Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se, e-DN och DN.Prio.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Greenpeace hotar avtal som ska rädda torsken”

Eskil Erlandsson
Eskil Erlandsson Foto: Sven-Erik Sjöberg
Fiskeminister Eskil Erlandsson varnar: Greenpeaces aktion på måndag undergräver Sveriges avtal med Danmark om fiskeförbud i Kattegatt. På måndag planerar Greenpeace att sänka stenblock i havet utanför Hallandskusten. Denna aktion, som syftar till att förhindra trålfiske, hotar vår unika överenskommelse med Danmark om ett totalförbud i torskens lekområde i Kattegatt. Genom sitt agerande ger Greenpeace utrymme för dem som ifrågasatt avtalet med Danmark, och miljöorganisationen försvårar därmed försöken att rädda torsken. Fiskbestånden kan bara skyddas om vi samarbetar länderna emellan. Greenpeaces aktion bygger tvärtom på konfrontation, skriver jordbruks- och fiskeminister Eskil Erlandsson.

Problemen för fisken i våra hav är en stor utmaning. För att åstadkomma verkliga förbättringar krävs gemensamma åtgärder i såväl Sverige som EU och inom världssamfundet. Fisken känner inga gränser och därför är det avgörande att vi löser problemen tillsammans med våra grannländer och inom de internationella forum där Sverige är medlem. Vi kan glädjas åt att vi till följd av gemensamma politiska beslut nu ser flera förbättringar. Vi är på rätt väg. Det är därför är jag blir bekymrad över de aktioner som Greenpeace nu planerar i Kattegatt. Vi vill båda skydda fisken, men jag är rädd att de aktioner som planeras hotar det framgångsrika arbete som vi börjar se resultaten av.

Jag har blivit informerad om att Greenpeace har för avsikt att placera ut ett betydande antal stenblock i de så kallade natura-2000-områdena Fladen och Lilla Middelgrund utanför Hallands kust. Bakgrunden är att man vill påvisa de oklarheter som finns på EU-nivå i förhållandet mellan lagstiftningen som reglerar fisket och naturvården. Enligt gällande regler får medlemsländer själva bedöma på vilket sätt områdena bör skyddas ur naturvårdssynpunkt. Samtidigt kan ett medlemsland inte ensamt lagstifta om fiskeåtgärder på grund av den gemensamma fiskeripolitiken och de inskränkningar detta skulle kunna innebära för övriga medlemsländers fiskerättigheter i det berörda området.

Jag och alliansregeringen har varit mycket aktiva i arbetet att förbättra fiskepolitiken i EU. Det är avgörande att förstå att Sverige inte ensamt kan lösa problemen, det måste göras gemensamt. Lika viktigt är att förstå att synen på fiskepolitiken i många andra länder inte är densamma som i Sverige. Därför är förhandlingar, och många gånger kompromisser, en nödvändighet för att en förändring ska komma till stånd. Det är inte alltid resultaten blivit de jag önskat men vi har kunnat påverka besluten i rätt riktning.

Efter ett kraftfullt agerande från svensk sida som fått stopp på tjuvfisket i Östersjön och lett till en trovärdig förvaltningsplan, säger nu forskarna för andra året i rad att vi kan öka torskfisket i Östersjön. Det har inte hänt på över 20 år. På samma sätt har vi i EU kommit överens om en plan för torsken i Nordsjön och även här säger forskarna nu att fisket kan öka under förutsättning att planen följs. Min utgångspunkt är att vi fortsatt måste vara försiktiga för att inte ödelägga de förbättringar som nu sker. Samtidigt gläder förbättringarna mig oerhört mycket och stärker mig och regeringen i övertygelsen att det är genom samarbete och gemensamma beslut som vi når bäst resultat.

Situationen för torsken i Kattegatt är däremot fortfarande mycket allvarlig. Därför tog jag tillsammans med min danska kollega initiativ till en unik överenskommelse om fiske i torskens lekområden i Kattegatt. Den innebär ett totalt förbud för både yrkesfiske och fritidsfiske inom ett område hela året. I ett annat område är det endast tillåtet att fiska med redskap som inte fångar torsk. Denna överenskommelse och övriga politiska resultat kan bara uppnås genom ömsesidigt förtroende och samarbete.

Den här bakgrunden är viktig för att förstå konsekvenserna av de aktioner Greenpeace nu planerar. Greenpeace har pekat på ett problem med hur vi skyddar marina reservat och jag vill vara tydlig med att jag tycker det är bra att det uppmärksammas. Ett arbete har påbörjats för att klargöra vad som gäller i denna fråga, både i Sverige och inom EU. En dialog har förts med Greenpeace både från myndigheter och regering där vi diskuterat vilka åtgärder som behöver vidtas. Fiskeriverket, Naturvårdsverket och berörda länsstyrelser har också möten planerade för att hantera frågan. I samband med översynen av den gemensamma fiskeripolitiken som just inletts är det här en fråga som jag avser driva för att få ökad tydlighet.

Jag har dessutom vid flera tillfällen i diskussionen om den framtida fiskeripolitiken fört fram att den måste utformas i samklang med andra politikområden, såsom miljö- och biståndspolitik. Det behövs därför inga ytterligare aktioner för att klargöra problemet eller att få upp frågan på agendan.

Det är min övertygelse att vi kommer allra längst i denna fråga och i andra frågor som rör fiskeripolitiken om vi samarbetar länderna emellan. Greenpeaces planerade aktioner bygger tvärtom på konfrontation och ensidighet vilket riskerar att försvåra det nödvändiga samarbetet. Genom sin aktion ger Greenpeace utrymme för dem som har ifrågasatt vår överenskommelse med Danmark om fiskeförbud och hotar därmed de för torsken i Kattegatt viktiga åtgärderna och det samarbete som nu sker över Sundet.

Greenpeaces krav på ett ensidigt svenskt förbud i det aktuella områdena är dessutom verkningslöst eftersom områdena omfattas av EU:s gemensamma fiskepolitik. Det gör att alla länder i EU har rätt att fiska där. Att enbart förbjuda svenska fiskare har inte någon verkan i sig vilket med all önskvärd tydlighet visade sig när den förra regeringen försökte med en sådan politik. Aktionen blir än mer verkningslös eftersom svenska fiskare inte bedriver något betydande fiske i det område där Greenpeace skall placera ut stenblocken. Greenpeaces agerande blir därmed ett stort slag i luften när det gäller att rädda torsken. I stället undergräver den det förtroende för gemensamma lösningar som vi byggt upp tillsammans med våra grannländer både vad gäller torsken och övrig fiskepolitik. Det gagnar inte arbetet för att göra fiskepolitiken långsiktigt hållbar.

Det är allvarligt eftersom det fortfarande finns mycket kvar att göra. Vi har lyckats väl, inte minst vad gäller återhämtning av torsken i våra vatten, men vi behöver förändra fiskepolitiken i grunden. Det gör vi inte genom att skapa osäkerhet och konflikter. Låt oss i stället fortsätta den dialog vi haft för att klargöra vad som gäller i det här fallet.

Min förhoppning är därför att Greenpeace avstår från de aktioner de planerar och att vi i stället gemensamt löser problemen. Jag är djupt engagerad för att hitta lösningar för ett långsiktigt hållbart fiske.

Det är också en av mina prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU. Om vi nyttjar resursen på ett hållbart sätt, och brukar den utan att förbruka, är fisk en nyttig resurs som vi dessutom behöver äta mer av. Jag vill fortsätta det framgångsrika arbete vi har inlett och hoppas även på stöd från Greenpeace för det.

Eskil Erlandsson (C) Jordbruks- och fiskeriminister

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.