Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Lagen om valfrihet bör inte bli obligatorisk”

M presenterar välfärdsrapport. Det viktiga är inte att en viss typ av lagstiftning införs i alla kommuner, utan att varje kommun värnar sina invånares möjlighet att påverka och välja. Av den ­anledningen väljer vi att inte föreslå att lagen om valfrihetssystem bör bli obligatorisk, skriver Peter Norman (M) och Anna Kinberg Batra (M).

Kvalitet i välfärdens kärna – skola, sjukvård och äldreomsorg – är avgörande för att alla ska få det stöd och den hjälp som behövs under livets olika delar. Till­sammans med en tydlig arbetslinje lägger kvalitet i välfärden grunden för ett samhälle som håller ihop. I dag presenterar Moderaternas arbetsgrupp Trygga tillsammans en rapport som breddar och fördjupar förnyelsen.

Ordning och reda i välfärden är en förutsättning för att säkra hög kvalitet och god tillgänglighet. Arbetet för att förbättra välfärdens innehåll är betydligt mer angeläget än frågan om driftsformer eller vem som är huvudman.

Välfärdens uppdrag är att möjliggöra social rörlighet i samhället, att hjälpa människor tillbaka ifrån svårigheter, och ge trygghet i livets utsatta skeden. Skolan ska ge utrymme för alla att utvecklas utifrån sin egen potential och vilja. Vård ska ges efter behov, finnas tillgänglig oavsett när i livet behoven uppstår och aldrig vara beroende av den egna betalningsförmågan.

Äldre ska känna trygghet i att äldreomsorgen gör det möjligt för oss att leva hela livet med så god livskvalitet som möjligt.

Samtidigt som ambitionerna för välfärden är höga så saknas inte utmaningar. Rapporter om sjunkande resultat i skolan, brister i sjukvården och vanvård i äldreomsorgen visar att mycket arbete återstår för att säkerställa en trygg gemensam välfärd för alla. Det finns behov av reformer för att höja kvaliteten och tillgängligheten. Arbetet med att höja kvaliteten och förbättra tillgängligheten är ibland en resursfråga, men handlar många gånger om rutiner, regelverk och tillsyn.

Genom en ansvarsfull ekonomisk politik samt återupprättande av arbetslinjen har alliansen, trots krisen, kunnat öka resurserna till välfärden jämfört med 2006. Inte minst har det varit centralt att stödja kommuner och landsting i arbetet med att klara välfärdsuppdraget under den djupaste delen av krisen. Permanenta höjningar av statsbidraget har dessutom stärkt kommunernas förutsättningar på lång sikt.

För att stärka ordning och reda i välfärden har alliansen vidtagit en rad åtgärder. En skolinspektion har inrättats och en inspektion för vård och omsorg startar under 2013, möjligheten till sanktioner mot aktörer som inte sköter sig har skärpts och möjligheten till skattedrivna upplägg med så kallade räntesnurror har begränsats.

Vi går nu vidare med förslag inom fem områden för att bredda och fördjupa kvaliteten och tillgängligheten i välfärden genom stärkt ordning och reda:

1. Tydliga krav på välfärdens alla aktörer. Genom att ställa tydliga krav och ge likvärdiga förutsättningar för välfärdens alla aktörer värnar vi att elever, patienter och omsorgstagare möts av hög kvalitet oavsett utförare. Vi kan inte acceptera en utveckling där vissa utförare åsidosätter kvaliteten för vinster eller där den offentliga verksamheten halkar efter i kvalitet.

Vi eftersträvar tydliga beställar-utförarstrukturer för att säkra likvärdighet i bedömningen och vill se över möjligheten att ställa samma krav och skärpa granskningen vid start och drift av välfärdsverksamheter, oavsett utförare.

2. Skärpt tillsyn. Människor ska vara trygga i att de som utför den svenska välfärden lever upp till lagar och krav. Kvalitet utgår från att skolan, sjukvården och äldreomsorgen klarar att möta människors behov.

Många vittnar i dag om att tillsynen är fokuserad på formella krav, såsom att det finns åtgärdsplaner. Det är en av flera viktiga delar, men i slutändan är det den faktiska kvaliteten som räknas.

Vi vill därför vässa tillsynsmyndigheternas möjlighet att bedöma resultat och nöjdhet. Vi vill också se över möjligheten att skärpa kraven på välfärdens alla utförare att på ett transparent vis redovisa verksamhetens kvalitet. Det ska vara enkelt att kunna jämföra resultat mellan olika skolor, vårdcentraler och andra välfärdsverksamheter.

3. Mer kunskapsöverföring. Hög kvalitet förutsätter att aktörer lär av varandra för att ständigt utvecklas och förbättras. I dag sprids inte alltid goda idéer tillräckligt effektivt mellan och inom olika välfärdsverksamheter. Inom välfärden bör affärshemligheter alltid vara underordnade allmänintresset.

Kommuner och landsting bör därför säkerställa att välfärdsverksamheter, kommunala såväl som fristående, årligen presenterar sina kvalitetsförbättringar på ett transparent och lättillgängligt sätt.

4. Ta till vara medarbetarna. Många inom välfärden trivs bra med sina arbeten och sina arbetsplatser. Samtidigt upplever många brister i arbetsmiljön, lägre status, oro för en bristande löneutveckling samt att möjligheterna att utvecklas och påverka är begränsade. För att möta detta bör alla anställda inom välfärden ha tillgång till vidareutbildningsmöjligheter, löneutveckling samt närvarande chefer.

På samma sätt är arbetet för att minska den ofrivilliga deltiden centralt för att göra välfärdsyrkena mer attraktiva. Vi stöder också det arbete som pågår kring att öka personalens meddelarfrihet.

5. Stärk egenmakten. För att möta människors behov av en välfärd som är anpassad efter deras behov bör alla Sveriges Kommuner och landsting ge möjlighet till egenmakt inom befintlig verksamhet och utförarval. Det sistnämnda bör först och främst ske genom egna kommunala processer då det lägger grunden för en översyn av kvalitetsarbetet och resursutnyttjandet inom skola, sjukvård och äldreomsorg.

Det viktiga är inte att en viss typ av lagstiftning bör införas i alla kommuner, utan att varje kommun värnar sina invånares möjlighet att påverka och välja. Av den anledningen väljer vi att, i nuläget, inte föreslå att lagen om valfrihetssystem bör bli obligatorisk. Generell lagstiftning kan dock inte uteslutas på sikt om egenmakten inte säkras för alla människor.

Vår utgångspunkt är att välfärden bör möta människors behov och erbjuda trygghet genom hela livet. Vår uppgift är att säkerställa ordning och reda i välfärden för att kunna garantera en god tillgänglighet och hög kvalitet.

Peter Norman (M), finansmarknadsminister och ordförande för Moderaternas arbetsgrupp Trygga tillsammans

Anna Kinberg Batra (M), gruppledare och medlem av Moderaternas arbetsgrupp Trygga tillsammans

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.