Sverige

Invandring påverkar skolresultat

01:44. En ökad andel elever med utländsk bakgrund kan förklara en del av de försämrade skolresultaten, enligt en rapport från Skolverket. Men resultaten sjunker oavsett kön, etnisk - och socioekonomisk bakgrund.

En ökande andel elever med utländsk bakgrund kan förklara en del av nedgången av de sjunkande svenska resultaten i Pisa-undersökningar. Därför behövs relevanta åtgärder sättas in för att förbättra resultaten, enligt en rapport från Skolverket.

Skolverket presenterar i dag en rapport som visar hur invandringen påverkar de svenska resultaten i Pisa-undersökningar. En mindre men inte obetydlig del av resultatförsämringen sedan den första undersökningen år 2000 kan förklaras med en ökad andel elever med utländsk bakgrund, skriver Skolverket i ett pressmeddelande.

I den senaste Pisa-undersökningen gavs den svenska skolan underkänt på flera punkter. I samtliga ämnen som mättes – matematik, läsförståelse och naturvetenskap – backade Sverige och visade på sämst resultat av OECD-länderna.

Ett antal olika orsaker till de försämrade resultaten har diskuterats och nu har Skolverket tittat närmare på en av dem. I dag presenteras rapporten ”Invandringens betydelse för skolresultaten”.

Enligt rapporten har invandringens betydelse för resultatutvecklingen i Pisa ökat efter 2006. Rapporten visar också att den försämrade gymnasiebehörigheten under senare år till största delen beror på att fler elever invandrat efter skolstart.

Andelen elever som inte får tillräckligt bra betyg för att bli behöriga till gymnasieskolan har ökat från drygt 10 procent 2006 till drygt 14 procent 2015, enligt rapporten.

Uppemot 85 procent av den försämrade gymnasiebehörigheten kan förklaras av en ökande andel elever som invandrat efter ordinarie skolstart och att denna elevgrupp haft en sämre resultatutveckling än andra elever.

Andelen elever som invandrat efter skolstart har ökat från cirka tre procent 2006 till drygt åtta procent 2015. Andelen obehöriga i den elevgruppen ökade från 37 procent 2006 till 50 procent 2015.