Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Här är regeringens strategi för hållbart asylmottagande”

Bostäder, språk och jobb. Etableringen av nyanlända fungerar inte som den borde, och delar av politiken måste läggas om. Regeringens satsningar på bostäder, ­språkträning och snabbare etablering på arbetsmarknaden ska göra mottagandet ­bättre och effektivare i hela landet, skriver Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister.

I en tid då rekordmånga människor är på flykt har varje civiliserat samhälle ett ansvar att axla, så även Sverige. Att så många människor som vill och kan bidra till vårt lands utveckling söker sig hit är en möjlighet som vi måste tillvarata. Samtidigt medför den snabba befolkningstillväxten just nu stora utmaningar, som måste mötas av en genomtänkt politik som skapar ordning och reda i mottagandet och etableringen av nyanlända i samhället och arbetslivet.

Sedan jag tillträdde som arbetsmarknadsminister med samordningsansvar för etableringen av nyanlända har det blivit tydligt vilka allvarliga brister som präglar detta politikområde. Etableringen av nyanlända fungerar inte som den borde, och det är uppenbart att delar av politiken måste läggas om.

Riksrevisionen presenterade nyligen sin granskning av etableringspolitiken. I rapporten pekar Riksrevisionen på flera viktiga brister, såsom att det saknas ett nationellt sammanhållet ansvarstagande för nyanländas bosättning, vilket försämrar möjligheterna för snabb etablering. Samverkan brister mellan olika aktörer och insatserna är sällan anpassade efter individens förutsättningar och behov eller lokala och regionala förhållanden. Regeringen har redan påbörjat arbetet med att förbättra etableringspolitiken i syfte att uppnå ett effektivt mottagande i hela landet där nyanlända kommer i arbete eller studier inom två år om det inte finns uppenbara hinder för det, såsom exempelvis sjukdom.


Författaren av debattartikeln, Ylva Johansson. Foto: TT

För att lyckas ta vara på den potential som befolkningstillväxten innebär krävs en sammanhållen strategi och insatser på en rad olika områden. Det måste byggas fler bostäder. Alla kommuner måste, utifrån sina förutsättningar, bidra till mottagandet. I väntan på kommunplacering bör nyanlända erbjudas meningsfulla insatser som underlättar etableringen i Sverige. Etableringsinsatser måste anpassas efter individers olika förutsättningar och behov samt bedrivas med hög kvalitet, allt för att kunna korta tiden från ankomst till arbete eller studier. Validering och komplettering av tidigare yrkeserfarenheter och kompetenser behöver förbättras och erbjudas i högre utsträckning än i dag. Fler måste ges möjlighet att studera för att klara kraven på arbetsmarknaden. Nyanlända med psykisk eller fysisk ohälsa måste erbjudas rätt vård för att få en bra start på det nya livet i Sverige och för att etableringen inte ska försenas.

Därför satsar regeringen nu på:

 Bostäder och ett hållbart ­mottagande i hela landet

• Förändrat regelverk för mottagande där alla kommuner tar ansvar utifrån sina förutsättningar. Det krävs både för att nyanlända ska kunna bosätta sig där förutsättningarna att etablera sig på arbetsmarknaden är goda, och för att kommunerna ska ges rimliga planeringsförutsättningar för att klara sina åtaganden.

• Ett ökat byggandet med minst 250 000 nya bostäder till 2020. För att nå målet krävs regelförenklingar så det går snabbare, lättare och blir billigare att bygga, samt ekonomiskt stöd för att bygga fler små, billiga och klimatsmarta hyresrätter. Därför satsar regeringen 6,7 miljarder per år i ett nytt bostadspolitiskt paket, varav 3,2 miljarder går till att bygga fler hyresrätter med rimliga hyror.

• Större flexibilitet och bättre samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommuner, i syfte att skapa lokalt och regionalt anpassade lösningar.

 

Tidigare språkträning och social etablering

• Rejäl satsning på det civila samhället genom mer resurser till ideella organisationer som vill stödja asylsökande och bidra till nyanländas etablering genom exempelvis mentorskapsprojekt, språkvänner och sociala aktiviteter såsom idrott och bildning.

• Kompetensutveckling och insatser för att rekrytera fler SFI-lärare.

• Studieförbunden får medel för att asylsökande och nyanlända som bor kvar på anläggningsboende ska kunna läsa svenska och andra kurser för att stärka sina kunskaper om det svenska samhället.

• Tidiga insatser redan i anläggningsboenden; utbildning i svenska för invandrare och förberedelser för arbetsmarknaden genom anpassad information och tidig kompetenskartläggning. Allt för att korta tiden från ankomst till arbete.

 

Snabbare etablering på arbetsmarknaden

• Regeringen kommer att ta initiativ till närmare samarbete med de arbetsgivare som vill underlätta inträdet på arbetsmarknaden för nyanlända.

• Nyanlända får förbättrade studiemöjligheter genom regeringens generella investeringar i den kommunala vuxenutbildningen, vilket möjliggör för fler nyanlända med låg utbildning att fullfölja sin grundskole- och gymnasieutbildning.

• Satsningar på validering för att korta tiden för bedömning av utbildningar och betyg.

• Mer resurser till kompletterande utbildningar som rustar nyanlända med högskoleutbildning för att bättre möta kraven på den svenska arbetsmarknaden och bidra till kompetensförsörjningen.

• Snabbspår: Regeringen vill tillsammans med arbetsmarknadens parter utveckla vägar för nyanlända in i yrken där det råder brist på arbetskraft, i syfte att snabbt tillvarata nyanländas kompetens och yrkeserfarenhet. Hela 50 arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer har nu påbörjat arbetet inom sina branscher.

Därutöver ges kommunerna ökat stöd för att kunna erbjuda nyanlända barn och ungdomar både en bra utbildning i förskolor och skolor, och det sociala stöd som krävs för att unga ska få en bra start i livet.

Regeringen tar utmaningarna som den snabba befolkningstillväxten medför på allvar, men ser samtidigt den utvecklingspotential och de vinster som finns för vårt land om vi skapar rätt förutsättningar för nyanlända att etablera sig och göra vårt land till sitt. Om vi lyckas kan Sverige bli det land i Europa som har bäst förutsättningar att möta de välfärdsutmaningar som bland annat den demografiska utvecklingen med fler äldre och färre i arbetsför ålder innebär. Därför ligger regeringens fokus på konkreta åtgärder som förbättrar nyanländas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället och därmed bidra ekonomiskt, socialt, kulturellt och politiskt till Sveriges utveckling.

Läs mer. DN Debatt

Läs fler debattartiklar. Till DN:s debattsida

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.