Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-01-23 21:13 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/arkiv/nyheter/civila-myndigheter-i-sverige-tranas-for-krig/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Nyheter

Civila myndigheter i Sverige tränas för krig

I största hemlighet utbildas hundratals svenska tjänstemän vid 46 civila myndigheter för krigsfara och krig. Syftet är att bygga upp ett nytt totalförsvar. På kurserna beskrivs Ryssland som hotfullt redan i fredstid och i ett krigsspel angrips Sverige.

DN kan i dag avslöja specialutbildningen som omges av sekretess och fram tills nu varit okänd, trots det stora antalet deltagare.

Sedan starten 2015 har 400 nyckel­personer vid 46 olika civila myndigheter från alla sektorer i samhället kallats till utbildningarna. Även företrädare för kommuner i utsatta landsdelar har utbildats.

Det sker genom kurser som pågår under en hel arbetsvecka. De genomförs på skyddade platser, oftast inne på militärt område. På grund av risken för avlyssning måste deltagarna lämna sina mobiltelefoner utanför lokalerna.

– Huvudbudskapet är: ”Det är på riktigt nu. Det är på allvar. Vi lever under en hotbild”, berättar en av DN:s källor.

Kursdeltagarna får en omfattande genomgång av det försämrade säkerhetsläget. Detta ställer nya krav på både militärt och civilt försvar – ett nytt totalförsvar.

Under det kalla kriget hade Sverige ett sådant totalförsvar. Där ingick både militära och civila myndigheter. Ett omfattande civilförsvar skulle skydda och hjälpa befolkningen men lades ner på 1990-talet. Men 2015 kom ett trendbrott. Det skedde i en sällan uppmärksammad passus i riksdagens försvarsbeslut.

”Totalförsvar är den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt och civilt försvar. Planeringen för totalförsvaret bör således återupptas och genomföras”, slog riksdagen fast.

I detta nya totalförsvar blir det civila försvarets uppgift är att säkra de viktigaste samhällsfunktionerna, värna civilbefolkningen och stödja Försvarsmakten. De hemliga kurserna är ett första steg i denna planering som ska vara färdig år 2020. Utbildningen bekostas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som har ansvar för att samordna den civila beredskapen. Kurserna genomförs av Institutet för högre totalförsvarsutbildning, IHT, vid Försvarshögskolan.

IHT:s chef Lars Hedström bekräftar för DN att man organiserar dessa kurser och förklarar:

– Genom utbildningen höjer vi den grundläggande kunskapen om dagens hotbild och den säkerhetspolitiska utvecklingen, varför ett nytt totalförsvar behövs och hur vi kan arbeta på att utveckla det.

Varför är kurserna hemliga?

– Att vi bedriver kurser är ingen hemlighet. Men deltagare, innehåll samt uppgifter om vår förmåga och planering är sekretesskyddat. Det är en del av krigsplaneringen. Det finns ju en sekretess runt de civila försvarsfrågorna precis som med militära, det är en del av vårt totala försvar. Försvarsmakten har behov av stöd men i ett modernt krig är den civila infrastrukturen och verksamheten också viktiga mål för en angripare, säger Lars Hedström.

Kursdeltagarna är främst nyckelpersoner vid 25 så kallade bevakningsansvariga statliga myndigheter, exempelvis Polisen och Socialstyrelsen, samt hos de 21 länsstyrelserna.

Vid kurserna redovisar företrädare för försvars- och inrikes­ministrarna det nya säkerhetspolitiska läget och vad försvarsbeslutet innebär. Även Sveriges militära samarbete med EU, USA, Finland och Nato tas upp. Ett huvudtema är hur Ryssland sänkt tröskeln för att använda militärt våld, den ökade militära verksamheten i Östersjöområdet och närområdets ökade strategiska betydelse.

Gråzonen mellan fred och krig behandlas ingående. Öppna och dolda påtryckningar av politisk, psykologisk eller ekonomisk art kan användas för att underminera en stat. MSB talar om undergrävande påverkanskampanjer, framför allt från Ryssland med förfalskade brev och ”troll” på sociala medier.

Den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Must och säkerhetspolisen redovisar hur det mest intensiva spionaget mot Sverige bedrivs av Ryssland. Exempel ges på krigsförberedelser och hur ryska underrättelseofficerare agerar här under diplomatisk eller annan täckmantel. Deltagarna uppmanas fundera på vad inom deras egen verksamhet som är känsligt och måste skyddas.

Det är framför allt Ryssland som ni ser som problemet?

– Ja, det är det regeringen har pekat på. Det är den hotbilden som vi framför allt förbereder oss på. De som arbetar med det här måste förstå hotet mot Sverige: vad, varför och hur? Där ingår också att förstå hur andra länder agerar i Sverige, säger Lars Hedström.

Till grund för planeringen av det civila försvaret finns hotbilder som utarbetats av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Dessa hotbilder används i de krigsspel som genomförs under kurserna och där deltagarna själva agerar. Ofta används det svåraste scenariot med överraskande mot Sverige där viktiga delar av landet intas, se separat text.

Hotscenarierna är inte hemliga, däremot hur totalförsvaret ska möta hoten. Efter att ha varit med om krigsspelet erinras deltagarna om att på besatta områden så ska svenska myndigheter fortsätta motståndet.

För tjänstemän som inte själva upplevt kalla krigets beredskapsplaner innebär kurserna och krigsspelet en introduktion i en annan värld, nästan en kulturkrock.

– Många får en aha-upplevelse. Vi har levt i en period när totalförsvaret och de här frågorna inte uppmärksammats. Men det är en annan hotbild i dag och det kräver en förändring av tänkesätt och arbetssätt. Det viktiga är att få fram förståelse för att detta är på allvar, det är på riktigt. Inhämtning av information och påverkan som ytterst syftar till destabilisering förekommer redan i dag i Sverige, säger Lars Hedström.

Innan kursdeltagarna återvänder hem förmanas de att iaktta sekretess kring vad som sagts. Som varnande exempel berättas om den deltagare som skrev en statusuppdatering på Facebook:

”Nu ska jag åka på den där hemliga kursen!”.

”Totalförsvar är den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt och civilt försvar. Planeringen för totalförsvaret bör således återupptas och genomföras utifrån de planeringsanvisningar som regeringen beslutat. Planeringen är ett första steg i återupptagandet av det civila försvaret. Statliga myndigheters förmåga på central och regional nivå att prioritera och fördela resurser vid höjd beredskap bör utvecklas.”

Källa: Regeringens proposition 2014/15:109

Planeringen av det nya totalförsvaret bygger på hotbilder som också används för utbildning genom krigsspel. Ett av dem är ”Typfall 4. Angrepp som omfattar landstigning och luftlandsättning mot viktiga områden i Sverige”.

I scenariot attackeras Sverige mycket överraskande. Angreppen sker från fjärran med 100–200 robotar samtidigt som sabotagegrupper slår till på svensk mark. Syftet är att hindra Sverige och andra länder att agera. Angriparen försöker lamslå rikets ledning och skapa kaos i el-, tele-, väg- och järnvägsförbindelser samtidigt som Försvarsmakten försöker mobilisera. Fientligt attackflyg sätts in under luftlandsättningar och landstigning på flera platser i Sverige.

Både militära och civila mål angrips vilket gör att civilbefolkningen flyr undan striderna. Olika delar av landet blir avskurna från varandra och där måste civilbefolkningen undsättas med sjukvård, el, värme, livs- och drivmedel.

Oftast är det Gotland som angrips i krigsspelen, men även andra områden som enligt regeringen har ”vital betydelse för rikets självständighet” eller särskilt militärt betydelsefulla kan beröras. Dessa är Stockholmsområdet, Östersjöinloppet (inklusive Göteborg) och Nordkalotten.

Svenska regeringen får tre dygn in i krigsspelet ett ultimatum av angriparen som uppmanar ”fredsälskande” svenskar att sluta upp på dess sida.

1 Affärsverkets svenska kraftnät

2 Elsäkerhetsverket

3 Finansinspektionen

4 Folkhälsomyndigheten

5 Försäkringskassan

6 Kustbevakningen

7 Livsmedelsverket

8 Luftfartsverket

9–29 Länsstyrelserna i samtliga 21 län

30 Migrationsverket

31 Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap

32 Pensionsmyndigheten

33 Polismyndigheten

34 Post- och telestyrelsen

35 Riksgäldskontoret

36 Sjöfartsverket

37 Skatteverket

38 Socialstyrelsen

39 Säkerhetspolisen

40 Statens jordbruksverk

41 Statens energimyndighet

42 Statens veterinärmedicinska anstalt

43 Strålsäkerhetsmyndigheten

44 Trafikverket

45 Transportstyrelsen

46 Tullverket

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt