Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Nya riktlinjer skärper kraven för sjukpenning”

Restriktivare sjukdomsbegrepp. Socialstyrelsens nya stöd för beslut i sjukskrivnings­frågor har uppenbara brister vilket kommer att drabba de försäkrade. Samtidigt har riktlinjerna kommit till på ett djupt odemokratiskt vis. Den nya restriktiva hållningen begränsar också själva sjukdomsbegreppet, skriver Kerstin Burman och Mikael Klein.

Förra veckan släppte Socialstyrelsen en ny version av kommentaren till det försäkringsmedicinska beslutsstödet. Beslutstödet är en viktig del av dagens sjukförsäkringssystem och vi är djupt bekymrade över den nya versionen. Vi upplever att den innehåller betydande brister ur såväl demokrati- som rättssäkerhetsperspektiv.

Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd är riktlinjer för läkare i sjukskrivningsprocessen. Syftet med beslutsstödet är att vara stöd vid sjukskrivningsbedömningar. Beslutsstödet går inte att enbart se som ett arbetsverktyg för läkare utan måste numera – oaktat om vi gillar det eller inte – betraktas som en del av sjukförsäkringssystemet och bedömningen av rätten till sjukpenning. Försäkringskassan nekar ofta individer sjukpenning med hänvisning till att kassan inte anser att sjukskrivningen följer beslutsstödet. Beslutsstödet, och kommentaren till beslutsstödet, är ofta viktigt vid sjukpenningprövningen i domstol.

Socialstyrelsen har tagit fram den nya kommentaren till beslutsstödet utan att samråda med den grupp som beslutsstödet verkligen är avgörande för. De som någon gång råkar ut för sjukdom i livet och därmed förlorar sin arbetsförmåga eller de som föds med en nedsatt arbetsförmåga. De som är beroende av att vår gemensamt finansierade sjukförsäkring fun­gerar; de försäkrade. Detta anser vi är ett djupt odemokratiskt förfarandesätt.

Vi uppfattar också att den nya kommentaren i flera frågor strider mot dagens rättsläge och hur sjukpenningbedömningen ser ut i dag. En mycket restriktiv tolkning av sjukskrivning till grund för sjukpenning införs nu. Här är några exempel.

I den nya kommentaren fastslår Socialstyrelsen att hälso- och sjukvården har ett ansvar för att inte bidra till en glidning och vidgning av sjukdomsbegreppet. Men lagstiftaren har sagt att sjukdomsbegreppet ska vara ett öppet begrepp. Det ska följa medicinska rön och forskning, det kan innebära en vidgning, inskränkning eller glidning. Sjukdomsbegreppet kan inte vara fast eller statiskt utan öppet.

Socialstyrelsens skrivning kring sjukdomsbegreppet är restriktiv och sänder signaler om ett annat syfte än vad lagstiftaren avsett. De som drabbas av detta i slutändan är de försäkrade.

Enligt Socialstyrelsen ska läkarna eftersträva att sjukdomen/diagnosen ska kunna vara klinisk mätbar. Kravet strider mot hur sjukdomsbegreppet inom sjukförsäkringen ser ut. Det är besvären, symtomen som sådana och hur de tar sig uttryck hos individen som är det centrala. Bland annat har tillstånd som oro, sömnsvårigheter, handlingsoförmåga och koncentrationssvårigheter samt smärtor i höfter, ländrygg och symfyser godtagits av Högsta förvaltningsdomstolen som sjukdomstillstånd som berättigar till sjukpenning. Dessa tillstånd har hittills enbart byggt på den försäkrades uppgifter, läkarens bedömning, och inte på klinisk mätbarhet.

Det finns också diagnoser som tar tid att ställa, undersökning och utredning kan pågå länge innan någon klinisk mätbar sjukdom kan fastslås. Sjukdomsbegreppet kan därför inte vara beroende av några objektiva eller verifierbara fynd eller kliniskt mätbara tillstånd. Det som Socialstyrelsen ger uttryck för. De som drabbas i slutändan av Socialstyrelsens restriktiva tolkning är de försäkrade.

När det gäller försäkrade som saknar arbete ska arbetsförmågan jämföras mot sådant arbete som är ”normalt förekommande” på arbetsmarknaden vid sjukskrivning. Socialstyrelsen skriver att det kan vara en svår uppgift att definiera de krav som dessa tänkbara arbeten ställer. Vi menar att gällande rätt är oerhört tydlig när det gäller vilka krav som kan ställas; Högsta förvaltningsdomstolen har fastslagit att detta är arbeten med krav på normal prestation där ringa eller ingen anpassning behövs med hänsyn till funktionshinder eller medicinska besvär hos en arbetstagare. Det är detta läkaren har att utgå ifrån vid sjukskrivning. Det är anmärkningsvärt att detta inte finns med i Socialstyrelsens kommentar.

Det är positivt med riktlinjer till stöd för läkarna i sjukskrivningsprocessen. Läkarnas arbetsbörda har ökat på grund av de förändringar som skett inom sjukförsäkringen de senaste fem åren. Men nya riktlinjer får inte och ska inte gå ut över möjligheten för försäkrade att erhålla sjukpenning.

Riktlinjerna i sin nuvarande form är detaljrika och omfattande och ställer stora krav på läkarna. De kräver resurser i form av personal, tid och kunskapsutveckling för att riktlinjerna ska kunna följas. Om dessa förutsättningar inte finns, drabbas de försäkrade.

Syftet med den nya kommentaren sägs vara enhetlighet och transparens för att uppnå rättssäkerhet. Vi menar att även andra kriterier måste vara uppfyllda för att rättssäkerhet ska uppnås. Vi uppfattar att den nya kommentaren på flera punkter inte stämmer överens med gällande rätt. Den har gett sjukförsäkringsreglerna ett nytt innehåll. Vi menar att detta är förbehållet domstolarna och lagstiftaren.

Kommentaren har dessutom kommit till på ett odemokratiskt sätt, utan samråd med någon representant för den målgrupp sjukförsäkringen är uppbyggd för; de försäkrade. Det finns en uppenbar risk att de kommer att drabbas av de brister som finns i kommentaren i dag. Socialstyrelsen måste skyndsamt se över kommentaren – denna gång i samråd med representanter för de försäkrade.

Kerstin Burman
förbundsjurist LO-TCO Rättsskydd AB

Mikael Klein
intressepolitisk chef Handikappförbunden

Fakta:Representerar de försäkrade

• LO-TCO Rättsskydd AB är fackets juridiska byrå. På försäkringsrättsenheten företräder vi fackets medlemmar i framför allt sjukförsäkrings- och arbetsskademål.

• Handikappförbunden är samarbetsforum för 39 medlemsförbund som tillsammans organiserar 450.000 individer. Förbundens medlemmar har alltifrån full arbetsförmåga till helt nedsatt arbetsförmåga. Vi har ett legitimt intresse av att det finns ett fungerande och tillgängligt sjukförsäkringssystem.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.