Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-01-23 14:55

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/en-kortad-polisutbildning-riskerar-att-forsamra-sakerheten/

DN Debatt

DN Debatt. ”En kortad polisutbildning ­riskerar att försämra säkerheten”

Nu får det vara slut med velandet. Det finns mycket starka argument för att polisutbildningen behöver förlängas för att öka polisers kunskaper och färdigheter, skriver Lena Nitz.
Nu får det vara slut med velandet. Det finns mycket starka argument för att polisutbildningen behöver förlängas för att öka polisers kunskaper och färdigheter, skriver Lena Nitz. Foto: Patrick Persson/TT

DN DEBATT 11/1. En förhöjd kris- och terrorberedskap är det nya normalläget. Lägg därtill att den grövsta brottsligheten har blivit våldsammare. Trots detta finns förslag om att korta utbildningen för de poliser som står i frontlinjen. Det är ogenomtänkt och saknar stöd från såväl allmänheten som poliserna själva, skriver Lena Nitz, ordförande Polisförbundet.

Rätta artikel

Säkerhetsläget i vår del av världen har försämrats och hoten mot Sverige är större än de varit på många år. Terrorhotet har under lång tid legat på en förhöjd nivå. Extremistmiljöerna har enligt Säkerhetspolisen växt i form av antal personer som vänder sig mot vårt demokratiska system och som anser att vårt nuvarande styrelseskick saknar legitimitet. 

Lägg till det en mer komplex brottsstruktur med fler svåruppklarade brott, en teknikutveckling som möjliggör både en gränslös brottslighet liksom nya typer av brott, samtidigt som det dödliga skjutvapenvåldet nått nivåer vi inte sett tidigare samt en oroande utveckling i landets mest brottsutsatta områden. Polisyrket i dag är inte detsamma som för tio år sedan. Det ställs större krav på de kunskaper och färdigheter nyutbildade poliser behöver ha med sig i bagaget när de kommer ut i verksamheten.

Men här uppstår ett problem, för samtidigt som kraven på poliskåren ökar råder polisbrist. För att klara uppdraget behövs därför en kraftig expansion av antalet poliser de kommande åren. Det som är bra är att det råder i stort sett full enighet hos samtliga politiska partier att det ska finnas 10 000 fler polisanställda år 2024, varav majoriteten ska vara poliser.

Politiker får aldrig leka experimentverkstad med polisutbildningen i sin strävan att snabbare uppnå en viss numerär. Konsekvenserna av ett sådant experiment är alltför allvarliga.

Det som är oroväckande är att det finns politiska partier som är beredda att gena i kurvorna och tumma på kvalitet och kompetens för att klara den utmaningen. 

För att snabbare få ut fler poliser på gator och torg vill de förkorta utbildningen för poliser i yttre tjänst vilket riskerar att leda till flera allvarliga konsekvenser:

Försämrad säkerhet för både poliser och allmänhet. En kortad utbildning för poliser i yttre tjänst innebär minskad mängdträning i en rad fysiska polisiära moment. Det riskerar att medföra en försämrad säkerhet både för poliser och för allmänheten vilket vore förödande med tanke på rådande hotbild och brottsutveckling.

Försämrad rättssäkerhet. Poliser måste ha de kunskaper och färdigheter som krävs för rättssäkra beslut, åtgärder och ingripanden. Ibland har man inte mer än några sekunder på sig för viktiga avgöranden som senare ska hålla för juridisk prövning. För att kunna agera på ett sätt som skapar förtroende och legitimitet för polisens befogenheter är det nödvändigt att teoretiska kunskaper finns på plats och är starkt kopplat med det praktiska arbetet. I dag vet vi att man med nöd och näppe når den nivån med nuvarande utbildningslängd. Vad skulle då hända om utbildningen kortas?

Försämrade resultat. Många med oss vill se en ökad brottsuppklarning. Poliser i yttre tjänst är de som i normalfallet vidtar de absolut nödvändiga förstahandsåtgärder som ligger till grund för förundersökningar vid misstanke om brott. Att samla in bevis och material som sedan kan leda till åtal och fällande dom är därför en av de allra viktigaste åtgärderna. Drar man ner på utbildningen för poliser kommer de att ha färre kunskaper och färdigheter med sig ut i verksamheten. Det riskerar att påverka utredningsresultaten negativt. Sannolikt kommer det att avspegla sig i polisens förmåga att upptäcka och ingripa mot brott.

En splittrad poliskår. Att införa en kortutbildad polis skulle innebära att man skapar ett A- och B-lag. Det vore ytterst olyckligt att splittra poliskåren på detta sätt, inte minst ur ett verksamhetsperspektiv. Den flexibilitet som finns i dag innebär att alla poliser kan ingripa i allt polisarbete när det krävs. Kortare polisutbildning kommer att leda till befogenhetsbegränsningar hos vissa poliser. Det kan tvärtom leda till minskad förmåga att lösa brott.

För att bli en bra polis i dag krävs en gedigen utbildning, annars riskeras säkerheten, rättssäkerheten, resultaten, tryggheten och i förlängningen förtroendet för hela rättsväsendet.

Hos allmänheten finns en stor förståelse för polisyrkets komplexitet. I en undersökning som Sifo gjorde på uppdrag av Polisförbundet i höstas svarade 95 procent att de anser att dagens polisutbildning på 2,5 år bör behållas eller till och med förlängas. Bland poliserna själva – de som faktiskt vet vad som krävs för ett gott utfört polisarbete – är 9 av 10 emot en kortad utbildning, enligt en Novus-undersökning Polisförbundet nyligen låtit göra. 

Därför riktar vi följande uppmaningar till landets politiker:

1. Låt Polismyndigheten växa med bibehållen kvalitet. Målet om 6 000–7 000 fler poliser till 2024 kommer att vara svårt att nå men rätt kvantitet får inte uppnås genom en försämrad kvalitet. Poliser behöver en mängd kunskaper och färdigheter och man får varken skära bort delar eller skära ner på nödvändig mängdträning. Gör man det kommer det på sikt att påverka resultaten, säkerheten och därmed också rättssäkerheten och tryggheten i samhället.

2. Håll samman polisutbildningen. Sverige har med internationella mått mätt en relativt liten poliskår. Det är ett val som politikerna har gjort och som bygger på att man har en kår som är flexibel och där poliser användas där de behövs som mest – oavsett om det handlar om att gå in i utredningsarbete eller att plocka på sig vapen och skyddsutrustning för att jobba ute vid en stor kommendering eller vid ett misstänkt terrordåd. För att det ska vara möjligt måste poliser även i fortsättningen utbildas för både inre och yttre tjänst.

3. Nå politisk enighet i polisutbildningsfrågan. Polisutbildningen har varit föremål för flera statliga utredningar. Ovanpå det har nu Moderaterna föreslagit ytterligare en utredning. Nu får det vara slut med velandet. Det finns mycket starka argument för att polisutbildningen behöver förlängas för att öka både polisers kunskaper och färdigheter så att de står väl rustade för både dagens och framtidens brottslighet. En förlängd utbildning kan inte bli verklighet över en natt, men det politiska beslutet måste tas nu så att arbetet kan påbörjas.

Politiker får aldrig leka experimentverkstad med polisutbildningen i sin strävan att snabbare uppnå en viss numerär. Konsekvenserna av ett sådant experiment är alltför allvarliga. I stället måste polisyrket uppvärderas genom att man försäkrar sig om att Polismyndigheten förses med polisiär kompetens anpassad till den brottslighet och de hot som verksamheten och landet har att hantera. 

De poliser som utbildas för framtiden måste stå rustade för att anpassa sig till framtidens krav. Det handlar om samhällets förmåga att bekämpa brott, att värna tryggheten och om att försvara den demokratiska samhällsordning där människor kan nyttja sina fri- och rättigheter. Det är frågor som måste tas på största allvar och som handlar om allas vår trygghet.