Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet
Annons Innehåll från Sveaskog

Därför är det viktigt att sätta eld på skogen

Från Sveaskog

Ordet skogsbrand får många att tänka på en katastrof.

Men att bränna skog under kontrollerade former är en viktig naturvårdande insats.

– Utan bränder skulle en mängd arter dö ut, säger Jonas Björklund, miljö- och naturvårdsspecialist på Sveaskog. 

Läs mer här om Sveaskogs arbete

I Ekopark Ejheden i Rättvik i nordöstra Dalarna kan du få en känsla av hur skogarna såg ut för länge sedan. Här strövar varg, björn och lo fritt och kungsörnen seglar över vildmarken där grova gamla tallar samsas med grå torrträd – många har spår av brand.

Branden gynnar skogens ekologi

I juni 2021 utförde Sveaskog två kontrollerade naturvårdsbränningar på sammanlagt 106 hektar i Ejheden.

– Ejheden kallas även ”brandens ekopark” eftersom det brunnit mycket i den historiskt. Branden är viktig för skogens ekologi och skapar variation i landskapet. Att starta kontrollerade skogsbränder är en väl beprövad och viktig naturvårdande insats som Sveaskog återkommande använder, berättar Jonas Björklund, miljö- och naturvårdsspecialist på Sveaskogs resultatområde i södra Norrland.

Lika allvarligt som klimathotet

Sveaskog, som ägs av staten, presenterade i april 2021 en ny långsiktig inriktning för ett hållbart skogsbruk. Utgångspunkten är att hotet mot världens biologiska mångfald är lika akut som klimathotet. För att kunna möta detta måste skogsmarken klimatanpassas och Sveaskog har tagit fram ett program för utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Här är brand ett viktigt verktyg.

– I södra Norrland och norra Dalarna finns många skogar som historiskt är präglade av brand och som lämpar sig för naturvårdsbränningar, säger Jonas Björklund.

I Ejheden testade man även hyggesbränning under fröträd i juni – en skonsam metod som användes förr i tiden vid föryngring av skogen. De senaste decennierna har den gamla metoden ersatts av sådd eller plantering.

Arterna som kan räddas av bränder

Jonas Björklund berättar att vi idag behöver kompensera för att vi släcker skogsbränder i så hög utsträckning. Den nordliga barrskogen och dess ekologi har under årtusenden präglats av brand. Många arter behöver ljus, brandfält och död ved för att trivas och utvecklas, och utan brand kan vissa arter inte fortsätta att existera.

Flera tusen arter i Sverige är indirekt beroende av bränder – och runt 100 arter är helt beroende av bränderna, främst insekter.

– Det handlar exempelvis om svampen brandskiktdyna som lever på brända björkar, den är viktig föda för insekter. Det är också många insekter som söker sig direkt till brända ytor, berättar Jonas Björklund.

Andra arter som gynnas av bränder är spillkråkan, tretåig hackspett samt de blommande växterna mosippa, nipsippa och brandnäva.

Men framför allt är en brand starten på så kallad silverved, som kan bildas efter flera hundra år – och det är flera hotade arter som lever på dessa urgamla substrat.

Vad krävs för en lyckad naturvårdsbrand i skogen?

– Förutsättningarna behöver vara optimala – inte för varmt och torrt och inte för blött. Vindarna får inte vara för kraftiga eller helt plötsligt byta riktning. Det bör vara en jämn och svag vind som blåser mot avgränsningarna för själva branden – och en sjö, annat vattendrag eller annan barriär, förklarar Jonas Björklund och fortsätter:

– Bra gränser är A och O. Det krävs också ganska stora personella resurser såväl under som efter bränningen och en bra organisation. En helikopter i beredskap att vattenbomba behövs också.

Eva Karlsson Berg, chef för Sveaskogs marknadsområde Syd.

Viktigt för tillgången på råvaror

Naturvårdsbränderna under 2021 i Sveaskogs naturvårdsskogar har genomförts i samarbete med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen.

Eva Karlsson Berg, chef för Sveaskogs marknadsområde Syd:

– Naturvårdsbränderna är ett nödvändigt steg, även ur ett affärsmässigt perspektiv. En skog med hög biodiversitet som anpassats till ett varmare klimat gör det möjligt inte bara för oss utan för kommande generationer att ha tillgång till ett rikt skogslandskap med god råvarutillgång och möjlighet till mångbruk.

Läs mer om Sveaskogs långsiktiga inriktning för hållbart skogsbruk

Så mycket brann skogen förr i tiden

• Historiskt har det brunnit mycket i svenska skogar och arealer på ett par hundra tusen hektar brann varje sommar. Eftersom vi idag förebygger och släcker okontrollerade bränder har mängden vedlevande insekter, som är beroende av de substrat som branden skapar, minskat.

• För 150 år sedan brann i genomsnitt cirka 1 procent av skogsarealen i Sverige årligen. Idag brinner endast cirka 1,6 promille av skogen. Det stora skogsbrandsåret 2018 brann sammanlagt runt 25 000 hektar, vilket motsvarar drygt en promille av Sveriges produktiva skogsmark.

• Genom att aktivt och kontrollerat bränna skogar skapas gynnsamma förutsättningar för många vedlevande insekter att leva vidare eller återetablera sig i landskapet.

Läs mer om naturvårdsbränning:
https://www.sveaskog.se/press/2021/naturvardsbranning-i-ejheden/

https://www.sveaskog.se/skogen-pa-djupet/naturvardsskogarna/dramatiska-landskap-och-naturvardsbranningar/

Så mycket skog bör brännas

Det finns en standard vad gäller naturvårdsbränning, FSC©-standarden (Forest Stewardship Council): Större skogsbrukare ska genomföra alla rimliga åtgärder för att bränna en areal motsvarande minst fem procent av föryngringsarealen på torr och frisk mark under en femårsperiod. För Sveaskog motsvarar dessa fem procent cirka 6 000 hektar under en femårsperiod.

Källa:
https://www.sveaskog.se/skogen-pa-djupet/naturvardsskogarna/dramatiska-landskap-och-naturvardsbranningar/