Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-11-21 05:13 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/nya-tv-avgiften-dyrare-for-hoginkomsttagarna/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Nya tv-avgiften dyrare för höginkomsttagarna”

Fortsatt oberoende viktigt. Den gamla tv-licensen försvinner och alla över 18 år ska ­betala tv-skatt efter inkomst. Det betyder ökade kostnader för många hushåll, medan andra­ får en lägre avgift eller ingen avgift alls. Den nya modellen är mer rättvis eftersom avgiftsskolket försvinner, skriver utredarna i public servicekommittén.

Den 1 januari 2014 ska SR, SVT och UR få förnyade tillstånd att sända radio och tv i allmänhetens tjänst. I dag överlämnar vi vårt betänkande Nya villkor för public service till Kulturministern.

En utgångspunkt för oss är att det finns ett stort egenvärde med aktörer inom radio och tv som är fria från statliga, ekonomiska, politiska och andra intressen. Det finns vidare ett egenvärde i tillgången till ett programutbud som är fredat från reklam, produktplaceringar och, så långt det är möjligt, sponsring.

SR, SVT och UR ska se till hela publikens behov och intressen. De ska ha ett brett uppdrag och en mångfald i det egna programutbudet, men samtidigt ta ett särskilt ansvar för de områden kommersiella bolag inte täcker. Särskilda krav vad beträffar exempelvis kvalitet och det svenska språket samt vissa utpekade programområden som nyhetsverksamhet, kulturutbud, minoritetsspråk och utbud för barn och unga bör gälla även nästa tillståndsperiod.

För oss är det självklart att programföretagens utbud ska kunna göras tillgängligt på det sätt som behövs för att nå publiken. Det är också självklart att SR, SVT och UR bör ta tillvara de möjligheter den nya tekniken ger när det gäller att öka interaktiviteten med publiken, öka det demokratiska samtalet, stimulera till debatt och faktiskt bidra till att medborgarna tar ställning i stället för att bara som det står i sändningstillstånden i dag ” ge den information som medborgarna behöver för att ta ställning i samhälls- och kulturfrågor”.

Att SR, SVT och UR ska ha stora möjligheter att utveckla sin verksamhet är inte samma sak som att det är fritt att utöka verksamheten hur som helst. Därför är det viktigt att den så kallade förhandsprövningen vid inrättandet av nya tjänster av större betydelse, blir väl fungerande.

En av statens viktigaste uppgifter i relation till SR, SVT och UR är att ge företagen tydliga uppdrag samt långsiktiga och stabila förutsättningar utan för mycket detaljstyrning. För att förbättra möjligheterna till en effektiv granskning föreslår vi att det i uppdraget till granskningsnämnden för radio och tv tydligt framgår att granskningen också innefattar sådant som resursförbrukning, kostnadseffektivitet och produktivitet.

Programföretagens ansvar, å andra sidan, är att värna sitt oberoende både mot staten och mot andra aktörer i samhället. De ska leverera sitt utbud utifrån sina uppdrag och sin kunskap om publiken och inte utifrån en upplevd konkurrens om marknadsandelar.

SR, SVT och UR har också ett stort ansvar för att redogöra för hur man har tolkat uppdragen, vilken verksamhet man har bedrivit och till vilken kostnad. En bra redovisning är viktig för en öppen och konstruktiv debatt. Det är också en förutsättning för att statsmakterna ska kunna avgöra om företagen har fullgjort sina uppdrag och vilka ekonomiska ramar som behövs.

Vår bedömning är att de årliga public service-redovisningarna behöver förbättras för att öka granskningsbarheten. Vidare föreslår vi särskilda redovisningskrav beträffande sponsring för SVT.

I dag är radio- och tv-avgiften kopplad till innehav av en tv-mottagare. Den som väljer att enbart ta del av SVT:s och UR:s utbud via internet behöver därför inte betala alls. Detsamma gäller de som enbart tar del av SR:s utbud.

Omkring 12 procent av de hushåll som enligt lag ska betala radio- och tv-avgift gör det inte. Det innebär ett bortfall på knappt en miljard kronor per år, pengar som hade kunnat tillfalla programföretagen eller lett till sänkta avgifter för dem som faktiskt betalar.

Vi föreslår att dagens avgift tas bort och ersätts med en individuell radio- och tv-avgift för alla personer över 18 år. Avgiften ska beräknas utifrån beskattningsbar förvärvsinkomst upp till en viss gräns. Avgiften specificeras på inkomstdeklarationen så att det blir tydligt att avgiften används för public service och ingenting annat.

Vårt förslag innebär en stark koppling mellan de pengar som människor betalar in och den verksamhet som SR, SVT och UR utför och som de allra flesta av oss på ett eller annat sätt tar del av. I en mer formell statsrättslig mening bedömer vi dock att den nya avgiften blir att betrakta som en skatt.

Till skillnad mot övriga skatter föreslår vi dock att medlen betalas ut från ett särskilt konto i Riksgäldskontoret och inte över ett anslag på statsbudgeten. Därmed kommer medelstilldelningen till programföretagen inte att ingå i den årliga budgetprocessen.

Vi menar att den av oss föreslagna modellen ger förutsättningar för ett fortsatt starkt oberoende och frihet från politisk styrning samtidigt som den ger en trygg, förutsägbar och stabil finansiering av public service.

Modellen är mer rättvis än dagens modell eftersom avgiftsskolket försvinner. De med låga eller inga förvärvsinkomster kommer att betala en lägre avgift eller ingen avgift alls. Ensamhushåll och ensamstående med barn kommer att få en lägre avgift än i dag medan flertalet hushåll med två eller flera vuxna totalt kommer få en höjd avgift. Kostnaderna för uppbörden beräknas minska med cirka 125 miljoner kronor per år.

För radion föreslår vi en övergång från FM till digitalradio. SR har en central roll och bör verka som en motor i digitaliseringen. Vi anser att SR och UR ska tilldelas ekonomiska medel för att ge utrymme för en utbyggnad. Detta ger de kommersiella programbolagen incitament att i samverkan med SR bygga ut digitalradio.

En översyn av marknadsutvecklingen bör göras vid utgången av 2016 för att bedöma om det går att besluta om ett datum när dagens FM-nät ska stängas.

Vi föreslår också en ny momskompensationsmodell med syfte att öka mångfalden i programproduktionen. Detta betyder mer av konkurrensneutralitet när SR, SVT och UR väljer mellan intern produktion inom företagen och möjligheten att handla upp tjänster på marknaden.

Framtidens medielandskap rymmer många utmaningar för public service. Sammanfattningsvis syftar våra förslag till att ge public service-bolagen långsiktiga och förutsägbara förutsättningar. Förslagen är tänkta att främja mångfald och stabilitet samt bidra till public service-bolagens höga legitimitet hos allmänheten och på den svenska mediemarknaden.

Public servicekommittén
Martin Holmgren, ordförande
Helene Hillerström Miksche, Leif Jakobsson, Katarina Kämpe, Lars Nord, ledamöter

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.