Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Hållbar energi kräver nya verktyg för aktiva elkunder”

Energiministern: Nu vill vi göra ett tydligt ställnings­tagande för konsumenternas intressen på elmarknaden. Stigande elpriser och svårigheter för den enskilde att påverka sin egen elräkning gör att regeringen i dag presenterar en proposition för att ge elkunderna större makt på marknaden. Genom timmätning och egenprodu­cerad el kan konsumenterna bättre styra sin elförbrukning. Dessutom behöver elmarknaden övervakas effektivare av berörda myndigheter, skriver Maud Olofsson.

Den gångna vintern har visat hur viktigt det är med en säker tillgång till energi, både el och värme, för såväl hemmen som för industrin. Samtidigt är det tydligt att många konsumenter upplever en maktlöshet inför stigande elpriser och tycker att det är svårt att ta kontroll över sin egen förbrukning.

Jag vill att det ska vara möjligt för kunderna att i större utsträckning påverka sin elräkning. Men då måste man också ha verktygen. Därför presenterar regeringen i dag en proposition med en rad konkreta insatser för att stärka konsumenternas ställning.

Med dagens månadsvisa avläsning av elmätarna finns ingen möjlighet för ett hushåll med rörligt elavtal att undvika tillfälliga pristoppar som främst uppstår på vintern. Vi föreslår därför att alla kunder som vill nu kostnadsfritt ska kunna få timmätning av sin elförbrukning. Det gör det möjligt att på ett tydligt sätt se kopplingen mellan den egna förbrukningen och kostnaden. En konsument med ett rörligt elpris kan då styra sina kostnader, exempelvis genom att använda tvätt- och diskmaskin när elpriset är som lägst. Detta förslag stärker konsumenternas makt över sina egna kostnader och förbrukning.

Regeringen föreslår också att konsumenterna själva ska kunna bestämma att en annan aktör än nätägaren får ta del av kundens elmätvärden. Det innebär att nätmonopolet delvis luckras upp, vilket ger utrymme för nya aktörer och nya produkter på marknaden som bygger på timmätning och successivt även på realtidsmätning. Detta underlättar möjligheten för flexibel elförbrukning, samt skapar i förlängningen sannolikt lägre kostnader för kunderna.

Vi vill också stärka konsumenternas ställning på elmarknaden genom att se över elleverantörernas avtal. I dag har ungefär en fjärdedel av alla elkunder fortfarande inte gjort ett aktivt val av elleverantör och har därmed ett så kallat tillsvidarepris. Detta pris är generellt högre än avtal om fast pris eller rörligt pris. För en vanlig villaägare kan det handla om flera tusentals kronor i högre elräkning.

Vi menar att en oskäligt högre prisnivå i dessa avtal inte bör få förekomma på elmarknaden. Därför vill vi utreda elleverantörernas tillämpning av sådana avtal i syfte att avskaffa dessa. Det handlar om ett tydligt ställningstagande för konsumenternas intressen.

När jag reser runt i Sverige märker jag ett växande intresse för egen förnybar elproduktion. Det kan handla om att sätta upp solpaneler på taket eller om att bygga ett litet vindkraftverk på sin egen mark eller i anslutning till den egna bostaden. Det här är en utveckling som jag tycker är väldigt glädjande. Förutom att det ger möjlighet att själv påverka sin elkostnad är det en viktig del för att underlätta ny miljövänlig elproduktion och stärka försörjningstryggheten.

Därför vill vi nu underlätta för enskilda hushåll att leverera sin egenproducerade förnybara el till nätet. Regeringen kommer att närmare utreda hur ett system med så kallad nettodebitering kan utformas.

Genom nya och bättre regler för timmätning och egenproducerad el får konsumenterna en starkare ställning på elmarknaden och förbättrade möjligheter att påverka sina egna utgifter. I förlängningen stärker det också människors ekonomiska trygghet.

I takt med att vi får allt fler aktiva elkonsumenter som även kan vara elproducenter behöver elnäten bli mer flexibla och moderniseras med it- och kommunikationsteknik. Sverige bör därför dra nytta av de möjligheter som skapas i och med utvecklingen av så kallade smarta elnät, som i högre utsträckning kan styra användningen på ett flexiblare sätt. Det här är ett område där Sverige i en internationell jämförelse redan ligger långt framme.

Men den långsiktiga omställningen av elnätet för att klara av övergången till ett uthålligt energisystem bör omfatta hela Sverige. Därför föreslår jag och regeringen att en handlingsplan för smarta elnät ska tas fram.

Min förhoppning är att dessa förslag sammantaget tydligt ska stärka konsumenternas ställning på elmarknaden och öka varje människas möjlighet att påverka sina elkostnader. Men det behövs också en effektivare övervakning av elmarknaden. Därför vill vi att en bättre samordning av berörda myndigheters övervakningsuppgifter på elmarknaden utreds vidare.

I takt med att vi nu ser en nordisk marknad växa fram behöver vi också ta gemensamma initiativ med våra grannländer. Som ett led i att stärka kundernas ställning på hela den nordiska elmarknaden, tog jag därför nyligen kontakt med mina nordiska ministerkolleger med ett förslag på en bredare översyn av hur elmarknaden i grunden fungerar och hur marknaden ytterligare ska kunna förbättras. Målet med en sådan översyn är att identifiera konkreta åtgärder som ger elkunderna de fördelar som den gemensamma marknaden i mitt tycke har potential att leverera men hittills misslyckats med. Mitt förslag kommer att diskuteras vidare på det kommande nordiska ministermötet i höst.

2009 års energipolitiska beslut innebar en kraftfull satsning på ny förnybar elproduktion och energieffektivisering. Det gör att Sverige i dag har en energipolitik som borgar för en säker tillgång på miljövänlig el till internationellt konkurrenskraftiga priser.

Med de åtgärder som i dag presenteras ges större möjligheter för elkunderna att bli mer aktiva på elmarknaden. Därmed kan vi minska konsumenternas och företagens oro för ökade elkostnader när utetemperaturen sjunker.

Maud Olofsson (C)
energi- och näringsminister

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.