Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Här är vårt alternativ till Filippa Reinfeldts Vårdval”

Rödgröna oppositionen i Stockholms läns landsting enig inför valet: Vi vill ersätta Vårdval Stockholm med en ny vårdmodell som är rättvis och tar hänsyn till behoven. Filippa Reinfeldts stelbenta reform Vårdval Stockholm bidrar till att öka hälsoklyftorna i vår region. En oberoende utvärdering har konstaterat att den på sikt hotar den medicinska säkerheten. Därför presenterar vi rödgröna i dag Hälsoval Stockholm, ett alternativ med ett nytt ersättningssystem där vårdcentralerna får pengar efter sina behov. De patienter som har störst anledning att söka vård ska få mer resurser än de som är relativt friska. Vårt alternativ innebär fler specialister i närsjukvården. Vi vill också avskaffa den fria etableringen och öppna nya akuter vid ett antal närsjukhus, skriver företrädare för S, V och MP.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Stockholms län presenterar i dag Hälsoval Stockholm – ett jämlikt och hälsofrämjande alternativ till Vårdval Stockholm. Vi vill skapa en verklig valfrihet för patienterna. Grunden i vårt Hälsoval är ett nytt ersättningssystem där pengarna följer patientens val, men till mindre del styrs av antal besök och till större del av vårdtyngd och socioekonomi. Kvalitet ska stå i fokus och det hälsofrämjande arbetet ska ges stort utrymme. Kompetens och utvecklingskraft hos alla vårdens yrken ska tas bättre tillvara än i dag. Det gäller inte minst kvinnodominerade vårdyrken som distriktssköterskor och undersköterskor.

Till vår hjälp använder vi oss av två vetenskapligt utformade och väl beprövade system. Adjusted Clinical Groups, ACG, ligger till grund för betalning för patienter efter vårdtyngd. Genom att ”poängsätta” varje patient utifrån diagnoser, ålder och kön kan vårdcentralen få en ersättning som motsvarar varje patients vårdtyngd. Detta görs automatiserat via patientjournalerna och kan sjösättas på några månader. Med ACG får en mottagning med patienter med svåra diagnoser mer i fast ersättning än en mottagning med patienter som är relativt friska. I dag får de båda samma ersättning. En del av vårdbehovet avgörs av socioekonomiska faktorer. Även för detta finns en vetenskapligt utformad och väl beprövad metod för att fördela resurser. Care Need Index, CNI, räknar ut ett socioekonomiskt index för de listade patienterna på mottagningen beräknat på en rad olika faktorer till exempel andelen ensamboende äldre och födda utanför OECD-länderna.

Både ACG och CNI ingår som komponenter i Hälsoval Skåne, som de politiska partierna lyckats ena sig kring över blockgränserna. Vi rödgröna vill också att ersättningen för kvalitet ska öka. Det ska löna sig för mottagningar att nå bra hälso­resultat, god tillgänglighet och minska antibiotikaförskrivningen.

Vår modell ger vård efter behov på ett rättvist, jämställt, hälsofrämjande och jämlikt sätt över hela länet:

1). Hälsoval Stockholm fördelar den ekonomiska ersättningen med hänsyn tagen till vårdtyngd och socioekonomi, genom ACG och CNI. De som har störst behov av vård ska få mer resurser än de som är relativt friska.

2). Mottagningarna ges tid och resurser för förebyggande och hälsofrämjande arbete. Genom att göra en betydligt större del av ersättningen baserad på antal listade patienter, vårdtyngd och socio­ekonomi, får verksamheterna råd att arbeta hälsopedagogiskt med till exempel rökavvänjning, viktminskning och uppsökande verksamhet. På sikt leder det till färre sjuka och bättre folkhälsa.

3). Hela vårdteamet ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande och kunna ge ett starkare stöd vid psykisk ohälsa och livskriser. Distriktsköterskans roll stärks och hon åläggs ett särskilt folkhälso­ansvar. Hälsofrämjande insatser riktas särskilt till områden med stora hälso­behov. Fler hälsokommunikatörer sätts in.

4). Vi inför verklig valfrihet och patientmakt genom ett brett vårdutbud med olika inriktning och kompetenser. Hälsoval Stockholm innebär en tillit till vårdpersonalen att själva organisera sitt arbete och bedöma vilken vårdkompetens som ska möta den enskilda patienten. Patientens val kan påverka vårdteamets sammansättning. Hälsoval Stockholm ersätter till exempel besök hos kiropraktor, naprapat, och psykoterapeut. Kvalitet ska premieras före korta besök.

5). Fördelarna med att genom auktorisation undvika konkurrensupphandlingar tas tillvara, men kvalitetskraven på vårdgivarna skärps. Landstingets egen närsjukvård ges rätt att starta nyetableringar. Vårdenheter i landstingets egen regi ges också möjlighet att övergå i intraprenader.

6). Vården ska finnas där behoven finns. Fri etablering i den form den har i dag avskaffas.

7). Hälsoval Stockholm innebär ett bredare utbud i närsjukvården där fler specialister görs tillgängliga. För att öka möjligheterna till snabb vård utan tidsbokning öppnas också nya akuter vid ett antal närsjukhus, där bland annat barn­läkarkompetens ska finnas.

Vårdval Stockholm infördes i all hast utan några ordentliga konsekvensanalyser eller försök till enighet över blockgränserna.

Under de dryga två år vi levt med Vårdval Stockholm har omfattande kritik från tunga aktörer riktats mot det ansvariga landstingsrådet Filippa Reinfeldts stelbenta reform. I en oberoende utvärdering av Ernst & Young, konstaterade experterna att den medicinska säkerheten på sikt hotas av Vårdval Stockholm. I en enkät som Läkarförbundet har genomfört tycker åtta av tio läkare i Stockholm att de har fått svårare att prioritera patienter med stora och kroniska vårdbehov. Nio av tio anser att många korta besök premieras för mycket. En stor majoritet av Vårdförbundets medlemmar uppger i en enkät att vårdvalet inte gav förutsättningar att uppnå målet om vård på lika villkor och inte heller för det förebyggande arbetet. Pensionärernas Riksorganisation menar att ersättningen bör viktas efter vårdtyngd. Lagen om vårdval införs nu i hela landet i olika former, men ingenstans väljer man att följa Stockholms modell.

Vårdval Stockholm innebär att alla läkarbesök ger lika mycket pengar – oavsett om det är en enkel snuva eller en patient med flera komplicerade diagnoser. Ingen extra kompensation ges till mottagningar utifrån socioekonomiska faktorer, trots att vi vet att detta spelar stor roll för hälsan. Det är inte lönsamt i dag för vård­givare att etablera sig i områden med komplicerade vårdbehov. Vårdval Stockholm bidrar därmed till att öka hälsoklyftorna.

Endast en liten del av vårdcentralernas ersättning ges i dag utifrån hur många patienter som vårdcentralen ansvarar för. Därmed har Vårdval Stockholm flyttat fokus från att behandla hela patienter till att behandla varje diagnos för sig. Den fasta ersättningen är så låg att nödvändiga specialiserade verksamheter som äldrevårdcentraler och familjecentraler tvingats slå igen. Vi har fått en likriktning inom vården där valfrihet reduceras till geografi, inte vårdinnehåll.

Vi rödgröna vill stärka folkhälsan och den enskilda människans rätt att välja den bästa vården. Därför vill vi ha ett Hälsoval med större mångfald, ökad valfrihet och en rättvis fördelning. Hälsoval Stockholm ska utjämna hälsoklyftorna i vår region.

Ingela Nylund Watz, gruppledare och oppositionslandstingsråd för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting

Dag Larsson, oppositionslandstingsråd för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting

Birgitta Sevefjord, gruppledare och oppositionslandstingsråd för Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting

Håkan Jörnehed, vice gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting

Raymond Wigg, oppositionslandstingsråd för Miljöpartiet i Stockholms läns landsting

Lena-Maj Anding, gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms läns landsting

ACG och CNI

ACG (Adjusted Clinical Groups) används för att beskriva förväntat resursbehov utifrån sjukligheten hos de listade patienterna. Varje patients behov utgår från journalförda diagnoser, ålder och kön. 

CNI (Care Need Index) beskriver den förväntade risken för att utveckla ohälsa baserad på socioekonomiska faktorer, till exempel antal ensamstående föräldrar och arbetslöshet. I Hälsoval Stockholm innebär det att man varje månad, med hjälp av SCB, tar fram risken för ohälsa för genomsnittspatienten på vårdcentralen.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.