Hoppa till innehållet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2022-01-29 09:28

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/bygg-ny-karnkraft-i-hela-landet/

DN DEBATT

DN Debatt. ”Bygg ny kärnkraft i hela landet”

I Forsmark i uppländska Östhammar finns tre av de sex svenska kärnkraftsreak­torer som fortfarande är i drift. Men nu behövs fler, även i Norrland, anser Liberalerna.
I Forsmark i uppländska Östhammar finns tre av de sex svenska kärnkraftsreak­torer som fortfarande är i drift. Men nu behövs fler, även i Norrland, anser Liberalerna. Foto: Alex Ljungdahl/TT

DN DEBATT 8/1.

Liberalernas Nyamko Sabuni och Arman Temiouri: Den rödgröna visionen om ett helt förnybart energisystem håller inte.

Vattenkraften har inte förmågan att balansera den enorma mängd sol och vind som skulle krävas. Nu måste kärnkraften byggas ut i hela landet.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

Liberalerna har länge varnat för vilken allvarlig situation svensk elförsörjning befinner sig i. Den senaste tiden har problemen blivit uppenbara. Elpriserna har vissa dagar legat tio gånger högre än normalt. De värsta timmarna har en dusch kostat flera tior.

Regeringens illa skötta politik har därmed blivit en realitet i varje tonårsfamiljs badrum. Något är fundamentalt fel med energipolitiken.

Sverige hade för inte så länge sedan ett av världens bästa elsystem. Efter sju år med rödgröna regeringar är detta inte längre fallet. I centrum står den uppgörelse som slöts mellan Social­demokraterna och Miljöpartiet i samband med regeringsbildningen 2014.

Partierna kom då överens om att höja skatten på kärnkraft och ställa nya krav för att göra det så dyrt och svårt att driva kärnkraft att marknaden själv skulle ”välja” att stänga reaktorerna.

Sorgligt nog är detta en av de få saker som regeringen har lyckats med. Sedan 2014 har fyra kärnkraftsreaktorer stängts. Konsekvenserna för landet är allvarliga.

Läget har dessutom ytterligare för­värrats när beslut om slutförvaret för använt kärnavfall gång på gång förhalats av regeringen. Utan ett beslut i frågan riskerar ytterligare kärnkrafts­reaktorer att behöva stänga redan 2024. Det är först efter krav från Liberalerna som regeringen nu insett allvaret och lovat fatta ett beslut den 27 januari. Alternativet skulle vara en ännu djupare energikris framöver.

Det behöver inte vara så här. Det finns ett liberalt och borgerligt ­alternativ till den rödgröna energi­politik som försatt oss i denna situation. Därför välkomnar vi nu att fler inser att Sverige inte kan utesluta något av de fossilfria energislagen kärnkraft, vatten eller vind när olja, kol och gas ska bort.

Elförsörjningen måste fungera, inte minst för att klimatomställningen innebär att elanvändningen minst behöver fördubblas de kommande 20 åren. Om inte elförsörjningen är pålitlig och priserna är rimliga och förutsägbara kommer inte klimatarbetet att bli av. Då kommer inte industrin att kunna elektrifiera sina processer och hus­hållen kommer att tveka inför att välja en elbil. Den energipolitik av Miljö­partiet och Socialdemokraterna som i dag ger oss höga elpriser leder i morgon till en avstannad klimat­omställning och högre klimatutsläpp.

Självändamålet att elproduktionen ska vara 100 procent förnybar, en omskrivning för att avveckla kärn­kraften, har förlorat sin relevans. När allt fler räknat på vad det faktiskt innebär att ersätta fossil energi med fossilfri är det uppenbart att ett helt förnybart system inte kommer att hålla. Vattenkraften har inte förmågan att balansera de enorma mängder sol och vind som skulle krävas för att de rödgrönas ­kalkyl ska gå ihop.

Det är nu dags att politiken lyfter blicken och levererar lösningar som är långsiktigt hållbara. För att göra skillnad här och nu föreslår Liberalerna att elskatten sänks med 4 miljarder kronor och att den på sikt halveras. Elskatten är skadlig. Den gör miljö­vänliga alternativ dyrare än nödvändigt i en tid när elektrifieringstakten måste öka för att vi ska klara den omställning klimatet kräver.

Att sänka skatten är inte hela lösningen. För att klara framtidens energi­behov när både industrin, hushållen och fordonsflottan ska elektrifieras behövs mer ren el. Här har kärnkraft i likhet med liksom vattenkraft och vindkraft en central roll att spela. Vi behöver alla verktyg.

Det är tydligt vad som krävs. Leverans­säkerheten och den totala kostnaden måste åter bli styrande i arbetet när vi bygger ut det fossilfria elsystemet. Vi har tidigare kunnat ta både leveranssäkerheten och låga priser för givna. Men efter sju år med miljöpartistiskt veto i energipolitiken kan vi tyvärr inte göra det längre.

Vi presenterar i dag en åtgärdsplan för energipolitiken – 13 förslag som en ny borgerlig och liberal regering kan påbörja genomförandet av dagen efter att den valts:

Sänk elpriserna:

1. Halvera på sikt elskatten. Sänk den med 5 öre (runt 2 000 kronor per år för en vanlig villa).

Det befintliga elnätet måste utnyttjas bättre:

2. Svenska kraftnät behöver mäta och analysera bättre. Underhållsplaneringen måste förbättras. Detta minskar prisskillnaderna över landet.

3. Fler avtal om nedstyrning av elanvändning behövs. Det förbättrar möjligheten att hantera fel i nätet och frigör kapacitet.

4. Spänningsstabiliteten söder om Dalälven behöver återupprättas. Utrustning för produktion och konsumtion av reaktiv effekt behövs.

Säkra leveranssäkerheten:

5. Regeringen har ett uppdrag från riksdagen att presentera ett mål för leveranssäkerheten. Det måste tas fram. Elleveranserna i Sverige ska vara väldigt pålitliga.

6. Upprätta en helt teknikneutral marknad för stödtjänster där aktörer som bidrar till kraftsystemets funktion får betalt.

7. Förtydliga och upprätthåll kraven på den som vill ansluta till elnäten.

8. Förmågan att dela upp elnätet, så kallad ödrift, behöver återskapas. Det skulle också göra att nätet snabbare kan byggas upp igen efter stora avbrott. Det är i dag oklart hur en återuppbyggnad av södra Sverige skulle fungera.

De enda energislag som kan byggas ut i tillräckligt stor skala för att ersätta de fossila bränslena är sol, vind och kärnkraft. Av dem är det bara kärnkraftens produktion som går att styra utifrån elbehovet. Det ger den en särställning. Regeringen har velat avveckla kärnkraften när den i själva verket behöver byggas ut för att balansera den växande produktionen från sol och vind.

Möjliggör en snabb expansion av kraftsystemet:

9. De fossila bränslena ska bort. Vi ska inte heller vara beroende av import av fossil el. All fossilfri energi behövs. Målet om en ”100 procent förnybar elproduktion” måste avskaffas för klimatets skull. De fossilfria energislagen ska ha jämförbara spelregler.

10. Elnät ska planeras och byggas ut proaktivt. Statliga lån bör användas. Elnäten måste byggas ut innan någon ber att få ansluta på samma sätt som järnvägen måste byggas innan någon ber om att få köpa en tågbiljett.

11. Planerbar och väderberoende elproduktion måste byggas ut i balans. Balansen avgörs av hur leveranssäkerheten kan nås till en låg systemkostnad.

12. Riv hinder och korta ledtider för ny elproduktion och elnät. Tillståndsprocesser måste vara förutsägbara och gå betydligt snabbare.

13. Avskaffa förbudet för andra än de befintliga kärnkraftsägarna att bygga reaktorer. Reaktorer ska också kunna byggas i hela landet. I södra Sverige behövs de, i norr kommer de att behövas.

Vi har haft en energipolitik som helt har missat vad energisystemet är till för. Alla ska ha tillgång till ren el och energi när de behöver den och där de behöver den. Energisystemet är till för oss alla. Men den förda politiken har istället krävt att vi ska anpassa våra liv och vår vardag för att passa energi­produktionen. Det är dags att energipolitiken ändras i grunden.

Ämnen i artikeln

Vindkraft
Kärnkraft
Elpriset

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten.

De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till dn.se. DN granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen dn.se.

Grundreglerna för kommentarer är:

  • håll dig till ämnet
  • håll en god ton
  • visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.

I övrigt gäller de regler för kommentarer som framgår av Ifrågasätts användarvillkor och som du godkänner i samband med att du skapar ett konto för kommentering. Ifrågasätt förbehåller sig rätten att radera kommentarer i efterhand. DN kan genom eget beslut ta bort kommentarer.

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt