Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Carema vill stå för något nytt i svensk äldreomsorg”

Oberoende granskning. De brister som uppdagats i Carema Cares vård och omsorg är oacceptabla. Branschen som helhet måste återupprätta sitt förtroende. Det viktigaste är att det går att jämföra kvaliteten mellan olika aktörer på ett objektivt, transparent sätt. Carema tar därför nu initiativ för att skapa ett nationellt kvalitetsindex – ett bransch­överskridande system för att följa upp kvaliteten i äldreomsorgen. En extern, oberoende part ska utföra mätningarna, skriver Carl Gyllfors.

Under den senaste tiden har det uppdagats brister i Carema Cares vård och omsorg som inte motsvarar vad vi har rätt att förvänta oss av omsorgen i Sverige. Det är oacceptabelt för den enskilde som drabbas, samtidigt är det enligt vår uppfattning inget strukturellt problem som beror på att vården drivs i privat regi. Exempelvis genomförde Stockholms stad en brukarundersökning under 2010 som visar att de boende i privat äldreomsorg är mer nöjda än i kommunal. Ett mer allvarligt problem är att trovärdigheten för de privata vårdalternativen är ifrågasatt och en hel bransch står på spel. Samtidigt är privata vård- och omsorgsalternativ nödvändiga för att klara vårdbehovet i framtiden.

För att privata aktörer ska kunna hjälpa till att lösa detta växande behov måste branschen som helhet återupprätta sitt förtroende. Debatten om bonussystem i vårdsektorn för inte den diskussionen vidare i en konstruktiv riktning. Carema Care har därför gått i bräschen inom äldrevården och beslutat att avskaffa de existerande bonussystemen då vi anser att de kan leda till felprioriteringar i omsorgen.

Vi anser att privata alternativ i vården bidrar med mycket positivt, som till exempel kunskap och erfarenhet från konkurrensutsatt verksamhet och inte minst ett kundperspektiv. Carema Care är den ledande privata aktören inom äldreomsorg och varje dag erbjuder vi en vård av hög kvalitet till många äldre människor runt om i Sverige.

Hur återupprättar vi då förtroendet för privata alternativ i vård- och omsorgssektorn?

Vi på Carema Care är övertygade om att lösningen handlar om att bevisa att privata vårdalternativ kan erbjuda en omsorg minst lika bra eller av bättre kvalitet än vad motsvarande kommunala verksamheter gör.

Vi tror att den viktigaste punkten för olika intressegrupper är kvalitetsfrågan, att bevisa att privata vårdgivare ger en hög­kvalitativ vård. Det är då viktigt att det finns en möjlighet att på ett objektivt, transparent sätt jämföra kvaliteten mellan olika aktörer.

I dag finns det två nationella kvalitetsuppföljningssystem som ligger under Socialstyrelsen, system som Carema Care deltagit i sedan start. Ett stort arbete har lagts ned på dessa och vi anser att dessa öppna jämförelser fyller en viktig funktion. Äldreguiden utgår från en enkät till verksamhetscheferna på respektive boende och ställer frågor om bland annat personaltäthet, kompetens och boendemiljö. En svaghet med denna undersökning är att de som faktiskt använder tjänsten inte tillfrågas, det vill säga de boende på våra äldreboenden. Den andra undersökningen, brukarenkäten, adresserar detta problem men resultaten sammanställs på kommunal nivå. Därför går det inte att skilja på enskilda boenden eller jämföra olika privata aktörer eller kommunala och privata aktörer.

I måndags fick Socialstyrelsen av regeringen uppdraget att utreda eventuella skillnader mellan vård som ges av privata respektive kommunala vårdgivare. Det är ett bra initiativ som vi till fullo stöder, samtidigt är det viktigt med en årligen återkommande undersökning så att man över tid kan följa utvecklingen mellan olika aktörer.

Att mäta kvalitet är således komplicerat. Kvalitetsbegreppet är brett med många olika uppfattningar om vad det står för. Politiker har en, omsorgsgivarna en annan och omsorgstagarna och deras närstående kanske en tredje. Våra boende och deras närstående, kommuner som upphandlar tjänsterna och övervakande myndigheter måste dock kunna jämföra kvaliteten mellan olika alternativ.

Den objektiva kvaliteten handlar om att lagar och förordningar efterlevs ute på enheterna. Det är minimikravet i vår verksamhet. Det är den subjektiva kvaliteten som ska göra skillnad, att de som bor och lever på våra enheter får stimulans, upplevelser och möjlighet att bedriva aktiviteter utifrån sin egna, personliga, preferenser.

Den upplevda kvaliteten blir än viktigare i ett samhälle där människor är vana vid att kunna leva sina liv utifrån egna önskemål. De måste också kunna välja sitt boende när de blir äldre på sina egna premisser och utifrån sina egna behov. För att verkligen göra det valet möjligt behövs ett komplement till nuvarande undersökningar.

Carema tar därför nu initiativet till en branschöverskridande samverkan för att skapa ett tydligt system för uppföljningen av kvaliteten i äldreomsorgen – ett nationellt kvalitetsindex. Carema Care vill därför bjuda in Socialstyrelsen, Vårdföretagarna, Sveriges Kommuner och landsting (SKL) och våra branschkolleger till överläggningar i denna fråga.

Vi föreslår att vi gemensamt tar fram ett kvalitetsindex som ska baseras på hur de som finns i vår omsorg upplever kvaliteten. Att vi gemensamt kommer fram till en metod som innebär att privata aktörer kan mätas mot varandra men även mot kommunala vårdgivare.

Systemet ska öka jämförbarheten mellan olika omsorgsenheter och mäta kvalitetens utveckling över tid. Mätvärdena i systemet ska kunna vara en del av såväl upphandling som utvärdering av omsorgstjänster och mätningarna bör utföras av en extern, oberoende part.

Exempel på mätområden vi ser som angelägna är bemötandet från personalen, dialogen med de närstående och uppföljningen av de boendes egna önskemål i frågor som kost och stimulans.

Ett nationellt kvalitetsindex i äldreomsorgen är ett verktyg som kommer att premiera utvecklingen av kvalitetsarbetet – något som är Carema Cares främsta fokus just nu, och som har varit centralt sedan de nuvarande ägarna tog över verksamheten för bara drygt ett år sedan. Då genomfördes en kvalitetsrevision av verksamheten och flera problem uppdagades.

Själv har jag varit vd under drygt sex månader. Fokus från start har varit att vidta kraftfulla åtgärder för att utveckla verksamheten – vi vill stå för något nytt i svensk äldreomsorg. Vi ska utgå från dem som bor hos oss och deras närstående. Vi ska ge dem en röst och vi inrättar både en Kundombudsmannafunktion och ett så kallat Whistleblower-system där boende, närstående och medarbetare anonymt ska kunna hjälpa oss att identifiera eventuella problem tidigt så att vi snabbt kan åtgärda dessa.

Våra ägare har ett långsiktigt perspektiv på verksamheten och det är viktigt att påpeka att det enda sättet att skapa värde är att bedriva en verksamhet av hög kvalitet.

Vi på Carema Care är övertygade om att privata vårdgivare är en positiv kraft i samhället. Vi är beredda att satsa på ett nationellt oberoende och transparent kvalitetsindex och att gå först ut; för oss som marknadsledare är det av betydelse att det finns gemensamma spelregler som främjar långsiktigt kvalitetsarbete och som bidrar till branschens utveckling. Vi hoppas på en stark uppslutning kring detta och att vi kan ta fram ett index under 2012.

Carl Gyllfors, vd Carema Care

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.