Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Nobelpriset visar att svensk grundforskning måste stärkas”

Nobelpriset ger oss en unik insikt i var den mest banbrytande forskningen sker. Den slutsats vi dragit är att svensk grundforskning måste stärkas. Debatten målar ibland upp en motsättning mellan grundforskning och innovationsmotiverad forskning. Men båda är avgörande för ett lands välstånd och det gäller att hitta rätt balans, skriver nio ledamöter i Kungl Vetenskapsakademien.

I dag delas Nobelprisen ut. Samtidigt pågår förberedelserna för regeringens forskningsproposition nästa år. Som ledamöter i Kungl Vetenskapsakademien, KVA, deltar vi i båda processerna, och menar att det finns ett starkt samband mellan dem.

Inför Nobelbesluten samarbetar akademien med ledande forskare världen över. Det ger oss en värdefull överblick och unik insikt i var den mest banbrytande grundforskningen sker. Den slutsats vi dragit är att svensk grundforskning måste stärkas.

Prisen ska delas ut till dem som ”hafva gjort menskligheten den största nytta”. Världen ska under de närmaste årtiondena hantera klimatförändringar, epidemier, energi-, vatten- och livsmedelsförsörjning. Sökandet efter kunskap om hur naturen och samhället fungerar är en avgörande förutsättning för att klara dessa uppgifter. Det är ett ansvar som inget land kan undandra sig, de rikaste allra minst. Sverige måste vara en stark länk i den internationella forskningens kedja.

Men forskningen kommer även oss själva till del. Debatten målar ibland upp en motsättning mellan grundforskning och innovationsmotiverad forskning. I laboratoriet är det ett ovidkommande resonemang. De framgångsrika tillämpningarna bygger på de starka grundforskningsmiljöerna; ibland därför att grundforskningens resultat kan föras vidare, men framför allt därför att grundforskningen är skolan för dem som i företagen hittar, sovrar och utvecklar allt de kan finna i den internationella forskningens rön.

Det är viktigt att hitta rätt balans mellan grundforskning och innovationsmotiverad forskning eftersom båda är avgörande för ett lands välstånd. Ju närmare ett land befinner sig den kunskapsmässiga fronten, desto mer kan grundforskningen bidra till nya innovationer, tillväxt och välstånd. Det är detta som varit vägledande för KVA:s bidrag till regeringens arbete med den forskningspolitiska propositionen.

Kvalitetssäkra de statliga forskningsanslagen. Den svenska staten och andra offentliga organ anslår förhållandevis stora resurser till forskning. Problemet är att miljarderna inte alltid kommer till största möjliga nytta. Forskningspropositionens stora möjlighet är att se till att resurserna används mer effektivt. Två åtgärder står i förgrunden:

• KVA anser att regeringen bör se till att det upprättas enhetliga vetenskapliga kriterier vid fördelning av all statlig forskningsfinansiering. Staten ska föreskriva öppen konkurrens och sakkunnig granskning av fördelningskommittéer som består av vetenskapligt meriterade ledamöter. Om forskningen är inriktad på bestämda problem eller sektorer ska man naturligtvis kräva att projekten är relevanta för ändamålet, men relevansen får aldrig bli en ursäkt för att ge pengar till vetenskapligt undermåliga projekt.

• Det nuvarande systemet för fördelning av resurser till universiteten garanterar inte att resurserna hamnar i de miljöer där de gör störst nytta. Förenklade modeller med ett fåtal nyckeltal hittar inte de originella och nyskapande insatserna. Den internationella erfarenheten är att det inte finns några enkla mekaniska genvägar till framgång. Fördelningen av anslagen måste innefatta en återkommande granskning av utomstående sakkunniga, en väl definierad vetenskaplig så kallad peer review-utvärdering av alla offentligt finansierade forskningsbidrag.

Avskaffa forskningspropositionerna. Dagens system med relativt kortsiktiga forskningspropositioner ger onödiga ryck i hela systemet när varje ny regering och minister måste hitta på nya grepp. Kortsiktigheten begränsar forskarnas vilja till risktagande i sin forskning och minskar på så sätt sannolikheten för vetenskapliga genombrott. Syftet med den forskningsproposition som nu förbereds måste vara att lägga grunden för en långsiktig uppgörelse över partigränserna om ramarna för Sveriges forskningspolitik. Med denna uppgörelse som grund skulle regeringen kunna inrätta en permanent forskningspolitisk analysavdelning, som följer och bevakar forskningsanslagens användning och den svenska forskningens förutsättningar i förhållande till omvärlden.

Stärk grundforskningen i Europa. Den svenska forskningspolitiken måste ta sitt EU-ansvar. KVA anser att Sverige ska verka för en kraftfull europeisk forskningspolitik. Sverige måste argumentera för en budgetpolitik som satsar på forskning i stället för jordbruksstöd, på framtida tillväxt i stället för nostalgiska strukturer. Forskningsbudgeten måste betona satsningar som kompletterar och stärker den nationella forskningen. Inom EU finns det krafter som vill dra forskningsmedel till det kommersiella och industrinära. KVA menar att EU tvärtom bör koncentrera sina resurser till det som är för stort för de enskilda medlemsstaterna att bära. KVA anser det ytterst angeläget att ge det europeiska forskningsrådet, European Research Council (ERC), fortsatt och stärkt stöd.

Motverka inavel, locka internationella forskare. Rörligheten i det svenska forskarsamhället är inte tillräcklig. Staten måste utreda vad som kan göras för att stimulera ett bättre utbyte mellan Sverige och omvärlden, men också mellan forskningen, näringslivet och förvaltningen. För att motverka intellektuell inavel bör Sverige ta chansen att rekrytera framstående internationella forskare. Tack vare det förhållandevis goda budgetläget har Sverige de kommande åren en unik möjlighet att attrahera framstående utländska forskare när andra länder skär ned sina forskningssatsningar. Det tillfället får inte försittas.

Satsa på individerna. Den enskilda individens kreativitet och kompetens måste alltid stå i fokus. Det är forskare som forskar, inte nätverk eller centrumsatsningar. KVA anser därför att en ökad andel av de statliga forskningsmedlen bör gå till enskilda forskargrupper med nyskapande idéer. KVA anser att Vetenskapsrådet bör ges en större del av de statliga forskningsanslagen så att fler enskilda kreativa forskare får möjlighet att satsa på nyskapande grundforskning. Det är inte minst viktigt att satsa på unga forskare med nya, djärva idéer.

Förbättra infrastrukturen. Modern forskning är helt beroende av tillgången på avancerade instrument, data och metoder. KVA föreslår att infrastrukturella satsningar med statliga medel ges tydliga incitament för nationell samling, samt att personalkostnader inkluderas i bidrag för infrastruktur. Bra apparatur och unika data blir både fel- och underutnyttjade om det inte finns pengar till kompetent personal.

Rehabilitera kunnandet inom matematik, naturvetenskap och teknik. Intresset för matematik, naturvetenskap och teknik bland Sveriges skolungdomar sviktar. Detta är inte unikt för Sverige, det är illa i flera andra västländer också, men svenska ungdomars prestationer visar en långsiktigt fallande trend i internationella jämförelser. För att stimulera och underlätta skolbarns sökande efter kunskap vill KVA dels trygga det framgångsrika skolprogrammet NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) dels återinrätta lektoraten, det vill säga forskarutbildade lärare. Det intellektuella äventyret måste få börja tidigt!

Staffan Normark, professor i medicinsk mikrobiologi, Kungl Vetenskapsakademins ständige sekreterare

Carl-Henrik Heldin, professor i molekylär cellbiologi

Torsten Persson, Torsten och Ragnar Söderbergs professur i ekonomi

Göran Sandberg, professor i växtfysiologi

Britt-Marie Sjöberg, professor i molekylärbiologi

Michael Sohlman, ordförande i KVA:s forskningspolitiska arbetsgrupp

Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef, Saco

Barbro Åsman, professor i fysik

Gunnar Öquist, professor i växtfysiologi

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.