP), hälso- och sjukvårds­politisk talesman

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.