”Garantera varje elevs rätt att kunna läsa, skriva och räkna” - DN.SE
Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Garantera varje elevs rätt att kunna läsa, skriva och räkna”

FP:s Bortglömda löfte. Ska vi möta skolans utmaningar måste vi börja tidigt, med insatser som gör att alla barn lär sig läsa, räkna och skriva under de första årskurserna. Därför vill vi göra verklighet av Jan Björklunds bortglömda vallöfte: läsa-skriva-räkna-garantin. Goda idéer ska förverkligas oavsett vem som först presenterade dem, skriver företrädare för Miljöpartiet.

Alla har rätt att kunna förstå innehållet i en dagstidning och räkna ut ett kassakvitto. Att kunna läsa, uttrycka sig i skrift och behärska räknesätten är dessutom grundläggande för att klara att tillgodogöra sig skolan.

Ska vi möta skolans utmaningar måste vi därför börja tidigt, genom insatser i förskola och de tidiga årskurserna som gör att alla barn får lära sig läsa, räkna och skriva. Sådana insatser är mer effektiva, både mänskligt och samhällsekonomiskt, än insatser som kommer för sent.

Det är på alla sätt orimligt att många elever kommer långt upp i åldrarna utan att få lära sig läsa, skriva och räkna. Problem som kunnat lösas tidigt skickas vidare upp i årskurserna, blir större och leder till sviktande resultat i alla ämnen. Det är svårt att som historielärare i högstadiet nå fram till elever, som själva inte kan förstå vad som står i läroboken eller göra en enkel sökning på internet.

En elev som inte kan utföra en enkel räkne­övning har svårt att klara kemin eller fysiken och intresset för de naturvetenskapliga ämnena förloras.

Därför är det särskilt alarmerande att svenska elevers resultat i svenska och matematik försämras. Sverige är ett av få länder i den internationella PIRLS-undersökningen där läsförståelsen stadigt sjunkit bland fjärdeklasser under hela 2000-talet.

Även matematikkunskaperna försämras, såväl enligt den internationella TIMMS-undersökningen som i våra egna nationella prov. År 2003 klarade över 90 procent av niondeklassarna de nationella proven i matematik, 2012 var det 17 procent av eleverna som inte fick godkänt. Sverige ligger nu under snittet i EU och OECD i matematikkunskaper.

De elever som halkar efter, halkar dessutom allt längre efter. Adress och uppväxtvillkor syns nu mer i svenska elevers betyg än i de flesta andra OECD-länder.

I veckan som gått har Jan Björklund firat fem och ett halvt år som chef för utbildningsdepartementet. Sedan ecklesiastikministerämbetet avskaffades har inget annat statsråd haft ansvar för skolan under så lång tid. Björklund har nu genomfört allt det han planerade att göra som minister.

Det som återstår tycks vara att försöka göra samma saker en gång till, vilket föranlett en märklig tävling inom alliansen om vem som kan föreslå införande av betyg i lägst åldrar.

Men på Jan Björklunds att-göra-lista från 2006 finns faktiskt en punkt kvar, ett vallöfte som glömts bort. 2005 föreslog Folkpartiet en ”läsa-skriva-räkna-garanti i lågstadiet”. Men trots att läsförståelsen och matematikkunskaperna sjunker i svensk skola, så har den garantin inte blivit verklighet.

I Miljöpartiet har vi tidigare, tillsammans med lärarfacken, presenterat idén om en ordinationsrätt för lärare. När en lärare ser att en elev behöver extra stöd så ska också det stödet komma på plats. På samma sätt som en läkare som ser att en patient behöver en viss medicinsk åtgärd inte ska hindras av byråkrati, så ska inte en lärare som ser att en elev behöver en viss pedagogisk åtgärd behöva fastna i långdragna pappersprocesser.

Vi går nu vidare och bygger ut ordinationsrätten med en verklig läsa-skriva-räkna-garanti. Miljöpartiet vill:

• Ge elever rätt till prioritering av svenska och matematik upp till och med årskurs tre. Under en period skall det vara möjligt att schemamässigt göra en fullständig prioritering av svenska och matematik för de elever som är i behov av det.

• Ge elever som behöver det rätt till extra undervisningstid. Det kan handla om eftermiddagsskola, lördagsskola eller sommarskola.

• Ge elever som behöver det rätt till ytterligare utökad undervisning för att innan årskurs fyra lära sig läsa, skriva och räkna, inklusive en extra termin eller ett extra läsår om det bedöms som nödvändigt.

• Ge elever med behov av det möjlighet till extra hjälp i form av sådant som tekniska hjälpmedel, tillgång till speciallärare/specialpedagog eller läxhjälp.

Detta lovade Folkpartiet före 2006. Ändå får många elever inte det stöd de behöver. Av det stolta vallöftet om en garanti blev enbart en mindre budgetpost för skolhuvudmän att söka pengar ur – en budgetpost som nu är avskaffad.

Jan Björklund har inte varit rädd för reformer. Skollag, betyg, lärarutbildning, behörighet, kurs- och läroplaner – mycket har förändrats sedan 2006. En del flera gånger.

Men reformerna har alltför ensidigt fokuserat på ökad kontroll, de har inte samordnats, och de har sällan finansierats. De har därigenom också ökat byråkratiseringen av läraryrket. Nya kontroller har tagit tid från lärares förberedelser och möte med elever, utan att elever har fått stöd när behov uppmärksammats.

Lärarnas Riksförbund har i en undersökning konstaterat att nio av tio lärare upplever att pappersarbetet för lärare ökat sedan 2006. Tillsammans med Lärarförbundet sammanfattade Miljöpartiet kritiken på DN Debatt 21/2 2012:

”Jan Björklunds skolpolitik riskerar att bli ett lapptäcke utan sömmar. Sveriges lärare och elever riskerar att få betala priset för reformer som genomdrivs alltför snabbt, utan tillräcklig finansiering. Reformer ska göras för att lärare ska få bättre förutsättning att ge varje elev det stöd de behöver, inte som nu, på bekostnad av lärares arbetslust och tid för mötet mellan lärare och elev.”

Politiken ska ge förutsättningar för varje elev att få den tid och det stöd som behövs. Därför är en läsa-skriva-räkna-garanti för varje elev i årskurs 1–3 rätt väg framåt. Det är att stärka lärarnas möjligheter och elevernas rättigheter.

Tillsammans med höjda lärarlöner, minskning av lärares administrativa arbetsbörda och återanställda specialistkompetenser kan de sjunkande skolresultaten vändas.

Varje elev ska lämna skolan med de verktyg hon behöver för att göra verklighet av sina drömmar. Det är bara möjligt om eleverna redan i de tidiga årskurserna får med sig läsförståelsen, skrivförmågan och grundläggande mattekunskaper.

Därför vill vi göra verklighet av Jan Björklunds bortglömda vallöfte: läsa-skriva-räkna-garantin. Goda idéer ska förverkligas, oavsett vem som ursprungligen presenterade dem.

Gustav Fridolin (MP) Språkrör och folkhögskollärare
Jabar Amin (MP) Utbildningspolitisk talesperson i riksdagen och statsvetare
Agneta Luttropp (MP) Suppleant i riksdagens utbildningsutskott och fil. lic. i specialpedagogik

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.