Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”EU:s asylförslag riskerar människors rätt till skydd”

Det mänskliga lidande vi möter i exempelvis den syriska staden Aleppo borde motivera till krafttag av Europas länder, skriver Melker Måbeck. Bilden togs i går torsdag i Bustan al-Basha, Aleppo.
Det mänskliga lidande vi möter i exempelvis den syriska staden Aleppo borde motivera till krafttag av Europas länder, skriver Melker Måbeck. Bilden togs i går torsdag i Bustan al-Basha, Aleppo. Foto: GEORGE OURFALIAN

Måste omprövas. EU-kommissionen vill att den europeiska asyl- och flyktingpolitiken ska harmoniseras. Det skulle betyda att de svenska asylreglerna förändras i grunden. I dag fredag tas förslagen upp i riksdagens EU-nämnd. Vi uppmanar nu regering och riksdag att stå upp för en rättssäker asylprocess, skriver Melker Måbeck, Röda korset.

Väsentliga delar av Sveriges tillfälliga lagstiftning på migrationsområdet löper stor risk att bli permanenta snabbare än vi tror. Det blir konsekvensen om en harmonisering av den europeiska asyl- och flyktingpolitiken genomförs enligt nya förslag från EU- kommissionen. Dessa förslag till asylprocedurförordning, skyddsgrundsförordning och mottagandedirektiv ligger på bordet vid dagens möte i EU-nämnden och de kommer att innebära en grundläggande förändring av de svenska asylreglerna och den svenska asylprocessen. På flera områden föreslås tidigare direktiv bli bindande förordningar vilket kommer att hindra vissa medlemsstater att ha gynnsammare villkor för asylsökande än andra.

Förslagen som nu diskuteras och som nyligen varit ute på remiss syftar i grunden till en ökad harmonisering mellan EU:s medlemsstater när det gäller mottagandet av asylsökande, bedömningar av asylansökningar och utformningen av det skydd som beviljas. De nuvarande direktiven som möjliggör för medlemsstater att ha mer förmånliga bestämmelser tas alltså bort.

Förslagen kommer i en tid när de humanitära behoven är större än någonsin. Fler än 125 miljoner människor beräknas vara i behov av humanitärt stöd för sin överlevnad. 65 miljoner är på flykt undan förföljelse på grund av väpnade konflikter och andra kriser. Det mänskliga lidande vi möter i exempelvis den syriska staden Aleppo, de avskyvärda bilder vi alla ser borde motivera till krafttag av Europas länder till att visa humanitet och inte lägga hela ansvaret för mottagandet på länder i flyktingars närområde.

Sverige kommer inte att kunna bevilja permanenta uppehållstillstånd efter det att den tillfälliga lagen om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd slutat gälla.

Vi delar EU-kommissionens bild av att ökad harmonisering är önskvärd, i syfte att erbjuda en rättssäker och human asylprocess i hela unionen och i förlängningen kunna bistå fler människor som är i behov av internationellt skydd. Dessutom finns fortfarande stora skillnader mellan de olika asylsystemen inom EU och en ojämn ansvarsfördelning. Men harmonisering måste ske utan att underminera de grundläggande garantierna för rätten att söka asyl och den måste respektera rättigheter och behov för de barn, kvinnor och män som tvingats fly förföljelse, förtryck, krig och konflikt. Det finns en uppenbar risk att förslagen i nuvarande form kommer att urholka rätten till internationellt skydd. Graden av skyddsbehov och principen om ”non-refoulement”, det vill säga skydd för flyktingar mot utvisning eller avvisning när deras liv eller frihet är i fara, måste vara grunden för EU:s asylpolitik.

Förslagen bör omprövas på flera punkter:

Foto: DN Ett av EU-kommissionens förslag går ut på att lista så kallade ”säkra länder” vilket omfattar såväl ”säkra tredje länder” som ”säkra ursprungsländer” och tillämpningen av begreppen ska vara obligatorisk för medlemsstaterna. Vi ser med oro på en sådan ordning, inte bara för att en lista över säkra länder snabbt blir inaktuell och därmed oanvändbar, men framför allt för att detta skulle åsidosätta den individuella asylprövningen och riskera stå i strid med Flyktingkonventionen, FN:s tortyrkonvention, Europakonventionen samt Sveriges och andra medlemsländers förpliktelser i övrigt. Färre kommer att få tillträde till asylprocesser i EU och pressen kommer att öka ytterligare på EU:s grannländer. Detta tillsammans med fortsatt brist på lagliga vägar för att söka skydd i EU kommer att orsaka än mer humanitärt lidande för enskilda. Röda Korset har arbetat med asylsökande och asylärenden i mer än 30 år och vi vet med bestämdhet att det kan finnas individuella skyddsbehov hos asylsökande vilka kommer från länder som EU betraktar som säkra och där en individuell prövning är absolut fundamental.

Foto:  Med EU-kommissionens förslag försvinner möjligheten för medlemsländerna att direkt kunna utfärda permanenta uppehållstillstånd när en asylsökande anses vara i behov av internationellt skydd. I stället kommer bara tidsbegränsade uppehållstillstånd att beviljas för flyktingar och alternativt skyddsbehövande, med obligatorisk omprövning efter tre respektive ett år. Det betyder att Sverige inte kommer att kunna bevilja permanenta uppehållstillstånd efter det att den tillfälliga lagen om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd slutat gälla.

Vi ser uppenbara problem med tillfälliga uppehållstillstånd då de skapar betydande otrygghet för individer och grupper. Den trygghet som är fundamental för att uppnå en framgångsrik integration. De asylsökande som söker skydd idag kommer oftast från länder och situationer där den flyktinggrundande orsaken inte kommer att förändras i närtid. Röda k orsets arbete med behandling av krigsskadade och torterade flyktingar och asylsökande visar dessutom att ständig oro kan bidra till svår psykisk ohälsa.

Foto:  Förslagen innebär också en ökad användning av så kallade ”snabbprocesser” utan juridiskt biträde, både inom EU och vid gränserna. Vi befarar att detta kommer att medföra sämre rättssäkerhet för den som flytt. Det blir svårare för särskilt utsatta grupper såsom barn eller personer med erfarenhet av tortyr och trauma då det krävs både tid och trygghet för att man ska kunna berätta sin historia och åberopa sina skäl för skydd.

Foto:  Enligt förslagen ska det också bli möjligt för medlemsstaterna att rikta kraftfullare sanktioner mot den asylsökande som åsidosätter skyldigheterna enligt förordningen och det kan få allvarliga och oproportionerliga konsekvenser för personen i fråga och i förlängningen bryta mot principen om ”non-refoulement”.

Att direktiv föreslås bli förordningar innebär inte bara materiella förändringar utan kommer även att bidra till att förordningen och därmed bestämmelserna blir direkt tillämpliga i nationell lag. Det får till följd att medlemsländerna inte kommer att kunna gå utöver vad bestämmelserna i förordningen anger.

Vi menar att harmonisering i betydelsen gemensamma miniminivåer är önskvärd men den får absurda konsekvenser om det samtidigt skapas ett gemensamt tak för politikens utformning. Harmoniseringen bör vara ett sätt att säkerställa att asylsökandes skyddsbehov tillgodoses i större utsträckning än i dag och inte ett mål i sig självt.

EU:s asylsystem måste på bästa sätt bistå så många människor som möjligt i behov av internationellt skydd. I anslutning till dagens möte i EU-nämnden uppmanar därför Svenska Röda korset regeringen och riksdagen att vara en stark röst för en rättssäker asylprocess som värnar rätten till skydd, och att tydligt driva linjen att dessa bestämmelser även fortsättningsvis ska regleras genom direktiv. Det handlar i slutänden om att Sverige och övriga medlemsländer i EU måste stå upp för sina folkrättsliga förpliktelser vad gäller människor som har behov av och rätt till skydd.

DN Debatt. 7 oktober 2016

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.