Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Åsikt

Lärare och elever behöver uppmuntran

Inte ens den mest fantasifulla undervisning med de mest kunniga och engagerade lärarna kan överbrygga gapet mellan modersmålet och det nya språket och studiekulturen i en handvändning. Men det finns goda exempel i Sverige.

Det går säkert att hitta väldigt många exempel på ”fantasilös undervisning” i svensk skola, men motsatsen existerar också och lyfts alltför sällan fram i debatten. Att två herrar, med arbetslivserfarenheter inom helt andra områden än skolans värld, tvärsäkert tycker att de kan uttala sig om hur svenskundervisningen ser ut och borde se ut, är tyvärr inte ovanligt.

Per Arne Persson är en viktig tillgång i Rinkeby där han ägnar en kväll i veckan till att vara läxhjälpare. Bengt Persson har också ett angeläget uppdrag som god man åt ensamkommande ungdomar. Men ingen av dessa två har, vad jag förstår någon, gedigen kunskap om vare sig hur skolan ser ut inifrån, eller om hur effektiv språkinlärning går till.

Jag håller med om att det idag finns många brister inom undervisningen i svenska som andraspråk och det beror på en mängd olika faktorer som:

* att ämnet svenska som andraspråk och inlärarna har låg status i många sammanhang.

* att många av eleverna inte använder svenskan utanför klassrummen av många olika orsaker, till exempel att det är svårt att få kontakt med svensktalande.

* att det bara krävs en termins studier, 30 hp i svenska som andraspråk, för att bli behörig sfi-lärare, och att det är brist på behöriga lärare i svenska som andraspråk.

* att många av eleverna inte har en god grund i sina modersmål, kanske ingen eller mycket liten skolbakgrund.

* att det ofta saknas resurser för studiehandledning på modersmål.

* att de elever som har skolbakgrund ofta kommer från en annan skolkultur där man bland annat memorerar kunskaper.

* att det bara finns en enda professor i vuxenpedagogik i hela vårt avlånga land: Andreas Fejes vid Linköpings universitet.

Både Per Arne Persson och Bengt Persson betonar vikten av ordinlärning och jag håller med. Men det Per Arne Persson kallar ”Svenska Akademiens modell” existerar tyvärr inte. Inom det pågående projektet som tillkommit på initiativ av Svenska Akademien provar man just nu ut olika metoder, men projektet är ännu i sin linda, se: https://intensivsvenska.se/.

Synen på lärande har förändrats en hel del inom forskning och skola, men inte alltid hos allmänheten. Ordinlärning sker till exempel på betydligt mer komplexa vägar än mekanisk inlärning av 100 ord i veckan. Till att börja med: Vad betyder det att lära sig ett ord? Är det när man kan översätta en svensk ordlista till modersmålet? Är det när man förstår ordet i ett sammanhang i läroboken? Är det när man kan översätta hela meningen där ordet står? Är det när man kan uttala det? Är det när man i tal och skrift använda det prickfritt i alla tänkbara sammanhang? Eller…? Problemet med en 100-ord-i-veckan-metodik är det måste kopplas till vad vi i dag vet om långtidsminne och korttidsminne. Orden ska ju inte bara läras in tillfälligt för att klara ett veckotest.

Ett flertal studier visar att det tar fem till tio år att utveckla ett nytt språk, bland annat ordförrådet, till en sådan nivå att eleverna klarar gymnasiestudier. Till det kommer mycket annan problematik som att det för en elev från Somalia kan vara en lång process att förstå att den syn på kunskap som hen fick med modersmjölken, det vill säga att memorera och inte ifrågasätta, inte gäller i den nya studiekulturen där hens egna tankar och slutsatser kring ämnesområdet ofta premieras.

Vi behöver absolut fantasifull och kreativ undervisning med kunniga och engagerade lärare för att effektivisera och förkorta vägen till det nya språket och den nya studiekulturen. Och det finns redan många goda exempel. Dessa behöver bli fler. Jag ser en risk att allmänhetens kritik av skolan gör att utvecklingen går åt fel håll.

Detta är en insändare i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.