Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
169 kr/månad

Vakna med DN på helgen. Halva priset på papperstidningen i tre månader!

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-07-21 13:00

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/det-handlar-om-lagstiftning-inte-om-moral/

DN Åsikt

DN Åsikt. Det handlar om lagstiftning – inte om moral

Foto: Alamy

Religionen bör hållas privat och aldrig gå ut över arbetsuppgifterna för någon som jobbar inom vården. Därför kan samvetsfriheten hos en individ aldrig få gå ut över kvinnornas rätt till abort.

När det kommer till abort tenderar resonemanget att hamna i en diskussion kring ställningstagandet huruvida det är moraliskt rätt eller fel. Det gynnar abortmotståndarnas intresse att flytta diskussionen om samvetsfrihet till ett scenario där det oskyldiga barnet ställs mot den sexuellt ”skyldiga” kvinnan.

I frågan om samvetsfrihet gällande barnmorskan Ellinor Grimmark handlar däremot inte den juridiska processen om den oföddes rätt till liv — frågan handlar essentiellt om vårdvägran. Då Grimmark sökte arbete som barnmorska klargjorde hon samtidigt att hon vägrar utföra obligatoriska arbetsmoment med hänvisning till samvetsfriheten och sin kristna tro. Efter att ha nekats anställning, då ingen lagstadgad rätt till samvetsfrihet finns i Sverige, stämde barnmorskan arbetsgivaren som frikändes av såväl DO som tingsrätten.

Samvetsfriheten bör utvärderas utifrån huruvida den lag som redan fastställts efterlevs eller inte. Detta innebär att även om en aktiv diskussion om vilka handlingar som är moraliskt riktiga eller förkastliga bör uppmuntras, så är den moraliska frågeställningen avseende fostrets liv i detta fall inte det centrala. Det handlar i detta fall om vårdvägran ställd mot religiös frihet. Domstolen bör ta hänsyn till lagen, inte individen eller gruppens motiv. Detta bör understrykas och distinktionen mellan de två diskussionsområdena göras glasklar: den ena diskuterar vad som anses moraliskt, men det vi i rådande diskuterar är lagen och hur den efterlevs.

Socialstyrelsen får inte ge tillstånd till abort om fostret vid tillfället antas vara livsdugligt utanför livmodern. Sverige har således juridiskt redan tagit ställning i fråga om medicinska förhållningssätt och restriktioner avseende abort — men även etiskt för när ett foster övergår i individ.

Är det då godtagbart att barnmorskans religiösa frihet tillåts påverka eller drabba patientens individuella, kroppsliga frihet? Mitt svar, i ett samhälle som fortfarande bygger på liberala, sekulära demokratiska principer och ett gemensamt välfärdsystem, är nej.

I detta fall bör den samhälleligt lagstadgade uppfattningen om vem som räknas som individ ha tolkningsföreträde framför den individuellt- eller religiöst grundade uppfattningen om när ett liv räknas som ett liv. Den religiösa friheten bör tas i beaktande, men bara så länge den inte i handling eller icke-handling drabbar tredje part; då har din egen frihet redan inkräktat på såväl patientens individuella, lagstadgade rättigheter som den offentliga, gemensamma sekularitetsnormen.

Om samvetsfriheten godkänns, och Ellinor Grimmark tillåts vägra utföra arbetsuppgifter, hamnar vårdtryggheten hos patienten i sista hand. Är det rimligt att kvinnan, i en situation då hon ämnar sätta in kopparspiral eller ta ställning till dagen efter piller eller abort, även ska ta ställning till sin motparts privata, trosgrundande intressen i frågan? Utöver att förhålla sig till den lagliga rätten som kvinnan redan på legitima grunder tagit hänsyn till, tvingas hon då även ta ställning till en enskild person eller grupps åsikter.

Vårdgivaren förutsätts i andra vårdsammanhang agera patientens självklara medpart. Har inte denna person som främsta uppdrag att objektivt ge den bästa vård patienten efterfrågar? Vi har här en situation där patienten implicit skulle tvingas ta ställning till— etiskt och moraliskt — om hon begår mord i en fråga där svensk lag redan tagit ställning, genom såväl abortfrihetens tillåtelse som begränsningar.

Abortfrågan handlar från början till slut om kvinnans egen kropp och liv — inte om vårdgivarens privata övertygelser.