Hoppa till innehållet

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2020-05-30 01:50

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/coronakommission-maste-tillsattas-fore-sommaren/

DN Debatt

DN Debatt. ”Coronakommission måste tillsättas före sommaren”

Coronakrisen skiljer sig från tidigare kriser då den äger rum under lång tid och saknar ett tydligt slut, skriver Ulf Kristersson (M) och Gunnar Strömmer (M).
Coronakrisen skiljer sig från tidigare kriser då den äger rum under lång tid och saknar ett tydligt slut, skriver Ulf Kristersson (M) och Gunnar Strömmer (M). Foto: Alexander Mahmoud, Mickan Palmqvist

DN DEBATT 18/5.

Ulf Kristersson (M) och Gunnar Strömmer (M): Vi presenterar i dag vad vi anser ska ingå i coronakommissionens uppdrag.

Vi välkomnar statsministerns besked om att en oberoende kommission ska tillsättas för att utvärdera hur Sverige har klarat coronakrisen. Men då den här krisen skiljer sig från tidigare kriser i att den inte har ett tydligt slut måste kommissionen tillsättas före sommaren för att i realtid kunna inhämta information.

Utbrottet av covid-19 har skakat om Sverige i grunden. Hittills har över 3.500 människor förlorat livet och över hundratusen människor har förlorat jobbet. Det är den allvarligaste krisen vårt land har upplevt sedan andra världskriget.

Svenska myndigheter och andra beslutsfattare har tvingats arbeta under stor press och med både brist och överskott på information. Kriser saknar till sin natur en förbestämd struktur och träffar ofta blinda fläckar i beredskapen. Det brukar ta fram både uppenbara och tidigare okända problem i dagen.

Moderaterna välkomnar därför statsministerns besked nyligen om att en oberoende kommission ska tillsättas, och att direktiven ska utarbetas i samarbete med riksdagens alla partier. Vi förutsätter också att kommissionens ledamöter kommer att utses i bred politisk enighet. Genom en opartisk och saklig utvärdering av insatserna under krisen kan vi dra lärdomar för framtiden och rusta Sverige starkare inför framtida kriser.

Coronakrisen skiljer sig från tidigare kriser i ett väsentligt avseende: den äger rum under lång tid och saknar ett tydligt slut. Därför kan vi inte vänta med att tillsätta kommissionen tills krisen slutligen är över.

Det finns en stolt svensk tradition av gedigna utredningar efter nationella kriser. I modern tid minns vi katastrofkommissionerna efter Estonias förlisning 1994 och tsunamin julhelgen 2004. Även utredningen efter skogsbränderna sommaren 2018 och granskningen av IT-skandalen vid Transportstyrelsen är bra exempel på grundliga utvärderingar av svensk krishantering.

Men coronakrisen skiljer sig från tidigare kriser i ett väsentligt avseende: den äger rum under lång tid och saknar ett tydligt slut. Därför kan vi inte vänta med att tillsätta kommissionen tills krisen slutligen är över. För att förbättra informationsinhämtningen bör kommissionen snarast börja följa och dokumentera arbetet mot pandemin på nationell, regional och kommunal nivå.

Regeringen måste därför ta initiativ till kommissionens direktiv, tillsätta den och bemanna den. För att bidra till den processen presenterar vi i dag Moderaternas ingångsvärden:

1 Mandat och struktur. Kommissionen bör ha ett tydligt medborgarperspektiv. Det betyder att den inte enbart ska bedöma om åtgärderna följer gällande författningar och myndighetsinstruktioner, utan också värdera åtgärderna utifrån medborgarnas förväntningar på politiker och högre tjänstemän. Kommissionen bör bestå av ledamöter med relevanta erfarenheter från statsförvaltning, andra delar av samhället och tidigare kriser. I kommissionen måste ingå ledamöter med betydande erfarenhet av att granska offentlig maktutövning, i såväl vardag som kristid. De ska naturligtvis motsvara högt ställda krav på politisk och professionell integritet.

Kommissionen bör också ges brett mandat att lägga fram egna förslag, exempelvis när det gäller regeringskansliets organisation och myndigheternas ansvarsfördelning.

2 Regeringens och de centrala statsorganens krishantering. Kommissionen bör utvärdera hur riksdag, regering, regeringskansliet och de centrala myndigheterna har agerat under pandemin. Uppdraget bör särskilt utvärdera förutsättningarna för regeringskansliets krisledande förmåga, hur den har organiserats och genomförts. 

Av särskilt intresse är omvärldsbevakning och vilka slutsatser som drogs när smittan först spreds i Kina. Kommissionen bör också utvärdera om de förberedelser som vidtagits för allvarliga krissituationer varit tillräckliga samt om erfarenheter från tidigare påfrestningar tagits tillvara.

3 Roller och ansvarsfördelning. Kommissionen bör utvärdera ansvarsfördelningen mellan olika aktörer, i minst fyra perspektiv:

• För det första ansvarsfördelningen internt inom regeringskansliets olika departement. En viktig fråga gäller om oklarheter i auktoritetsförhållanden mellan departementen – som har påverkat tidigare krishantering – fortfarande är ett problem.

• För det andra ansvarsfördelningen mellan regeringen och myndigheterna. Särskilt den för Sverige relativt unika förvaltningsmodellen och balansen mellan politiskt beslutsfattande och myndigheternas beslut.

• För det tredje hur väl samverkan mellan olika myndigheter har fungerat, och vem som leder vid oenighet.

• För det fjärde hur regeringskansliet och de centrala myndigheterna har samverkat med regioner och kommuner, och hur ansvarsfördelningen mellan olika nivåer har fungerat.

4 Den svenska krisberedskapen. Kommissionen bör analysera den svenska krisberedskapen ur ett historiskt perspektiv och särskilt belysa de politiska beslut som under de senaste årtiondena har format den samlade svenska civila krisberedskapen. En utvärdering bör även inkludera tillsynsmyndigheternas roll och ansvar. Ingen vet hur nästa kris kommer gestalta sig och det är därför viktigt med ett ”allriskperspektiv” när nya förslag för att stärka den svenska krisberedskapen övervägs.

Kommissionen bör utvärdera den svenska strategin för att begränsa smittspridningen. Erfarenheter från andra länder bör inhämtas, i synnerhet från våra nordiska grannländer. Den granskningen måste påbörjas nu och fortgå så länge smittan förblir ett medicinskt problem.

5 Åtgärder för att hindra smittspridning. Kommissionen bör utvärdera den svenska strategin för att begränsa smittspridningen. Erfarenheter från andra länder bör inhämtas, i synnerhet från våra nordiska grannländer. Den granskningen måste påbörjas nu och fortgå så länge smittan förblir ett medicinskt problem. Orsakerna till smittspridning på många äldreboenden måste studeras i detalj. Kommissionen bör analysera de åtgärder som har vidtagits för att begränsa smittspridningen.

Regeringens och myndigheternas tydlighet och transparens i val av strategi och metodik bör utvärderas. Även Sveriges förmåga att nå ut med myndighetsinformation till olika etniska och språkliga befolkningsgrupper bör belysas.

6 Åtgärder för att testa fler. Kommissionen bör utvärdera den svenska regeringens och myndigheternas strategi och resultat gällande provtagning för smitta och antikroppar.

Det är angeläget att denna oberoende coronakommission tillsätts skyndsamt, rimligen före sommaren. Detta eftersom viktiga lärdomar annars riskerar att gå förlorade. Moderaterna erbjuder med detta regeringen vårt stöd i det arbetet.

7 Åtgärder för att tillvarata samhällets samlade kraft. Kommissionen bör utvärdera om Sverige förmått mobilisera och dra nytta av den samlade kraft som finns i näringslivet och civilsamhället. Det kan till exempel handla om akut personalförsörjning och förmågan att tillvarata tillgängliga resurser för att producera skyddsmaterial.

8 Åtgärderna för att begränsa ekonomiska skadeverkningar. Kommissionen bör slutligen utvärdera de åtgärder som har vidtagits för att stötta den svenska ekonomin. Har de varit tillräckliga, effektiva och träffsäkra? Och vilket kunskapsunderlag har funnits för de ekonomisk-politiska besluten? En särskild fråga är om tidpunkterna för olika beslut och åtgärder varit ändamålsenliga.

Det är angeläget att denna oberoende coronakommission tillsätts skyndsamt, rimligen före sommaren. Detta eftersom viktiga lärdomar annars riskerar att gå förlorade. Moderaterna erbjuder med detta regeringen vårt stöd i det arbetet.