Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Moderaterna vid vägs ände vad gäller privatiseringar”

Ny rapport i dag. Moderaterna bör förnya sin syn på det gemensamma ägandet. I dag presenterar partiets arbetsgrupp ”Trygga tillsammans” en delrapport med förändringar i synen på ägarpolitiken. Moderaternas historiskt sett ofta entydiga fokus på privatiseringar har kommit till vägs ände, skriver Peter Norman (M) och Anna Kinberg Batra (M).

Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar för full sysselsättning och välfärd för alla. Fokus på tillgänglighet, kvalitet och effektivitet störs dock alltför ofta av en debatt om formerna för utförandet.

Öppna och väl fungerande marknader är en förutsättning för att god samhällsservice kan nå alla. Det gör att människor har makten att påverka sin egen vardag och att jobben tryggas. Gemensamt ägda bolag kan vara ett viktigt komplement när enskilda aktörer inte kan garantera en hög samhällsnytta eller ge de långsiktiga villkor som krävs för att vara värdeskapande.

Det gemensamma ägandet är, och bör förbli, starkt i Sverige. I dag är det en viktig motor i samhället. Exempelvis drivs 90 procent av äldreomsorgen och en majoritet av skolorna i kommunal regi. Samhalls arbete med att skapa meningsfull sysselsättning för personer som annars löper risk att hamna i utanförskap är ett gott exempel på hur statligt ägda bolag tillvaratar samhällsintresset när enskilda aktörer inte räcker till.

Moderaterna har historiskt sett positionerat sig som motståndare till gemensamt ägande. Emellanåt har det låtit som om försäljningar i sig självt skulle lösa alla effektivitets- och kvalitetsproblem. Att driftsformen eller ägandet skulle vara den avgörande faktorn för framgång motbevisas av verkligheten. Varken ägandet eller eventuella försäljningar har i sig något egenvärde. Nya moderaternas slutsats är att ägandet och driftsformerna bör prövas från fall till fall utifrån kriterier som tillgänglighet, kvalitet och samhällsnytta.

Alliansens ansvarstagande politik och återupprättandet av arbetslinjen är tillsammans med 90-talets reformer viktiga förklaringar till Sveriges starka position. Monopol har brutits och nya marknader har öppnats. Vi har sett högre produktivitet, höjda reallöner och ökad stabilitet. Exempelvis har öppnandet av telemarknaden, tillsammans med den tekniska utvecklingen, lett till att telekomindustrin kunnat bli en viktig tillväxtfaktor för den svenska ekonomin.

Få vill tillbaka till det reglerade Sverige, där samhällsservicen var mer begränsad, personalen i välfärden var hänvisade till endast en arbetsgivare och människor inte kunde välja bort dåliga välfärdsalternativ. De positiva resultaten av 90-talets reformer syns i lönekuvert och statens finanser såväl som i ökad tillgänglighet.

Det är uppenbart att motståndarna till marknadsöppnanden har verkligheten emot sig samt att Moderaternas, historiskt sett, ofta entydiga fokus på privatiseringar kommit till vägs ände. Att sälja ut verksamheter till dåligt fungerande marknader skapar inte större samhällsnytta. Genom att säkerställa väl fungerande marknader med tillsyn och transparens säkrar vi att en god samhällsservice når alla. Ett viktigt led i Moderaternas fortsatta förnyelse är att ta ytterligare ansvar för kvaliteten och effektiviteten i det gemensamma ägandet och lägga mindre vikt vid drift- och ägarformerna.

Detta ställer höga krav på att de offentliga aktörerna är professionella ägare. Det finns därför vissa principer som bör ligga till grund för att säkra ett ansvarsfullt gemensamt ägande som präglas av ordning och reda:

1. Långsiktighet. Bolagen bör styras av viljan att värna samhällsnyttan samt att säkra ett hållbart värde över tid. Stat, kommun och landsting bör vara aktiva ägare. Styrningen bör skötas separat från kortsiktigt beslutsfattande. Sverige är en liten öppen ekonomi och en benägenhet att möta förändringar bör genomsyra bolagen.

2. Ekonomisk ansvarsfullhet. Gemensamt ägda bolag garanteras i slutändan med skattemedel. Styrningen bör präglas av ansvar och riskmedvetenhet för att inte gemensamt ägda bolag ska hamna i en situation där de exempelvis hotar den finansiella stabiliteten eller välfärdens finansiering. Gemensamt ägda bolag bör vara måttfulla i sin lönesättning och alltid verka för goda villkor för alla medarbetare.

3. Marknadsmässiga krav. Bolag som agerar på en konkurrensutsatt marknad bör konkurrera på lika villkor som privat ägda bolag för att skapa så jämlika förutsättningar som möjligt.

4. Hållbarhet. Ägandet bör genomsyras av ansvar för exempelvis miljö, antikorruption och mänskliga rättigheter.

5. Mångfald och jämställdhet. Bolagens medarbetare, ledning och styrelse bör, utifrån krav på relevant kompetens, spegla samhället.

6. Öppenhet. Gemensamt ägda bolag bör välkomna och underlätta granskning av den egna verksamheten.

7. Föredömlighet. Gemensamt ägda bolag bör ha hög skattemoral och i andra avseenden följa lagstiftningens intentioner.

Nya moderaterna är tydliga med att vi värdesätter det gemensamma ägandets fördelar, därav anser vi inte att bolag som LKAB, SJ och Sveaskog bör säljas. Med dagens rapport förtydligar vi att samhällsnyttan och servicen till medborgarna är motiven bakom vår ägarpolitik. Frågan om drift- och ägarformer bör i sig själv aldrig vara det centrala. Vi är varken ett parti för enbart privatiseringar eller ett expanderat gemensamt ägande.

Nyttan för medborgarna bör styra det politiska beslutsfattandet. När vi möter väljarna 2014 kommer vi att göra det med fler vägar till full sysselsättning, i det sammanhanget spelar såväl det gemensamma som det privata ägandet en viktig roll.

Peter Norman (M), Finansmarknadsminister och ordförande för Moderaternas arbetsgrupp ”Trygga tillsammans”.

Anna Kinberg Batra (M), Gruppledare och medlem av Moderaternas arbetsgrupp ”Trygga tillsammans”.

FOTNOT: Ett fel i artikeln har korrigerats efter publiceringen.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.