Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-11-18 03:17 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/arkiv/debatt/sverige-behover-en-nationell-plan-mot-korruptionen/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Sverige behöver en nationell plan mot korruptionen”

Trots många åtgärdsförslag har problemen med korruption och oegentligheter i offentlig sektor fortsatt. Riskmedvetandet förefaller lågt och intern styrning och kontroll fokuserar inte på att bekämpa korruption. Regeringen bör därför ta initiativ till att utarbeta en nationell antikorruptionsplan, skriver Ulla Andrén, Transparency international Sverige.

Anställda vid myndigheter och kommuner byter tjänster mot personliga förmåner. Under pågående upphandling låter sig offentliganställda bjudas på resor, middagar med mera av leverantörer. Transparency International Sverige tycker att regeringen snarast ska ta initiativ till att utarbeta en nationell antikorruptionsplan. Den behövs för att komma till rätta med korruption och oegentligheter i den offentliga sektorn och mutor inom näringslivet. Men också för att Sveriges åtagande i Agenda 2030 kräver ett aktivt arbete mot korruption inom alla samhällssektorer.

Under året som gått har flera misstänkta mutskandaler rapporterats i medier. Försäkrings­kassan, Migrationsverket, Statens fastighetsverk, Polismyndigheten och Transportstyrelsen är exempel på myndigheter där korruption och oegentligheter avslöjats. Det handlar om anställda som misstänks ha tagit emot personliga förmåner. Andra exempel rör offentliganställda som låter sig bjudas av leverantörer under på­gående upphandlingar.

Dessutom rapporteras om korruption i dess vidare bemärkelse. Kommunala politiker och anställda fattar beslut i ärenden och har personliga kopplingar till den eller de som beslutet avser. Det är tveksamma tjänstetillsättningar och upphandlingar eller tillstånd som inte be­viljas på opartisk grund. Detta urholkar successivt tilliten i samhället, för både förtroendevalda och tjänstemän.

Gemensamt för många fall är att de rör gränsytan mellan det offentliga och det privata. Integriteten brister, trots den värdegrund som offentliganställda som hanterar skattebetalarnas medel ska ha. Det finns även otillräcklig kunskap inom myndigheter och kommuner om var riskerna för korruption finns, hur de ser ut och hur de kan hanteras. Detta är allvarligt.

För vad händer när upphandlingar inte sköts på rätt sätt? När politiker ser till egna förmåner på bekostnad av det samhällsuppdrag de ska förvalta? När tjänster i offentlig förvaltning inte tillsätts med de mest meriterade? När näringslivet inte konkurrensutsätts på rätt villkor? Konsekvenserna blir resursslöseri, minskande tillit i samhället, kompetensbrister och ökade kostnader. Listan på korruptionens negativa effekter på samhället är lång och frågan om ett samhälle fritt från korruption är därför central.

Sverige har åtagit sig att genomföra Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Ett delmål är att väsentligt minska alla former av korruption och mutor. Vi behöver därför arbeta med antikorruption på olika plan, både i offentlig och privat sektor.

Olika utredningar har beskrivit problemen med korruption och oegentligheter i offentlig sektor. Trots många åtgärdsförslag har situationen inte förbättrats tillräckligt. Eftersom en tredjedel av den svenska arbetskraften finns i offentlig sektor har myndigheter, kommuner och landsting en viktig roll att spela. Riskmedvetandet förefaller fortsatt lågt och intern styrning och kontroll fokuserar inte på att bekämpa korruption.

Riskanalys, ett tydligt regelverk och kontroll av att detta följs behövs för ett effektivt anti-korruptionsarbete. Men framför allt behövs öppenhet och en organisationskultur som tydligt tar avstånd från korrupt beteende och slår larm om oegentligheter. Visselblåsarna ska vara hjältar och belönas. Sanktioner ska drabba de som ägnar sig åt korruption och inte de som slår larm, vilket ofta är fallet.

När svenska företag mutat till sig kontrakt i andra länder går detta framför allt ut över ekonomin och människorna i de länder där de korrupta affärerna ägt rum. Men också företagens anseende och varumärken drabbas och i förlängningen svenskt näringsliv. I Sverige har de bötesbelopp som svenska domstolar kunnat döma företag att betala vid korruption varit mycket låga. Det är först när rättsprocesser inletts mot svenska företag i USA och Storbritannien, till exempel mot Telia och Ericsson, som näringslivet lärt sig att det är oerhört kostsamt med korruption. Men det finns också företag som ännu inte förstått konsekvenserna av mutbrott.

Transparency international Sverige anser att det nu behövs nya åtgärder för att stävja den korruption som förekommer.

1 För det första bör regeringen ta initiativ till att utarbeta en nationell antikorruptionsplan. Den ska analysera riskerna för korruption och dess konsekvenser i olika samhällssektorer, föreslå åtgärder och mekanismer för uppföljning. Myndigheter, kommuner och landsting, branschorganisationer och företag, akademiska institutioner och det civila samhället kan alla bidra till att identifiera risker och komma med förslag på hur dessa ska hanteras.

Genom att bedöma hur offentlig och privat sektor samspelar kan man ringa in var problemen är som störst och vilka åtgärder som behöver prioriteras. Processen att ta fram en handlingsplan kan även bidra till att öka kompetensen i samhället i dessa frågor. Utöver detta mervärde är en nationell antikorruptionsplan ett viktigt led i det svenska Agenda 2030-arbetet.

2 För det andra måste reglerna för hur myndigheter ska hantera antikorruptionsarbetet göras så enkla och tydliga som möjligt. Det är rimligt att alla myndigheter identifierar sina specifika risker för korruption och hanterar dessa i sina verksamhetsprocesser och inom ­organisationen. Varje myndighet bör ha en policy som är känd av alla medarbetare. Den interna styrningen och kontrollen ska stödja arbetet. Sist men inte minst, är det högsta ledningens ansvar att aktivt följa upp arbetet mot korruption.

Kommuner och landsting kan arbeta mot korruption på motsvarande sätt. Man behöver skaffa sig verktyg för att förebygga, upptäcka och utreda misstankar om korruption. En oberoende och professionell revision är central. Och ledningen, såväl den förtroendevalda som den på tjänstemannanivå, ska arbeta systematiskt mot korruption.

3 För det tredje måste den nationella anti­korruptionsplanen kontinuerligt följas upp och hållas uppdaterad. Annars blir den ineffektiv. Utan resurser blir detta arbete verkningslöst. Det finns i dag inget samlat och permanent stöd för den offentliga sektorn i antikorruptionsfrågor. Statskontorets uppdrag att stärka statsförvaltningen och bland annat inrätta ett statligt nätverk mot korruption är bra. Men fler pro­aktiva åtgärder krävs. Det behöver nödvändigtvis inte handla om att inrätta en ny myndighet. Men en nationell antikorruptionsplan kan göra det tydligare hur regeringen samordnar arbetet mot korruption och svara på vem som ansvarar för vad.

Frihet från korruption är en färskvara. Det krävs ett ständigt och ihärdigt arbete för den etik och det samhällskontrakt som säger att korruption är oacceptabel. Så låt oss börja nu!

Ulla Andrén, ordförande Transparency international Sverige

Det finns otillräcklig kunskap inom myndigheter och kommuner om var riskerna för korruption finns, hur de ser ut och hur de kan hanteras. Detta är allvarligt.

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt