Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

Militärens restriktioner kostar vindkraften miljarder

Grafik: DN
Omfattande förbud. Försvaret säger nej till vindkraft i mer än halva södra Sverige med oklara motiveringar. Detta innebär att vindkraften tvingas flytta norrut, vilket betyder minst 18 miljarder kronor i merkostnader. Det är dags att regeringen ingriper, skriver företrädare för tre vindkraftsföretag.

Den nya elproduktionen behövs i södra Sverige. Riksdagens planeringsmål för vindkraft omfattar en årsproduktion av 30 terawattimmar, motsvarande hälften av vardera vattenkraften och kärnkraften. Dagens vindkraft producerar sex terawattimmar.

Om de nya kraftverken i stället byggs i norr tillkommer kostnader för kraftledningar och ökade ledningsförluster med minst 18 miljarder kronor, enligt Svenska Kraftnäts rapport Storskalig utbyggnad av vindkraft (Dnr 617/2008/AN40). Dessutom är beslutsprocessen för nya ledningar tidsödande och kan försena genomförandet.

Sammanlagt motsvarar försvarets vindkraftsrestriktioner söder om Gävle nu mer än halva landytan (51 procent). Förutom stoppområden runt flygplatser och så kallade MSA-ytor (en cirkel med radien 55 kilometer runt en flygplats) finns skjutområden och områden omkring väderradarstationer. När hemliga restriktioner som radiolänkstråk, andra radarstationer och signalspaning räknas in, blir ytan ännu större. Om dessa begränsningar följs måste tillkommande vindkraft till större delen byggas i norra Sverige.

I oktober 2010 inrättade försvaret stoppområden för vindkraft omkring de tio kvarvarande militära flygplatserna. Detta går utöver de internationella regler för hinderfrihet omkring flygplatser som utarbetats av den internationella flygorganisationen ICAO och som tillämpas av både civilt och militärt flyg, även Nato. För annat än vindkraft använder det svenska försvaret fortfarande i huvudsak de internationella reglerna, som innebär att ungefär 200 kvadratkilometer runt varje flygplats ska vara fritt från hinder. Försvarets stoppområden är tjugo gånger större.

Som en direkt reaktion gav regeringen i uppdrag åt Försvarets forskningsinstitut, FOI, att utreda hur de svenska reglerna ställer sig jämfört med några grannländer. Rapporten kom i slutet av förra året och visar klart att det svenska försvaret har skaffat sig fritt spelrum omkring flygbaserna i en utsträckning som de andra länderna inte kommer i närheten av.

Samtidigt som FOI-utredningen blev klar i höstas började försvaret i all tysthet med en egen tillämpning av MSA-ytorna, som omger alla flygplatser och är avsedda att informera piloterna om högsta hinder på upp till cirka 50 kilometers avstånd från flygplatsen. Om nya hinder tillkommer ska MSA-ytan således höjas.

För några år sedan slog dåvarande Luftfartsstyrelsen fast att höjning av MSA-yta aldrig utgör ”påtaglig skada”, vilket på juristspråk innebär att ett hinder inte kan förbjudas enbart med denna hänvisning. Försvaret vill emellertid utfärda just sådana förbud. MSA-ytorna är femtio gånger större än ICAO:s hinderytor.

Man skulle vänta sig att försvaret har någon fördel av att genomdriva dessa restriktioner, men så är det inte. Verksamheten omkring de militära flygplatserna regleras av miljötillstånd enligt Miljöbalken. Över land i södra Sverige är inte lågflygning tillåten omkring någon flygplats. För normal flygning räcker ICAO-reglerna. Därför ger inte försvarets omfattande restriktioner någon motsvarande positiv effekt för organisationen. Och hur vill försvaret förklara omfattande förbud mot vindkraftverk men inte mot telemaster?

FOI-utredningen kunde inte, trots utredningsdirektiven, redovisa skälen till att det svenska försvaret har så stora restriktioner mot vindkraft. Slutsatsen blir att försvaret har tagit för sig, och fortsatt att ta för sig, medan det civila samhället inte har reagerat.

För våra företag innebär försvarets agerande att vi hindras från att bygga många vindkraftverk:

• Basindustrins Vindkraftsbolag projekterar Blekinge Offshore, som omfattar 700 vindkraftverk i havet öster om Hanö och åtta terawattimmar i årsproduktion – mer än som i dag totalt produceras i Sydsverige. Investeringen uppgår till 50 miljarder kronor och ger 200 arbetstillfällen direkt samt säkrar 2 000 arbeten inom basindustrin. Försvaret motsätter sig projektet av hänsyn till flyget i Ronneby och marinbasen i Karlskrona, tre respektive fyra mil bort. Projektet kommer troligen att prövas av regeringen.

• Wallenstam Naturenergi driver Lunnekullen-projektet, med 65 vindkraftverk och 0,7 terawattimmar. Alla civila instanser är positiva till projektet, men försvaret motsätter sig därför att den militära flygplatsen i Karlsborg ligger en dryg mil från vindkraftverken. Enligt en luftrumsutredning kan projektet genomföras utan inverkan på flyget. Projektet ligger hos regeringen för beslut.

• Gothia Vind har projekterat Åreved Schedingsnäs och Kållerstad med 20 vindkraftverk och 0,2 terawattimmar. Aktuella civila myndigheter och övriga berörda har tillstyrkt. Försvaret vill förbjuda verken med hänvisning till den militära flygplatsen Hagshult på närmare tre respektive fyra mils avstånd. Även här har en utredning gjorts som visar att vindkraften inte inverkar på flyget.

Nu är det alltså upp till regeringen att avgöra om försvaret ska få fortsätta att på oklara grunder hindra vindkraftsinvesteringar i södra Sverige, med de omfattande konsekvenser för sysselsättningen som detta får. Det är just genom konkreta lokaliseringsbeslut som regeringen kan påverka den fortsatta utvecklingen. Under hösten väntas regeringen fatta beslut i ett antal ärenden där försvaret motsätter sig vindkraft.

Anders Lyberg, Vindin AB Basindustrins Vindkraftsbolag
Bo Strandberg, Wallenstam Naturenergi AB
Gunnar Eriksson, Gothia Vind AB

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.