Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Dags att avskaffa kravet på sterilisering vid könsbyte”

Alla är lika mycket värda. Från Kristdemokraternas sida har vi varit tydliga med att frågan om sterilisering vid könsbyte – liksom andra frågor som rör barn – kräver noggrann eftertanke och analys. Många transsexuella möts med hat och rädsla, vilket strider mot principen om alla människors lika värde – ledstjärnan för kristen idétradition och därmed för kristdemokraterna. Därför är det vår uppfattning att kraven på sterilisering vid könsbyte bör avskaffas, skriver Kristdemokraternas partiledning.

Den senaste tiden har frågan om sterilisering vid könsbyte diskuterats livligt. Från kristdemokratisk sida har vi varit tydliga med att den här frågan, liksom andra frågor som rör barn, kräver noggrann eftertanke och analys.

Transsexuella personer lever ofta i en mycket utsatt situation. Den psykiska ohälsan är hög i gruppen och självmordsfrekvensen ligger högt över genomsnittet. De utsätts ofta för samhällets fördomar och de lever under stor risk att utsättas för kränkningar och våld. För många leder det till isolering och ensamhet.

Transsexualism utmanar föreställningar om manligt och kvinnligt och därför möts många transsexuella personer med hat, rädsla och avståndstagande. Detta är oacceptabelt och strider mot principen om alla människors lika och okränkbara värde, vilken är en ledstjärna för kristen idétradition och därmed kristdemokraterna.

Enligt medicinsk och psykiatrisk expertis bör de transsexuella som vill och har de medicinska och psykologiska förutsättningarna att genomgå behandling, få så kallad könskorrigerande behandling, alltså byta kön. Efter denna behandling kan personen byta juridisk könstillhörighet. För att komma i fråga för sådan behandling måste personen genomgå grundliga undersökningar.

Frågan om en persons juridiska kön regleras i könstillhörighetslagen från 1972. Enligt lagen måste en person som vill byta kön vara svensk medborgare, ogift, över 18 år och steriliserad. Det råder bred politisk enighet om att lagen behöver revideras och uppdateras. Kristdemokraterna har tydligt uttryckt att vi anser det vara rimligt att slopa kravet på svenskt medborgarskap och kravet på att personen ska vara ogift.

Den svåra frågan är om kravet på sterilisering bör avskaffas eller kvarstå i lagstiftningen. Två olika utredningar med förslag om ändringar i könstillhörighetslagen har lämnats till regeringen. Den ena 2007 och den andra 2011.

Utredningen från 2007 ville ersätta steriliseringskravet med ett kastreringskrav. Kastrering är ett långtgående ingrepp som innebär att samtliga könskörtlar opereras bort, vilket innebär att personen blir steril. Steriliseringskravet blir därmed, enligt utredningen, obehövligt. Utredningen ansåg det vara rimligt att kräva att en person som har kvinnlig könstillhörighet inte har manliga könskörtlar och tvärtom. Utredningen pekade också på att detta är vad de flesta transsexuella vill när de genomgår den könskorrigerande behandlingen. Utredningen vill också ”undanröja möjligheterna” för fall som skulle kunna bli aktuella där en person som är folkbokförd som man föder ett barn. Därtill pekade utredningen också på den medicinska risk som ett kvarlämnande av de ursprungliga könskörtlarna kan innebära när personen genomgår hormonbehandling.

Den andra utredningen som Socialstyrelsen lade fram 2011, ansåg att steriliseringskravet helt kan slopas och att en person som byter kön bör erbjudas möjlighet att behålla sin reproduktiva förmåga. I praktiken skulle det innebära att det blir möjligt för en juridisk man som bytt kön att också bli mamma och att en juridisk kvinna kan bli pappa.

Vi har under en tid utifrån en rad aspekter noga övervägt frågan om sterilisering vid könsbyte. Att genom sterilisering beröva en människa möjligheten att få barn, och därigenom hindra livet, är ett mycket genomgripande och allvarligt ingrepp. En tolkning av naturrätt som sedan lång tid gjorts i kristen tradition är att överheten – det offentliga – därför saknar eller har oerhört begränsad rätt att påtvinga sterilisering av en person.

Nu är förvisso inte sterilisering i detta fall påtvingat, utan en konsekvens av en frivillig behandling. Men med tanke på att dessa personer upplever sig vara i stort behov av denna behandling för att kunna hantera sin tillvaro så kan graden av frivillighet vad gäller steriliseringen diskuteras. Att upprätthålla ett steriliseringskrav skulle därför kräva mycket starka skäl.

Vi menar att även om det finns argument mot att tillåta att personer som genomgår könskorrigerande behandling blir föräldrar i sitt gamla kön, så är dessa skäl inte tillräckliga för att motivera ett fortsatt krav på sterilisering. Särskilt inte som barnkonventionens krav om att barn har rätt till vetskap om sitt ursprung och att omvårdas av sina föräldrar synes kunna uppfyllas i dessa fall. Därför är det vår uppfattning att kravet på sterilisering vid könsbyte bör avskaffas. För att kunna göra detta behöver vi säkerställa att det kan ske utan stora medicinska risker och att de lagstiftningsförändringar som krävs kan göras på ett sådant sätt att de ger trygghet och rättssäkerhet till de barn som föds med en eller två föräldrar som genomgått könskorrigerande behandling och bytt juridiskt kön.

Vi behöver lösa den juridiska ställningen för de personer som blir föräldrar i sitt gamla kön samt för deras barn. Lagar som reglerar bland annat juridiskt föräldraskap och föräldraförsäkringen behöver anpassas efter en ny situation för att undvika att personer hamnar i rättsosäkerhet.

Vi har fått kritik för att vi tagit oss tid att analysera och tänka igenom denna fråga. Att vårt ställningstagande och en ny lagstiftning borde ha kommit snabbare. Men de båda utredningarna, och också tidigare regeringars brist på initiativ i frågan, visar att frågeställningen är komplex. För oss som utarbetar lag är det också viktigt att varje lagstiftningsförändring, oavsett fråga, kan ske på ett fullödigt beredningsunderlag. Det anser vi är rimligt att kräva av den som föreslår nya lagar.

Vi kristdemokrater menar dessutom att varje fråga som involverar barn och deras uppväxtvillkor är en fråga som kräver noggrann genomlysning. Vi har alltid sett den starka längtan som många har efter barn och samtidigt sökt värna den grundläggande hållningen att barn finns till för sin egen skull och att deras rättigheter måste värnas. Därför har vi alltid varit och kommer alltid vara eftertänksamma och försiktiga när det gäller att ändra lagar som finns till för att skydda barnen.

Vi kommer att fortsätta försöka föra barnens talan i denna typ av frågor, även om vi i vissa kretsar uppfattas som bromsklossar.

Göran Hägglund, partiledare Kristdemokraterna
Maria Larsson, första vice ordförande Kristdemokraterna
David Lega, andre vice ordförande Kristdemokraterna

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.