Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se, e-DN och DN.Prio.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt bokmärka artiklar.

DN Debatt

”Muslimskt böneutrop är en fråga för polisen”

Ingen fråga för kommunen. Islamiska kulturföreningen har ansökt om tillstånd för böneutrop från moskén i Fittja. Fullmäktige i Botkyrka ska fatta beslut i februari. Vi konstaterar nu att böneutropet inte är en kommunal fråga och att det blir upp till polisen att utfärda tillstånd, skriver ledande politiker från sex partier i Botkyrka.

I början av 2012 inkom det ett medborgarförslag till Botkyrka kommun från Islamiska kulturföreningen med ansökan om att tillåta böneutrop från moskén i Fittja. Efter att samhällsbyggnadsnämnden hade yttrat sig över förslaget startade en intensiv debatt, inte bara i Botkyrka utan i hela Sverige.

Inom loppet av några dagar hade så gott som alla riksmedier, mängder med lokalmedier och sociala medier fyllts med åsikter både för och emot medborgarförslaget i Botkyrka. Tjänstemäns såväl som politikers mejlboxar och telefoner hade översållats med samtal och brev.

Samtidigt fördes det under hösten i Botkyrka en kvalitativ dialog i form av fokusgrupper med medborgarna om religionens plats i det offentliga rummet. Dialogen resulterade i många kloka inslag och inspel till kommunen.

Den 21 februari tas medborgarförslaget upp för avgörande i Botkyrka kommunfullmäktige. Vi konstaterar att böneutropet inte är en kommunal fråga att besluta om, utan att det blir upp till polisen att utfärda tillstånd.
Beslutet kanske återigen väcker liv i debatten. Den kommer ännu en gång att handla om religionsfrihet, yttrandefrihet, ljud/bullernivåer, men även värdekonservativa uppfattningar kring svenskhet, traditioner med mera.

Den 1 januari 2000 upphörde Svenska kyrkan att vara statskyrka i Sverige. Vi som undertecknar detta står bakom religionsfriheten i Sverige, vi menar att det betyder att alla trossamfund ska kunna verka i Botkyrka på likvärdiga villkor. Botkyrka är Sveriges mest internationella kommun. En majoritet, 54 procent, av invånarna har utländsk bakgrund. Här finns över 160 nationaliteter och det talas över 100 olika språk. Denna kulturella och språkliga mångfald är en oerhörd tillgång – som bara delvis tas till vara.

För att ta till vara den tillgången och motverka diskriminering behöver såväl Sverige som Botkyrka övergå till att vara ett interkulturellt samhälle. Vi behöver betona inkludering framför exkludering och skapa möten och rörelser mellan individer och grupper. Utmaningen är att komma dit från ett nuläge där olika etniska och socioekonomiska grupper lever nära varand­ra, men är främmande och ofta okunniga om varandra – sida vid sida men inte tillsammans!

Botkyrka antog 2010 en interkulturell strategi som uttrycker en bred politisk samsyn över blockgränserna. Målet är att skapa social sammanhållning och ekonomisk tillväxt på lika villkor för en etniskt och religiöst blandad befolkning.
Strategin visar på att vi måste lyfta fram fler perspektiv och nya erfarenheter för att nå en hållbar utveckling. Botkyrka kommun arbetar därför sedan länge med att utveckla formerna för demokrati- och dialoginsatser samt bedriver ett aktivt arbete för att möjliggöra ett starkt lokalsamhälle. Vårt bostadspolitiska program innebär till exempel att vi arbetar för att få till mer blandade upplåtelseformer – i alla kommundelar.

I Sverige betraktas fortfarande väldigt många människor som tillfälliga gäster som har ”fel” utseende, ursprung eller trosuppfattning trots att de har bott i landet i över 50 år – eller är födda här.
Efter decenniers debatt kring integration, religioner och mångfald är det hög tid att vi tar frågan om mångkulturen vidare till nästa steg. Inställningen till vad och vem den ”svenska gemenskapen” egentligen ska kunna innefatta måste förändras, breddas och bli mer inkluderande än i dag.

Ingen ska behöva ge avkall på ”sina” traditioner, men alla kan vi lära oss och ta till oss av varandras synsätt, tankar och erfarenheter. Det är så vi uppnår ett samhälle där jämlikhet, likabehandling, förstående och gemenskap verkligen kan frodas. Det är så vi skapar framtidens Sverige.

Vi som undertecknar detta står bakom religionsfriheten i Sverige, vi menar att det betyder att alla trossamfund ska kunna verka i Botkyrka på likvärdiga villkor.

Katarina Berggren (S), Kommunstyrelsens ordförande Botkyrka kommun Mats Einarsson (V), Kommunalråd Botkyrka kommun Dan Gahnström (MP), Kommunalråd Botkyrka kommun Jimmy Baker (M), Kommunalråd i opposition Botkyrka kommun Lars Johansson (FP), Kommunalråd i opposition Botkyrka kommun Stefan Dayne (KD), Kommunalråd i opposition Botkyrka kommun

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.