Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Epsteins STHLM

Liljeholmsbadets öde avgörs på tisdag – Öppet brev till politikerna

2a

Liljeholmsbadets öde avgörs på tisdag.

5a

Inför beslut i fastighetsnämnden och idrottsnämnden har Liljeholmsbadets vänner …

4a

… skrivit ett öppet brev till politikerna …

3a

… där man presenterar en egen utredning som visar att det blir betydligt billigare att rusta upp badet än vad fastighetskontorets tjänstemän kommit fram till i sitt tjänsteutlåtande.

Liljeholmsbadets ödesdag infaller om en vecka. Tisdagen den 16 maj beslutar politikerna om fastighetskontorets rekommendation att ”avyttra Liljeholmsbadet” eftersom ” kostnaden för att renovera badet bedöms uppgå till minst 100 mnkr” ska följas eller inte.  Ärendet kommer upp i både fastighetsnämnden och idrottsnämnden.

Nu har Föreningen Liljeholmsbadets vänner skrivit ett öppet brev till alla berörda politiker där man vädjar om en noggrannare utredning av kostnaderna för en upprustning av badet. Föreningens egen utredning som gjorts av Pampas Marinaentreprenad  kommer fram till att 45-50 miljoner (alltså inte minst 100 miljoner) är tillräckligt och då får man ett bad som är i stor sett underhållsfritt i minst 50 år.

Föreningen pekar också på att att badet har stort kulturhistoriskt värde och är grönklassat av Stadsmuseet, d.v.s. den nästa högsta klassningen. Man ser också en potential att locka nya badgäster genom t. ex.  ett modernt spa-tänkande med yoga, massage och andra populära inslag och en enkel caféverksamhet samt en medveten satsning på rehab för äldre och rörelsehindrade. Föreningen vill också ha badet öppet sommartid och inom ett inhägnat område möjliggöra bad i Mälaren. Sammanlagt runt 3 500 personer har skrivit på listan för att bevara Liljeholmsbadet.

Här är hela det öppna brevet från Föreningen Liljeholmsbadets vänner till politikerna, dagtecknat det 9 maj 2017:

Öppet brev till politikerna i Stockholms fastighets- och idrottsnämnd

Fastighetskontoret har i sin utredning dömt ut Liljeholmsbadet som badhus och föreslagit att badet avyttras till annan ospecificerad verksamhet.
Föreningen Liljeholmsbadets vänner har tidigare pekat på att utredningen är ofullständig och därför utgör ett alltför dåligt beslutsunderlag. Men egentligen är det inte ett fortsatt utredande som vi förordar. Vi ser inga hinder för att omedelbart påbörja ett anbudsförfarande för en renovering enligt vårt förslag nedan:

Vi anser att Fastighetskontoret i sin utredning har missat några väsentliga punkter och därför gjort en felbedömning:

* Man dömer ut badets småskaliga koncept med 16-metersbassäng och förordar en 25-metersbassäng med separat undervisningsbassäng. Och med dessa förutsättningar handlar det om att bygga ett helt nytt badhus. En större bassäng får helt enkelt inte plats i den nuvarande byggnaden.. Vi anser att konceptet med en mindre, lugn bassäng utan simklubbstävlingar och med extra varmt vatten är ett viktigt komplement till de större simhallarna. De många äldre personer och rörelsehindrade som nyttjat badet vittnar om hur välgörande badet varit för deras hälsa och hur viktigt det varit för deras rehabilitering.

* Man förutsätter att en renovering av badet skulle innebära nybyggnadskrav, vilket skulle innebära mycket kostsamma ombyggnader, men vårt förslag innebär renovering och bör därför tillåtas drivas i nuvarande utförande och utrustning.

Ny kassun med den befintlig överbyggnad

Vårt förslag innebär att man får ett helrenoverat badhus och dessutom en kassun som blir i stort sett underhållsfri i minst 50 år.
Förslaget bygger på en kostnadsberäkning, gjord av Pampas Marinentreprenad som har stor erfarenhet av betongkassuner och andra gjutprojekt. Inom Pampas marinentreprenads företagssfär finns även Aquavilla som har stor erfarenhet av att tillverka flytande betongkassuner för flytande hus.

I korthet innebär förslaget att man gjuter en helt ny betongkassun som kan ersätta det befintliga betongskrovet och bassängkonstruktionen – ett arbete som kräver kunskap och erfarenhet av marina konstruktioner för att kunna balansera bassängkassunens flytkropp i förhållande till både sin egen och överbyggnadens vikt.

Därefter lyfter man över den gamla överbyggnaden, helt eller delvis på den nya kassunen. Det ger ett tillfälle att göra önskvärda ändringar såsom förbättra isoleringen eller ändra fönstersättning till den ursprungliga och återställa badet utseendemässigt till den arkitektoniska pärla det en gång varit.

Pampas utgår ifrån den gamla konstruktionen av betongkassunen och gör de ändringar som krävs för att uppfylla de önskemål och krav som ställs på en nytillverkad betongkassun. De tillverkar kassunen anpassad för den utrustning och de utrymmen som skall finnas i badhuset.

Kostnadsberäkning

Pampas har tagit fram en grov budgetkalkyl baserat på deras tidigare liknande projekt. Att göra en noggrann kalkyl i detta skede är tidskrävande och kan dessutom riskera att diskvalificera Pampas Marinentreprenad vid en eventuell framtida upphandling av projektet och detta är något de inte vill riskera.

Vikten på en ny betongkassun med mått som det gamla badhuset uppskattas till cirka. 500 ton, exklusive utrustning. Kostnaden för en sådan kassun uppskattas till 20–25 miljoner kronor, fördelat enligt följande:.

Projektering: 1–3 miljoner, Betong + armering och övrigt material: 7–10 miljoner, Formsättning, gjutning och finish: 6–8 miljoner, Övriga kostnader: 2–4 miljoner

Kostnaden för renoveringen av överbyggnaden beror på många faktorer och på ambitionsnivå. Föreningen har självklart inte kunnat beräkna kostnaderna i detalj för renoveringen av den. Men med hjälp av Pampas marinentreprenad och föreningens arkitektgrupp, har vi uppskattat att det skulle rymmas i en budget på 25 miljoner kronor, vilket vi anser är väl tilltaget.

Totalt innebär detta att en totalkostnad för komplett nyckelfärdigt badhus med kassun hamnar på cirka 45–50 miljoner kronor.

Kulturhistoriskt värdefull byggnad

Liljeholmsbadet är i Stadsmuseets klassificering av Stockholms byggnader grönklassat. Det innebär att det bedöms som ”särskilt värdefullt från en historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”. Klassningen innebär att ingrepp som görs i byggnaden inte får vara ovarsamma ur kulturhistorisk synvinkel, negativa för stadsbilden eller förvanska kulturhistoriska värden.

I vårt förslag kommer synliga delar inte att skilja sig från badets nuvarande utseende eftersom en ny kassun kommer att ligga under vatten. I ett kulturhistoriskt perspektiv bör en sådan ombyggnad betraktas som varsam då den inte förvanskar badets kulturhistoriska värde eller är negativ för stadsbilden. Bassängen och de dolda delarna av skrovet anser föreningen inte vara en kulturhistorisk fråga. Badverksamheten i det flytande badhuset är det kulturhistoriska värdet och det kan fortgå, om än i en ny bassäng. Interiört och exteriört bibehålls befintligt eller kanske till och med ursprungligt utseende. Den nygjutna kassunen ligger osynlig under vattenytan. Den behöver inte göras högre och förändrar inte heller stadsbilden. Badet får samma yttermått som idag och kommer att i stadsmiljön se ut som före ombyggnaden.

Öka intäkterna

I samband med renoveringen bör man också se över hur intäkterna kan ökas. Badet är beläget där det mycket populära promenadstråket runt Årstaviken tar sin början. Längs stråket finns redan ett flertal olika frilufts- och idrottsaktiviteter. Med en uppgradering (café och spa) och en tydligare marknadsföring bör badet kunna nå en större målgrupp.

Vi ser goda möjligheter att öka besökarantalet avsevärt – och därmed intäkterna – med en rad åtgärder. Här är några exempel:

* Badet bör vara öppet även på sommaren och det bör finnas möjlighet att bada i Mälaren inom ett inhägnat område. Det nyrenoverade, vackra badhuset kommer att bli en fin turistattraktion som Stockholm skulle känna stolthet för.

* En enkel caféverksamhet skulle öka trivseln och även ge inkomster.

* Med ett modernt spa-tänkande, med yoga, massage och andra populära inslag kan man locka helt nya grupper.

* En medveten satsning på rehab för äldre och rörelsehindrade skulle öka besökarantalet och ge stora samhällsvinster (Till skillnad från Fastighetskontoret anser brukarna inom handikappföreningarna att Liljeholmsbadet har extremt bra tillgänglighet även med nuvarande standard.)

Vi tror inte att en renovering behöver belasta den kommunala budgeten fullt ut. Vi ser goda möjligheter att söka pengar för renovering genom länsstyrelsens bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. Möjligheten att få medel genom EU och fonder som är inriktade på bevarande av kulturhistoriska byggnader.

Liljeholmsbadets vänner kräver:

Med stöd av våra medlemmar och i kraft av den tidigare inlämnade namninsamlingen med mer än 3500 namn kräver vi att ärendet bordläggs på fastighets- och idrottsnämndernas maj-sammanträden och:

* att anbud tas in från lämpliga aktörer på marknaden, enligt vår modell för renovering av badet

* att möjligheter till bidrag för att finansiera badets renoveringskostnader utreds.

Stockholm den 9 maj 2017
För Föreningen Liljeholmsbadets Vänner

Stefan Lundström, ordförande
Ola Forsby, arkitekt SAR/MSA
Per Glembrandt, arkitekt SAR/MSA”

Läs även fastighetskontorets tjänsteutlåtande om Liljeholmsbadet här