Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Familjen är samhällets grundläggande enhet”

I familjer där barn blir sedda och känner sig älskade blir de trygga och har förutsättningar att utvecklas till goda samhällsmedborgare, skriver artikelförfattarna.
I familjer där barn blir sedda och känner sig älskade blir de trygga och har förutsättningar att utvecklas till goda samhällsmedborgare, skriver artikelförfattarna. Foto: JESSICA GOW TT

Ny tankesmedja startar. Inom politiken talas det allt mer om familjens roll. Samtidigt fattas beslut som gör allt annat än värnar familjen. Detta måste möta hårdare motstånd. Slagordet ”död åt familjen” ska bemötas med ”liv åt familjen”. Det skriver Alf Svensson, Elisabeth Sandlund, Kjell Blückert, Mikael Oscarsson och Rolf Åbjörnsson.

Familjen är samhällets naturliga och grundläggande enhet och är berättigad till samhällets och statens skydd.” Så lyder 23:e artikeln i FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. Den gör tydligt för alla och envar, inklusive Sveriges makthavare, vad som är den minsta enheten i samhället: Familjen. Inte individerna. Och inte politikerna!

Samtidigt ger denna bindande konventionstext rätten åt familjen att skyddas som ”naturlig och grundläggande enhet”.

Familjen är den enda mänskliga gemenskap som tillmäts en sådan rätt av FN-konventionen. Annars är det endast den mänskliga individen som har rättigheter. Familjen är unik! Inte bara därför att den är viktig för barnen (vilket Barnkonventionen utvecklar), utan också för hela samhället. När politiken tar över föräldrarnas beslutsrätt om barnens omsorg och skolgång är i själva verket demokratin ute på ett sluttande plan.

Foto: Hasse HolmbergFoto: Hasse Holmberg/TT

I Sverige ser vi sakpolitiska slitningar. Å ena sidan har vi sett en trend där det både från höger och vänster talas allt mer om familjens stora roll. Å den andra fattas beslut som gör allt annat än värnar familjen.

Å ena sidan säger man att hela familjen är viktig och att mamma och pappa därför bör dela föräldraförsäkringen rakt av. Å den andra struntar samma politiker i nästa andetag i om vissa barn helt fråntas en av sina föräldrar.

”Familjen först” kommer att arbeta konkret med att skapa en faktabas inom det familjepolitiska området som underlag för politiska beslutsfattare oavsett partifärg.

Det är oerhört angeläget att båda föräldrarna tar ansvar tidigt i barnets liv. Men det innebär inte att beslut som låter hela det grundläggande frihetsidealet stryka på foten bör genomföras. Att konsekvensen när föräldraförsäkringen tvångskvoteras mer och mer dessutom är att många barn i realiteten får ännu mindre tid med sina hårt arbetande föräldrar gör inte saken bättre.

Samtidigt, och paradoxalt nog, menar en majoritet av riksdagens ledamöter att det över huvud taget inte är viktigt att barnet spenderar tid med pappan. Eller ens ges möjlighet därtill. Genom ett riksdagsbeslut som trädde i kraft 1 april fråntas varje barn som kommer till genom insemination rätten att ”få vetskap om” och bli ”omvårdat av” den ena föräldern.

Orden inom citattecken är just citat – från FN:s barnkonvention. Detta är en rättighet för barnet, som ”så långt det är möjligt” ska ha ”rätt att få vetskap om sina föräldrar och bli omvårdat av dem” (artikel 7).

När det kommer till kritan är för förvånansvärt många politiker dessa ord bara ord. Inte rättigheter som ska tillvaratas. I stället prioriteras vuxnas intressen. Den grundläggande hållningen att barn har rätt till sina föräldrar har ersatts av doktrinen att vuxna har rätt till barn.

På kommunal nivå är inställningen oavsett partifärg inte sällan en annan. Den som arbetar inom en nämnd som möter barn förstår värdet i att just stödja, skydda och värna familjen i linje med FN-dokumenten.

 

Det är avgörande för barnet hur det ser ut i familjen, för det var där framtiden började – redan första levnadsdagen.

 

Inom socialtjänsten vet man vilka oerhörda konsekvenser det får när familjen inte mår bra. Inom skolan vet man att det politiska slagordet att ”framtiden börjar i skolan” inte är sant. Det är avgörande för barnet hur det ser ut i familjen, för det var där framtiden började – redan första levnadsdagen. Det är också därför som det är viktigt att samarbetet mellan föräldrar och skola stärks och får tydliga och konstruktiva former. Då minskar risken för uppslitande konflikter som i slutändan påverkar barnen negativt.

I familjer där barn blir sedda och känner sig älskade blir de trygga och har förutsättningar att utvecklas till goda samhällsmedborgare med minskad risk för kriminalitet och missbruk. En god politik strävar efter att uppväga eventuella brister, inte att ta över familjens roll.

Inom hälso- och sjukvården får inte minst barnens och de ungas själsliga hälsa stor och rättmätig uppmärksamhet. Situationen i familjen är ofta orsaken när unga mår dåligt och den är också avgörande för lösningen till unga psykiska ohälsa.

Grundläggande ABC-kunskaper om familjen är en bristvara: Vad innebär det i praktiken att familjen i människorättsligt perspektiv är unik som gemenskap?

Trots detta når inte signalerna fram till politikerna på nationell nivå. I stället får familjen tjäna som medel för att uppnå ideologiska mål, medan fakta, det som verkligen är viktigt för människor och den familjemänniskorättsliga grunden, osynliggöras.

Grundläggande ABC-kunskaper om familjen är en bristvara: Vad innebär det i praktiken att familjen i människorättsligt perspektiv är unik som gemenskap? Hur mår familjen i Sverige i dag? Vilka konsekvenser får sakpolitiska beslut för familjen – barnen och de vuxna? Hur kan stat och samhälle skydda och stödja familjen bättre? Ska en saklig diskussion kunna föras behövs mer fakta, grundade på seriös forskning, och mindre löst tyckande med enbart ideologiska utgångspunkter.

Det är mot denna bakgrund stiftelsen och tankesmedjan ”Familjen först” nu startar.

Det är hög tid att vända de trender som underminerar och försvagar familjen. Den familjevänliga riktning som finns i Sverige behöver stärkas och ges understöd. Den familjefientliga riktningen måste möta hårdare motstånd. Slagordet ”död åt familjen” måste bemötas med ”liv åt familjen”.

”Familjen först” kommer att arbeta konkret med att skapa en faktabas inom det familjepolitiska området som underlag för politiska beslutsfattare oavsett partifärg. Genom stöd till andras studier och egen kunskapsframtagning hoppas vi exempelvis kunna belysa hur statens och kommunernas budgetbeslut påverkar familjen.

Foto: Hasse Holmberg/TTFoto: Hasse Holmberg/TT

Hur kan politiker uppmuntras att fatta familjevänliga beslut? I dag tänker vi med självklarhet på att miljöaspekter behöver beaktas. Lika naturligt måste det bli att politiska beslut fattas först när deras konsekvenser för familjen har tagits in i bilden. Vi är övertygade om att det som är bra för familjen också är bra för samhället och vår välfärd i stort.

 

För att lösa dagens samhällsproblem måste vi börja från grunden och ge familjen det skydd och det stöd den har rätt till.

 

Men vi vill också bilda opinion med utgångspunkt i de mänskliga fri- och rättigheterna. Vår ambition är att bidra till ett omtänk inom politiken, inte minst för att möta de allvarliga utmaningar som barns och ungas tilltagande psykiska ohälsa utgör. Denna trend är ett stort problem i sig och dessutom symtom på ett feltänk som går djupare, en väckarklocka som manar till handling.

För att lösa dagens samhällsproblem måste vi börja från grunden och ge familjen det skydd och det stöd den har rätt till. Och bortom partipolitiken söka framtidsinriktade lösningar på de verkliga utmaningar vi står inför i dag.

DN Debatt.31 oktober 2016

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.