Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Låt breven få ta två dagar på sig för att komma fram”

Utredningsförslag i dag. Kravet att 85 procent av breven ska komma fram till nästa dag samt att 97 procent av breven ska komma fram inom tre arbetsdagar ersätts av ett krav att 95 procent ska delas ut inom två arbetsdagar. Pristaket ska behållas och gälla tvådagarsbefordran, skriver regeringsutredaren Kristina Jonäng.

Foto:  Digital kommunikation används när det är bråttom och brevet när det är något viktigt som ska skickas, exempelvis värdehandlingar och gratulationskort. Brevbefordran behöver stärkas som ett tillförlitligt kommunikationssätt. Därför föreslår jag att dagens två krav på att 85 procent av breven ska komma fram med övernattbefordran samt att 97 procent av breven ska komma fram inom tre arbetsdagar ersätts av ett krav som innebär att 95 procent ska delas ut inom två arbetsdagar. Pristaket ska behållas men istället omfatta tvådagarsbefordran och göras flexiblare för att anpassa prissättningen när brevmängderna sjunker.

Totalt distribueras 2,4 miljarder brev i Sverige varje år. Svenskarna är bland de flitigaste i Europa när det gäller antalet skickade brev per invånare. Företag och hushåll värdesätter brevet som kommunikationsmedel och framhåller behovet av att skicka brev som kommer fram snabbt. Företag och organisationer har uppgett för utredningen att möjligheten till övernattbefordran av brev framför allt är viktigt för företag som är verksamma utanför städerna. Det beror på att behovet av snabb brevbefordran är större där det saknas god bredbandsuppkoppling.

Foto: Allover pressFoto: Allover press

Företagens benägenhet att välja digitala kanaler, istället för fysisk brevbefordran skiljer sig åt. Elektroniska fakturor används främst av de stora företagen med fler än 250 anställda. Under 2013 skickade 64 procent av de större företagen e-fakturor, medan motsvarande andel för företag med 1–9 anställda var 7 procent. Det är angeläget att Sverige fortsatt kan leva upp till förväntningarna vad gäller distribution av brev till och från hushåll och företag. Utredningens direktiv och förslag bygger på att säkra brevet som kanal för kommunikation i hela landet.

Antal skickade brev i Sverige har minskat med nästan 30 procent sedan millennieskiftet. Det innebär en minskning av brevvolymerna med 3 till 5 procent per år. Förra året slog Digitaliseringskommissionen fast att antalet digitala brev kommer öka från 1,4 miljoner år 2015 till 250,6 miljoner år 2025, eftersom kommunikationen med myndigheter kommer ske digitalt. Förutsättningarna hur vi kommunicerar har förändrats och utvecklingen går allt snabbare. Prognoser pekar på att de brevförsändelser som myndigheter, kommuner, landsting, större företag och organisationer skickar såsom kontoutdrag, försäkringsbrev och räkningar kommer att minska mest i volym fram till 2020.

Äldre personer skickar brev oftare än yngre. Fler äldre anser att det är en grundläggande service att kunna skicka brev över natt. 7 procent av de tillfrågade privatpersonerna uppger att de regelbundet skickar brev som måste komma fram nästa arbetsdag.

 

Äldre personer skickar brev oftare än yngre. Fler äldre anser att det är en grundläggande service att kunna skicka brev över natt. 

 

Utredningen har intervjuat organisationer som företräder privatpersoner som kan ha särskilda behov, exempelvis personer med funktionsnedsättning, utrikes födda och äldre. Inget tyder på att dessa grupper har andra behov än resten av befolkningen, av att brev ska komma fram övernatt. Företag i glesbygd betonar att de har behov av att skicka brev som kommer fram snabbt. Vid närmare studier om vad dessa företag menar med snabbhet i leverens av brev visar en undersökning som Post- och telestyrelsen har låtit göra att två tredjedelar av små företag i glesbygd är nöjda med utdelning inom två eller tre dagar.

Svenska folket är i hög grad digitalt inkluderade. Över 92 procent av alla invånare mellan 16–74 år använder internet regelbundet. Antalet hushåll och arbetsplatser som helt saknar tillgång till internetuppkoppling understiger 300. Bredbandsutbyggnad pågår och förra året hade drygt 99 procent av befolkningen täckning av accesstekniker som medger upp till 10 Mbit/s i faktisk överföringshastighet.

För att stärka brevets värde i en tid då behovet av att skicka brev minskar föreslår jag att dagens krav på övernattbefordran i den samhällsomfattande posttjänsten ersätts med en tvådagars bastjänst för brevbefordran. Tillförlitligheten i bastjänsten ska öka så att minst 95 procent av breven delas ut senast den andra arbetsdagen räknat från inlämningsdagen. Förslaget ska säkerställa att det finns en samhällsomfattande posttjänst som på ett effektivt sätt möter samhällets behov av att skicka brev.

En av orsakerna till att antalet skickade brev i Sverige håller förhållandevis hög volym är sannolikt det låga priset på frimärkta brev samt den konkurrens som har kännetecknat den svenska brevmarknaden sedan 1990-talet.

Med bibehållet pristak kan de som står utanför det digitala samhällets kanaler och som saknar alternativ till Postnord garanteras ett lågt pris för brevdistribution. I delbetänkandet som presenteras i dag betonas att pristaket ska behållas för att förhindra drastiska prishöjningar på enstaka inrikes brev. Med bibehållet pristak minimeras risken för korssubventionering av Postnords tjänster för vilka det råder konkurrens på marknaden. Korssubventionering skulle vara skadlig för den bitvis svaga konkurrensen på brevmarknaden som i slutändan missgynnar användarna av brevtjänster.

I dagens delbetänkande ”Som ett brev på posten. Postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle” föreslås att prisregleringen i postförordningen ändras så att enstaka brev upp till 250 gram befordras på två arbetsdagar. Den nya viktgränsen motiveras av att den täcker hela 97 procent av de inrikes enstaka brev som i dag befordras övernatt. Kopplingen till konsumentprisindex behålls som bas för pristaket. Pristaket ska bli mer flexibelt genom att hänsyn tas till hur den utsedde tillhandahållarens kostnadsstruktur förändras vid volymförändringar för brev upp till 250 gram.

Foto: TTAtt digitala kommunikationssätt kommer att öka och vara självklara alternativ till brevet är givet. Samtidigt finns det tillfällen då medborgarna har behov av att skicka brev på traditionellt sätt till ett rimligt pris. Med ovanstående förslag har jag vägt å ena sidan det tidlösa värdet av fysisk brevbefordran mot å andra sidan den förändrade efterfrågan som innebär en allt högre grad av snabb kommunikation via digitala kanaler.

Postnord kommer att vara den dominerande aktören på brevmarknaden under överskådlig tid och bör ges rimliga villkor för att hålla hög kvalitet i den service som följer av att ha tilldelats uppdraget som ansvarig för den samhällsomfattande posttjänsten. Genom att kravet på övernattbefordran tas bort sjunker sannolikt kostnaderna för Postnord så att deras möjligheter att erbjuda en brevtjänst med hög kvalitet över hela landet ökar. Med bibehållet och justerat pristak kan samtidigt korssubventionering förhindras så att viktiga förutsättningar för konkurrens på brevmarknaden säkras. Det är i sin tur en viktig förutsättning för att varje svensk medborgare oavsett var i landet man bor även i framtiden ska kunna garanteras en brevbefordran med hög kvalitet till ett rimligt pris.

Foto i text: TT

DN Debatt . 8 april 2016

Debattartikel

Kristina Jonäng, regeringens särskilda utredare:
”Låt breven få ta två dagar på sig för att komma fram”

Repliker

Janne Rudén, förbundsordförande Seko & Johan Lindholm, ordförande Seko Posten:
”Viktigt med brevutdelning varje vardag”

Slutreplik från Kristina Jonäng:
”Svårt ställa hårda krav på fastighetsboxar” 


Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.