Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Dålig upphandling leder till skandaler i äldreomsorgen”

Ny rapport i dag. Bristerna i den offentliga upphandlingen är stora, visar det delbetänkande som vi lämnar till regeringen i dag. Det finns ett tydligt samband mellan till exempel skandalerna i äldreomsorgen och det faktum att många myndigheter inte sätter sig in i vad det innebär att gå från egen produktion till köpare av varor och tjänster. Vi tvingas konstatera att det i dag saknas svar på om vi skattebetalare får de varor och tjänster som vi betalar för, skriver Anders Wijkman och Åsa Edman.

Skandaler i äldreomsorgen, försenade vaccinationsprogram, djurskyddskrav som inte får ställas och otjänlig sjukhusmat – debatten den senaste tiden har gått hög kring den offentliga upphandlingen.

De upphandlade varorna och tjänsterna rör viktiga behov för oss medborgare. Upphandlingen omsluter dessutom stora värden.

Statistiken är bristfällig men uppskattningar pekar på ett värde mellan 480 och 580 miljarder kronor. Hundratals statliga och kommunala upphandlande myndigheter samt oräkneliga företag berörs. Allt detta gör att höga krav måste ställas på effektivitet, transparens och att de problem som uppmärksammats får en lösning.

Regeringen har gett Upphandlingsutredningen 2010 i uppdrag att utvärdera det aktuella regelverket och förbättra den nationella upphandlingsstatistiken. Parallellt pågår EU:s översyn av de bestämmelser som ligger till grund för den svenska upphandlingslagstiftningen. Upphandlingsutredningen tar sin utgångspunkt i att offentlig upphandling ska leda till goda affärer. Med det avses att tillgodose de offentliga verksamheternas och medborgarnas behov av varor och tjänster av god kvalitet till lägsta möjliga totalkostnad.

Upphandlingsutredningen lägger i dag fram delbetänkandet ”På jakt efter den goda affären – analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen”. Där tecknas en bild av verksamheten i dag som vuxit fram efter dialog med hundratals intressenter på området. De vanligaste synpunkterna handlar om att:

• en krånglig tillämpning av ett ofta stelbent regelverk begränsar den offentliga sektorns möjligheter att göra goda affärer,

• kompetensen kring upphandling och inköp är allmänt sett för låg,

• det råder osäkerhet om utrymmet att ta sociala och miljömässiga hänsyn vid upphandling,

• upphandlade kontrakt sällan följs upp eller utvärderas,

• ett ökande antal överprövningar försvårar för de upphandlande myndigheterna att anskaffa varor och tjänster.

En slutsats vi drar är att flera av de uppmärksammade problemen har ett tydligt samband med att många myndighetsledningar inte axlat rollen som strategiska köpare. Beslut har fattats om konkurrensutsättning utan att man satt sig in i vad det innebär att gå från produktion i egen regi till att bli en köpare av varor och tjänster. För att bli en smart köpare krävs att den upphandlande myndigheten:

• vet vad och hur mycket man upphandlar,

• utvecklar en affärsstrategi som anger vad som ska köpas och vilken typ av kontrakt som ska användas,

• vässar sin förhandlingsteknik och förbättrar dialogen med företagen,

• följer upp kontrakten och systematiskt utvärderar de varor och tjänster som upphandlas,

• arbetar för att öka den enskilde medborgarens valmöjligheter vad gäller den offentliga servicen, som till exempel äldreboende.

På alla dessa punkter finns stora brister. En enkätundersökning som utredningen utfört visar att många myndigheter inte kan redovisa omfattningen av sina upphandlingar. Om man saknar sådan information är det svårt att fatta strategiska beslut. Utredningens arbete för att utveckla statistiken på området kommer förhoppningsvis att bidra till en förbättring.

Vikten av att följa upp upphandlade kontrakt är uppenbar. Det visar inte minst de omskrivna bristerna i bland annat Stockholms äldreomsorg. Även bland företagen finns en önskan om bättre uppföljning. Annars kan mindre nogräknade företag tämligen riskfritt avvika från utlovad kvalitet i syfte att tjäna mer pengar. De företag som satsar på kvalitet får då svårt att konkurrera eftersom deras kostnader normalt ligger högre än deras mindre seriösa konkurrenter.

Bristen på uppföljning påverkar av samma anledning företagens incitament att satsa på miljöanpassad eller socialt ansvarstagande produktion. En analys av utredningens enkät visar att endast en fjärdedel av de svarande myndigheterna gör kontinuerliga uppföljningar. Det är slående att bara denna grupp har funnit brister vid utförandet av kontrakten. Utredningen tvingas därför konstatera att det i dag saknas svar på frågan om offentlig sektor – och vi skattebetalare – får de varor och tjänster som vi betalar för.

Det är enligt utredningen angeläget att uppmuntra inköp av hållbara lösningar. Marginella reduktioner vad gäller klimat- och miljöpåverkan, inom ramen för nuvarande teknik, är sällan tillräckliga. På många områden – inte minst infrastruktur – behövs mer långtgående förändringar i form av tekniksprång eller andra sätt att organisera verksamheten. OECD:s energiorgan IEA rapporterade nyligen om utmaningarna på infrastrukturområdet för att nå klimatmålen. Vår tro är att offentlig upphandling kan och bör spela en viktig roll som pådrivare för en långt effektivare energi- och resursanvändning.

Utredningen anser att beställare och upphandlare besitter en stor potential att ur ett hållbarhetsperspektiv utveckla den offentliga upphandlingen. Genom en mer strategisk syn på upphandlingen kan denna kapacitet bättre tas tillvara. Men för att det ska kunna ske krävs ett skifte från detaljstyrande till mer funktionsinriktade upphandlingar.

Dagens regelverk begränsar utrymmet för förhandlingar och dialog mellan parterna. Detta upplevs som negativt av både myndigheter och leverantörer. Företagsrepresentanter anger att de ofta inte kan offerera sina bästa produkter eller lösningar, på grund av upphandlingarnas utformning och bristen på dialog mellan parterna. Utredningen agerar därför i syfte att utöka och tydliggöra möjligheterna till förhandling och dialog under former som gör att principerna om likabehandling och transparens respekteras.

De problem som utkristalliserats i samband med det ökade antalet överprövningar är framför allt kopplade till domstolarnas handläggningstider och en oförutsebar kammarrättspraxis. Många myndigheter försöker självklart minimera riskerna för överprövningar men gör det ofta genom att välja så kallade säkra alternativ. Det leder inte sällan till omfattande kravspecifikationer och val av det anbud som har lägst pris. Den goda affären riskerar att komma i skymundan och de innovativa lösningarna blir kvar på företagens skrivbord.

När en upphandling stoppas i samband med domstolprövning kan de upphandlande myndigheterna hindras att tillhandahålla nödvändiga varor och tjänster. Ett stoppat vaccinationsprogram har nyligen fått stor uppmärksamhet. Utredningen studerar olika alternativ för att komma till rätta med vart och ett av de beskrivna problemen.

Upphandlingsområdet är fullt av spännande utmaningar. Vår förhoppning är att delbetänkandet leder till bred debatt om de viktigaste knäckfrågorna. Debatten kommer att återspeglas i det slutbetänkande som utredningen presenterar i juni 2012.

Anders Wijkman, särskild utredare Upphandlingsutredningen
Åsa Edman, huvudsekreterare Upphandlingsutredningen

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.