Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Äktenskap via ombud bör förbjudas i Sverige”

Kritik mot utredning. Regeringens utredare vill kriminalisera tvångsäktenskap. Det är bra. Mindre bra är att utredningen även i fortsättningen öppnar för äktenskap via ombud, så kallade fullmaktsäktenskap. Många av dessa sker mot den ena eller båda parternas vilja och bör förbjudas i Sverige, skriver journalisten Rasool Awla.

Regeringen utsåg 2010 justitierådet Göran Lambertz att utreda barn- och tvångsäktenskap och föreslå åtgärder för att motverka sådana äktenskap. I sitt betänkande – Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap (SOU 2012:35) – som nu behandlas på justitiedepartementet, föreslår Lambertz flera nödvändiga förändringar; bland annat kriminalisering av tvångsäktenskap.

Dessvärre har utredningen värderat en viktig fråga, fullmaktsäktenskap, för lågt.

Fullmaktsäktenskap innebär att en part eller båda parterna vid äktenskapets ingående företräds av ett ombud. Utredaren skriver att den här typen av äktenskap är vanliga i Syd- och Centralamerika och Mellanöstern.

I enlighet med prop. 2003/04:48 s. 55 ska folkbokföringen i princip per automatik godkänna och registrera fullmaktsäktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag. Ett sådant äktenskap betraktas däremot som tvångsäktenskap och godkänns inte om:

Ombudet hade fått instruktioner av en annan person än den som han företrädde.

Lagarna i vigsellandet är sådana att den som ingår äktenskapet inte har någon egen rätt att besluta i frågan (prop. 2003/04:48 s. 31, 56).

Ett äktenskap mot den egna viljan är enligt utredningen ett äktenskap som ingås trots att den ena eller båda parterna inte vill. Icke straffbara påtryckningar i form av löften om förmåner eller utfrysning och uteslutning ur familjen är vanliga medel för att förmå någon att gifta sig. Utredningen visar att 368 barn och ungdomar under 2011 giftes bort i Sverige mot sin vilja. De kan ha pressats till giftermål utan att straffbara brott använts.

Utredaren anser att Sverige även i fortsättningen ska erkänna fullmaktsäktenskap trots att:

Skatteverket har hanterat fullmaktsäktenskap som ingåtts utan den berörda partens samtycke eller vetskap.

Statistiska centralbyråns och utredningens egna undersökningar visar att ”äktenskap mot den egna viljan” ibland ingås genom fullmaktsäktenskap.

Den som har fullmakt att gifta bort någon kan missbruka sin maktposition och gifta bort personen utan dennas samtycke.

Skälet till utredarens förslag är:

Man kan inte veta om ett fullmaktsäktenskap har ingåtts med tvång eller ej. För att ett äktenskap som har ingåtts frivilligt inte ska förklaras ogiltigt godkänns alla fullmaktsäktenskap.

Det kan ha funnits godtagbara skäl till att paret valde att gifta sig genom ombud. Utredningen lyfter fram några exempel; att en av parterna inte kan närvara vid vigseln på grund av militärtjänstgöring, fängelsevistelse eller svårigheter med att resa.

Det kan vara så att paret tillhör olika religioner och enligt det aktuella landets lagar inte får gifta sig med varandra.

Det sistnämnda skälet gäller inte muslimska kvinnor eftersom de inte får lov att gifta sig med icke muslimer och inom islam kan bara kvinnor giftas bort genom ombud. Frågan är om de andra skälen är rimliga för en muslimsk kvinna. I logikens namn borde en kvinna kunna ta sig till sin blivande make som sitter i fängelse eller gör militärtjänst om hennes ombud, vigselförrättaren (en imam) och två vittnen kan göra det.

Jag är kulturell muslim och har deltagit i den offentliga debatten om hedersrelaterat våld i många år men jag har också mött och arbetat med invandrarungdomar som har drabbats av barn- och tvångsäktenskap. Mina erfarenheter visar med all önskvärd tydlighet att det finns väsentliga skillnader mellan skälen för fullmaktsäktenskap bland muslimer och de som förekommer i Syd- och Centralamerika.

Inom islam är en far per automatik sina barns ”förmyndare” eller ”ställföreträdare” – barnets wali. Vid hans frånvaro träder hans far in som wali för sina barnbarn. En farbror kan bli wali för sina brorsbarn. En bror kan också bli wali för sina yngre syskon. Det är bara de närmaste manliga släktingarna som kan bli en kvinnas förmyndare.

Giftermål för muslimer är en ekonomisk och social fråga för parets familjer och det är i första hand familjernas intressen som avgör vem en flicka ska ”giftas bort” med. Flickans vilja och intressen är av underordnad betydelse.

Normalt ber brudgummens familj om brudens hand hos hennes far. Om fadern accepterar frieriet ska hans dotter tillfrågas. Låter hon bli att svara ska hennes tystnad i enlighet med profeten Muhammed tolkas som hennes medgivande. Detta gäller en kvinna som aldrig har varit gift. En änka eller en frånskild kvinna måste säga ”ja” eller ”nej” till frieriet.

En kvinna som inte har varit gift tidigare får inte gifta sig utan sin walis medgivande. Profeten säger: ”Det finns inga giltiga äktenskap utan walis tillstånd och närvaro av två vittnen.”

I Koranen 4:25 uppmanas män att skaffa sig tillstånd från kvinnornas wali innan de kan gifta sig med dem. En änka eller frånskild kvinna kan i teorin företräda sig själv och gifta sig. Hennes walis samtycke behövs dock, enligt profeten, för att äktenskapet ska vara giltigt.

I Koranen 2:221 står: ”Och gift inte bort era döttrar med män som dyrkar avgudar förrän de blivit troende.” En wali kan alltså på egen hand gifta bort en dotter till en muslim.

De uppgifter som Skatteverket har lämnat till utredningen kan handla om muslimska flickor vilkas wali har gift bort dem utan vare sig deras samtycke eller vetskap.

Ursprungstanken var att en wali skulle tillvarata en flickas intressen gentemot hennes blivande makes familj. I praktiken är det många walis som utnyttjar sin maktposition för sina och familjens intressen på bekostnad av flickan.

Min bedömning är att många fullmaktsäktenskap bland muslimer uppfyller de villkor som gör att de inte ska godkännas i Sverige. Därför föreslår jag att Sverige över huvud taget inte ska godkänna fullmaktsäktenskap i fortsättningen.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.