Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-02-07 10:33

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/hela-kedjan-maste-starkas-for-att-bekampa-vald-mot-barn/

DN DEBATT

DN Debatt. ”Hela kedjan måste stärkas för att bekämpa våld mot barn”

DN DEBATT 18/1.

Tiotusentals barn utsätts varje år för våld i Sverige. Nu lämnar vi förslag till regeringen om en nationell strategi för att bekämpa våld mot barn. Vi vill bland annat se ny lagstiftning och att Folkhälsomyndigheten får en central roll på både nationell och lokal nivå, skriver särskilda utredaren Fredrik Malmberg med Karin Blomgren, Jessica Gozzi, Nina Karnehed och Katarina Leffler.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

Sverige har varit ett föregångsland i att motverka förekomsten av våld mot barn. Sedan flera decennier har förändringar skett, i form av lagstiftning, upplysning, utbildning samt ändrade attityder och beteenden. Men trots ökad kunskap om de allvarliga konsekvenser som våldet bär med sig drabbas ett betydande antal barn. De senaste åren har i genomsnitt tio barn per år dött till följd av våld. Långt fler, många tiotusentals barn, utsätts årligen för stort lidande på grund av våld.

Våldet tar sig olika uttryck, såsom fysisk misshandel, sexuella övergrepp, mobbning, kränkningar och försummelse. Våldet utövas av närstående och andra vuxna, men även av andra barn. Det utövas i hemmet, barnets närmiljö, i digitala miljöer, i skolan och i samhällsvården. Sårbarheten är särskilt stor för de barn som redan är i en utsatt situation.

Det är därmed den mest genomgripande utredningen i dessa frågor i modern tid.

Vår utredning har haft i uppdrag att utforma en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn. Utredningen handlar om alla former av våld mot barn och alla situationer där våld förekommer. Den handlar också om hela kedjan från att motverka att våld över huvud taget sker till att tillgodose rätten till skydd, stöd och rehabilitering för barn som utsatts. Det är därmed den mest genomgripande utredningen i dessa frågor i modern tid. På onsdagen lämnar vi vårt betänkande till socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

De förslag vi lämnar tar sin utgångspunkt i barn och ungas egna röster och i barnkonventionen. Varje barn har rätt till en uppväxt fri från våld. Detta är det övergripande målet för strategin. Strategin fastställer därmed en nollvision i arbetet mot alla former av våld mot barn. Därutöver fastställer vi även fem mål som anger riktningen för arbetet under de kommande tio åren.

Till strategin kopplas en organisation för genomförande, kunskapsutveckling och uppföljning. Genom strategins mål och organisation för genomförandet säkerställer vi att det nationella, regionala och lokala arbetet samordnas.

Vi föreslår inte nya strukturer, men däremot att de som redan finns ska användas mer effektivt.

En betydelsefull utgångspunkt för våra förslag är att våld mot barn erkänns som en viktig folkhälsofråga. Vi föreslår inte nya strukturer, men däremot att de som redan finns ska användas mer effektivt:

En betydelsefull utgångspunkt för våra förslag är att våld mot barn erkänns som en viktig folkhälsofråga. Vi föreslår inte nya strukturer, men däremot att de som redan finns ska användas mer effektivt:

● Folkhälsomyndigheten ges en central roll. Myndigheten ska samordna och ge stöd i det nationella arbetet mot våld och stödja utvecklingsarbete på lokal och regional nivå. Den ska även verka för kunskapsutveckling, följa upp strategin och identifiera behov av ytterligare insatser.

● 27 nationella aktörer pekas ut. Ett flertal myndigheter har centrala roller och behöver bidra särskilt i arbetet. Det handlar exempelvis om Polismyndigheten, Brottsoffermyndig­heten, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen, men även om skolmyndigheterna. Utöver myndigheter behöver nationella verksamheter som exempelvis Nationellt kompetens­centrum anhöriga bidra.

Kraven och förväntningarna på kommunerna tydliggörs i en ny lag, lagen med vissa bestämmelser om kommuners ansvar att förebygga och bekämpa våld mot barn.

Länsstyrelserna ska stödja regionalt och lokalt arbete och främja samarbete. Aktörer på regional och lokal nivå behöver arbeta tillsammans för att uppnå strategins mål. Länsstyrelserna är en viktig länk mellan den nationella och den regionala/lokala nivån.

Kommunernas roll skärps. Kraven och förväntningarna på kommunerna tydliggörs i en ny lag, lagen med vissa bestämmelser om kommuners ansvar att förebygga och bekämpa våld mot barn. Kommunerna ska ta fram aktuella lägesbilder och handlingsplaner. Alla verksamhetsområden ska omfattas, såväl socialtjänst som skola, fritidsförvaltning och stadsplanering.

Regeringen ska återkommande ta fram handlingsplaner för att nå strategins mål.

Till strategins mål kopplar vi ett antal insatsområden som ska bidra till systematisering av arbetet på nationell, regional och lokal nivå. Vi bifogar också en konkret handlingsplan med 59 åtgärdsförslag som vi anser bör genomföras inledningsvis. Strategins mål är:

1. Att förebygga våld mot barn. Våldsförebyggande arbete är inte enbart en uppgift för socialtjänst eller polis. Vi föreslår åtgärder som riktar sig brett mot allmänheten och insatser som riktas specifikt mot situationer med förhöjd risk. Det handlar om föräldraskapsstöd och om insatser för att skapa trygga miljöer för barn inom förskolan, skolan, fritids och samhällsvården. Föräldrar med egen problematik måste få stöd. Den normalisering av våld som barn beskriver måste upphöra. Vi föreslår stärkt uppföljning och en särskild kommission mot mobbning för att vända en utveckling där allt fler barn vittnar om utsatthet i skolan.

2. Att upptäcka barns vålds­utsatthet. Barn beskriver att det kan vara svårt att berätta om utsatthet och att de inte alltid tas på allvar när de gör det. Det kan exempelvis handla om barns utsatthet för groomning. Elevundersökningar visar att var fjärde elev innan de har fyllt 15 år har blivit kontaktad i sexuellt syfte av en person som var minst fem år äldre. Vuxnas förmåga att fråga om våld, upptäcka våld och att agera mot våld måste förbättras och barns möjligheter att berätta behöver stärkas.

Barn beskriver att det kan vara svårt att berätta om utsatthet och att de inte alltid tas på allvar när de gör det.

3. Att ge barn skydd, stöd och behandling. Barn som utsatts för våld ges inte alltid möjlighet att ha synpunkter på insatser som de får, barn faller mellan stolarna och blir utan stöd och ibland är väntetiderna långa. Vi föreslår åtgärder för att stärka barns delaktighet och inflytande över de insatser som ges samt uppföljningen av dessa. Vi föreslår också åtgärder för att stärka tillgången till arbetssätt att bedöma våldsutsatta barns behov.

4. Att tillgodose barns rättigheter i brottmålsprocessen. Barn beskriver hur viktigt det är att förstå vad som kommer att ske och att få ett gott bemötande. Vi föreslår åtgärder som stärker professionellas kunskap, men också lagändringar som skärper kraven på myndigheters samverkan med barnets behov och rättigheter i fokus. Lagstiftningen ska säkerställa att alla barn som är våldsutsatta och är i en brottmålsprocess får ett barnanpassat bemötande.

Lagstiftningen ska säkerställa att alla barn som är våldsutsatta och är i en brottmålsprocess får ett barnanpassat bemötande.

5. Ett långsiktigt arbete i syfte att förebygga och bekämpa våld mot barn är beroende av tillförlitlig kunskap om våldet, om de behov som finns och om metoder som är verksamma. Vi föreslår en miljardsatsning i form av utökade medel för forskning om barn och våld samt stöd till metodutveckling.

Många barn med erfarenhet av våld som medverkade i utredningen bar på en önskan: låt våra röster bidra till att göra skillnad för barn i framtiden. Ord som är förpliktigande, för oss, men också för vår uppdragsgivare rege­ringen.

Ämnen i artikeln

Barn
Mobbning

Kommentarsfältet stänger. Nu finns inte längre möjligheten att kommentera artiklar på DN. Vi hoppas att ni som uppskattat att kommentera artiklar ändå fortsätter att engagera er i vår journalistik, och tar debatten vidare på andra vis. Tack alla läsare för ert engagemang!

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt