Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet
Annons Innehåll från Svenska Skogen

Det här gör skogen för klimatet när den växer

Från Svenska Skogen

Skogen växer så det knakar – och det är bra både för vårt välmående och för miljön.

I Sverige planteras i dag två till tre nya träd för varje som avverkas och en frisk och levande skog ger tillväxt och är en stor resurs för framtiden.

Skogen ger oss råvara till virke, pappersmassa och energi och den suger upp koldioxid i luften när den växer. När vi ersätter fossila bränslen och plast med material från skogen tillför vi inte någon ny koldioxid i atmosfären – därför är skogen så viktig för vårt klimat.

Varje träd ersätts med två nya

I Sverige är de som äger skogarna duktiga på att vårda och sköta om dem. Man får inte hugga ner en skog utan att ersätta den med nya träd. För varje avverkat träd planteras två till tre nya och av landets 41 miljoner hektar är 28 miljoner hektar skogsmark.

– Vart vi än befinner oss har vi skog väldigt nära och den har stor betydelse för de flesta svenskar som rekreations- och naturmiljö. Den har också stor ekonomisk betydelse då den är en källa för material och arbete, säger Rolf Björheden, professor i skogsteknik på Skogforsk.

Skogen lever i 100 år

En lång tradition av att bruka skogen har lett till ett effektivt och hållbart skogsbruk. De plantor vi sätter och vårdar idag får stor betydelse för kommande generationer då skogens livslängd och kretslopp är så lång. I norr behöver skogen 90-100 år på sig att växa till sig, medan det räcker med 60-70 år i söder. Omloppstidens längd beror på klimatet och markens bördighet, men skiljer även mellan olika trädslag.

Inget virke går till spillo. Grövre stockar kan sågas till virke medan klenare delar utnyttjas av pappersindustrin. Spill från sågverken såsom sågspån används också i pappersindustrin. Bark, grenar och restprodukter går till energiproduktion. Parallellt med detta utvecklas hela tiden nya möjligheter att ersätta material som har mer negativ miljöpåverkan med material baserat på virke.

– Det är positivt för klimatet och det är positivt att vi ersätter fossila bränslen, betong och metallkonstruktioner med förnyelsebar träråvara, säger Johan Bergh, professor i skogsskötsel på skog och träteknik, Linnéuniversitetet.

Viktigt att vi vårdar vår skog

Att ta hand om skogen på ett bra sätt är viktigt och då spelar föryngringen av våra skogar en stor roll. Det är viktigt att snabbt plantera ny skog efter att en yta har skördats.

– För att få klimatnytta krävs hög tillväxt. Det sker bland annat genom att påskynda föryngringen av de avverkade områdena så att nya träd så snabbt som möjligt börjar binda koldioxid, säger Johan Bergh.

Ett aktivt och hållbart skogsbruk, där träd som inte växer som de ska    gallras bort minskar risken för klimatrelaterade skogsskador till exempel genom insektsangrepp och brand.

– När skogen växer fritt så dukar en del träd under på grund av konkurrens mellan träden. Sådana träd blir lätt härdar för insektsangrepp och i täta skogar med hög andel torra träd ökar brandrisken. I en brukad skog skördas sådana träd innan de har självdött. Det innebär att vi inte har så stora förråd av brandfarligt material i våra skötta skogar, säger Rolf Björheden.

Här kan du läsa mer om Svenska Skogens initiativ