Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

"Jakt på olagliga karteller i byggbranschen i höst"

I höst ska Konkurrensverket ge sig ut på jakt efter ­olagliga karteller i byggbranschen, skriver verkets general­direktör Claes Norgren.. En enkätundersökning med 600 chefer i byggföretag visar att nästan hälften anser att karteller förekommer i branschen. Det är en alarmerande siffra som visar på ett djupgående problem, skriver Claes Norgren. Karteller ger högre kostnader både för enskilda och samhället. När asfaltkartellen avslöjades för några år sedan sjönk priserna på sina håll med 25-30 procent. Konkurrensverket ska nu starta en intensiv jakt på kartellerna. Stat och kommuner bör delta genom att utesluta kartellföretag från offentlig upphandling.

Konkurrensverket har under flera år bevakat bygg- och anläggningsbranschen. Detta är ingen tillfällighet eftersom just denna bransch har flera karaktäristiska drag som kan öka företagens benägenhet att bilda karteller.

- Svag konkurrens från utländska byggföretag. Nationella byggnormer och regler förhindrar handel och leder till begränsad import av byggmaterial.

- Ett fåtal stora aktörer dominerar marknaden tillsammans.

- Det är svårt för nya aktörer att expandera och konkurrera med de stora bolagen.

- Antalet branschorgan och intresseorganisationer är stort, vilket är en återspegling av att traditionerna och sammanhållningen inom bygg- och anläggningssektorn är väl utvecklad.

Att konkurrensen inom bygg- och anlägg­ningssektorn är svag i Sverige visar det faktum att priserna inom sektorn (byggprisindex) sedan mitten av 1990-talet ökat mycket snabbare än den allmänna pris­nivån i samhället (konsumentprisindex).

En enkätundersökning som ARS ­Research AB gjort på Konkurrensverkets uppdrag hos 600 chefer inom byggföretag stärker våra misstankar om att det förekommer karteller i denna sektor.

Enligt undersökningen, som är den förs­ta i sitt slag, tror hela 46 procent - nästan varannan - av de tillfrågade cheferna inom bygg- och anläggningsbranschen att det förekommer karteller i deras bransch. Detta är en alarmerande hög siffra, speciellt med tanke på vilka som besvarat enkäten.

Av dem som svarade att de tror att det förekommer karteller säger var fjärde (27 procent) att karteller förekommer regelbundet/alltid eller ofta. Dessutom tror 39 procent att risken för att karteller blir upptäckta är låg eller obefintlig. Det är siffror som skrämmer, och som visar på djupgående problem.

Lyckligtvis finns det inom branschen motkrafter mot karteller. Sex av tio chefer uppger att de skulle informera Konkurrensverket om de hade kännedom om en kartell i branschen.

Det finns alltså anledning att tro att kartellbildning inom denna sektor är ett djupgående och omfattande problem, med åtföljande kostnader för konsumenter och det allmänna. Det positiva är dock att det finns en vilja att anmäla problem till Konkurrensverket.

Utan den drivkraft och stimulans som en väl fungerande konkurrens innebär ökar risken att företag inte stimuleras att vara effektiva och förbättra utbudet av varor och tjänster. Innovationer, nytänkande, rationaliseringar och effektiviseringar hamnar då i bakgrunden. En effektiv konkurrens skapar förutsättningar för låga produktpriser med hög kvalitet.

De positiva effekterna av konkurrens förutsätter dock att företag inte samverkar för att sätta konkurrensen ur spel genom att dela upp marknader eller komma överens om priser, det vill säga bilda kartell.

En enkel illustration av vinsterna av en effektiv konkurrens är att efter avslöjandet av asfaltkartellen har priserna på vägbeläggningar minskat kraftigt. Enligt Vägverket har priserna i vissa regioner sjunkit med 25-30 procent. Nästan alla vägar finansieras med allmänna medel, så här har skattebetalarna gynnats.

Nästan alla byggprojekt påbörjas efter någon form av upphandlingsprocess. Det finns regler för hur sådan upphandling ska gå till inom stat och kommun men det hindrar inte att upphandlingar kan riggas så att konkurrensen sätts ur spel.

Det är därför viktigt att de offentliga upphandlarna agerar så att otillåtet samarbete och informationsutbyte mellan konkurrenter försvåras.

Det finns en uppenbar risk att man närmar sig gränslandet för det otillåtna när företag som är konkurrenter till varandra samtidigt kan vara samarbetspartners. Exempel på sådana situationer finns när entreprenörer går samman i konsortier i stora projekt, när samverkan mellan entreprenörer och underentreprenörer sker i ett tidigt skede i anbudsprocessen eller då myndigheter och affärsverk har dubbla roller och är både beställare och utförare eller producent.

Den offentliga sektorn måste medverka till att skapa förutsättningar för en funge­rande konkurrens vid upphandling av varor och tjänster.

Att motverka karteller och andra konkurrensbegränsningar i bygg- och anläggningssektorn kräver en aktiv tillämpning av konkurrensreglerna och ett medvetet och strategiskt agerande i den offentliga sektorn samt att företagssektorn själv agerar.

Jakten på karteller är en prioriterad uppgift för Konkurrensverket. En särskild insats riktad mot företag i byggbranschen genomförs under hösten 2005.

Vi kommer att ytterligare intensifiera arbetet med att spåra karteller och stämma misstänkta företag vid domstol. Högre böter måste dömas ut. Karteller ska inte vara lönsamma. Ett företag ska inte kunna "räkna hem" kostnaderna för böter i en kalkyl när man bedriver en olaglig verksamhet.

Men även andra typer av åtgärder krävs för att hindra kartellbildning och öka konkurrensen i bygg- och anläggningssektorn. Stat och kommuner kan bidra på följande sätt:

- Uteslut kartellföretag från offentliga upphandlingar. Företag som dömts för kartell­brott bör sättas i karantän under ett antal år. Konkurrensverket har lämnat ett förslag till finansdepartementet om hur detta bör ske.

- Se till att konkurrensen främjas vid offentlig upphandling. Offentliga aktörer bör se över sina inköpsrutiner och vara uppmärksamma på tecken på anbudskarteller. Offentlig upphandling måste bedrivas i sådana former att företagen inte kan utbyta information som begränsar konkurrensen.

Bygg- och anläggningsbranschen har startat en bra debatt om karteller. Konkurrensverkets enkätundersökning är dock en klar indikation på att det fortfarande finns mycket att göra. Det är därför viktigt att företagen tar sitt ansvar och går från ord till handling och anmäler karteller till Konkurrensverket. Företag som erkänner sin medverkan i en kartell kan helt slippa böter (konkurrensskadeavgift). På så sätt kan företagen undvika att hamna i vad som skulle kunna rubriceras som en tystnadens konspiration.

Konkurrensverket kommer att göra sitt yttersta för att bekämpa kartellbildning och värna konsumenternas intressen.

Claes Norgren

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.