Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Nytt jobbskatteavdrag införs redan till årsskiftet”

Foto: Roger Turesson
Den starka ekonomin skapar förutsättningar för att redan tidigt under mandatperioden genomföra centrala delar av vårt valmanifest. Det handlar om viktiga jobbskapande reformer som ett ytterligare jobbskatteavdrag och sänkt moms för restaurang- och cateringtjänster. Dessa reformer sänker bland annat trösklarna in på arbetsmarknaden, inte minst för unga människor, och kan träda i kraft redan vid årsskiftet. Inför höstens budget­proposition för 2012 är också en höjd nedre skiktgräns för statlig inkomstskatt och en sänkt skatt för pensionärer prioriterade, skriver Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Maud Olofsson och Göran Hägglund.

Vi tror på Sverige. I vårt land lever arbetsamma, driftiga och företagsamma människor. Det var genom att tillvarata den kraften som Sverige en gång blev rikt och utvecklades som land. När finanskrisen slog till var det en aktiv och ansvarsfull politik, tillsammans med människors arbetsinsatser och uppoffringar, som gjorde att vi stod emot. När det nu ljusnar i ekonomin vill vi forstsätta arbetet med att bygga Sverige starkt.

Tillväxten är i dag hög, de offentliga finanserna starka och arbetslösheten sjunker. Det öppnar för reformer. Vi kan ta tag i långsiktiga utmaningar som globaliseringen och förstärka politiken för fler jobb och fler i arbete.

Samtidigt finns risk att den starka återhämtningen bryts av en framväxt av obalanser. Vi vill därför att inriktningen på politiken ska vara att ta ansvar för Sverige genom trygg tillväxt. Vår idé om trygg tillväxt handlar om en politik som ger jobb utan att ekonomin överhettas, som säkrar att tillväxten kommer flertalet till del och som förhindrar att grupper med svag förankring på arbetsmarknaden lämnas därhän. Vi vill stärka kvaliteten i utbildning och välfärd. Finanssektorn, som ofta är en källa till obalanser, ska inte tillåtas att sätta ekonomin i gungning. Sverige ska kunna gå före andra länder i att säkra ett robust finansiellt system.

Detta är vår utgångspunkt när vi i morgon presenterar den ekonomiska vårpropositionen. Steg för steg ska vi stärka den arbetslinje som möjliggör fler jobb, stärkt företagande, ökad vardagsmakt och tryggad välfärd. Vi gör nu också bedömningen att den starka återhämtningen skapat förutsättningar att redan tidigt under mandatperioden genomföra centrala delar av vårt valmanifest.

Om det ekonomiska läget tillåter, under förutsättning att viktiga reformer för välfärd och utbildning kan säkras, avser vi därför genomföra delar av de skatte­lättnader som tidigare aviserats som reform­ambitioner. Det handlar till exempel om viktiga jobbskapande reformer som ett ytterligare jobbskatteavdrag och sänkt moms för restaurang- och catering­tjänster. Vi ser det som två centrala reformer för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden, öka arbetsutbudet samt främja fler och växande företag. Därtill för att möjliggöra fler jobb, inte minst för unga människor.

Utvecklas svensk ekonomi med den styrka vi nu ser kan dessa reformer bli aktuella att förverkliga i höstens budgetproposition för att träda i kraft redan vid årsskiftet.

Vi lägger nu också de första byggstenar vi ser som viktiga för vårt arbete på sikt. Därför lyfter vi i samband med vårpropositionen ett antal skattefrågor med tydlig bäring på tillväxt, arbete och företagande till remittering och granskning av Lag­rådet.

Inför höstens budgetproposition för 2012 har vi också tillsatt ett antal arbetsgrupper som nu tar fram nya förslag på hur vi bygger Sverige starkt för framtiden. I fokus står följande:

1 Fler i arbete.

Vi ska vända på alla stenar för att komma närmare målet om full sysselsättning. Trots oro i vår omvärld visar Sverige i dag växande ekonomisk styrka. Vi har inte råd att låta denna position gå Sverige förbi. Därför ska mer göras för fler i arbete, växande företag och högre tillväxt.

Ytterligare ett jobbskatteavdrag för alla som jobbar och ökade drivkrafter för främst TCO- och Saco-grupper genom höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt, kombinerat med sänkt skatt för pensionärer samt en sänkt restaurangmoms är prioriterade.

2 Ett robust finansiellt system.

Finanskrisen har lärt oss vikten av ett stabilt finansiellt system och dess betydelse för ekonomin. För att trygga den finansiella stabiliteten ska åtgärder för att motverka risker kopplade till hushållens skuldsättning samt bankernas risktagande och exponering i utlandet prövas.

Vi planerar att se över möjligheterna att öka kraven på bankernas egna kapital för att därmed göra dem mer motståndskraftiga. Därtill vill vi förlänga de nu gällande övergångsreglerna för de svenska bankernas kapitaltäckning.

3 Ett högklassigt utbildningssystem.

En bra utbildning stärker Sveriges konkurrenskraft och förbättrar människors livschanser. Det är också en av de viktigaste investeringar i rättvisa vi kan göra då en bra utbildning ökar chanserna till ett framtida jobb. Alliansregeringen har redan beslutat om en rad reformer som gör 2011 och 2012 till två av de mest reformintensiva åren i svensk utbildningshistoria. Samtidigt vet vi att det kommer att ta tid att förbättra skolan och att fler insatser behövs för att möta bristerna i utbildningssystemet.

Bland annat är det fortsatt viktigt att förstärka kvaliteten i lärarnas arbete och höja statusen på läraryrket.

4 Välfärd med hög kvalitet.

Den offentliga och solidariskt finansierade välfärden ska hålla högsta möjliga kvalitet och komma alla till del. Alliansregeringen har genomfört ett antal reformer för höjd kvalitet, mer valfrihet och ökad tillgänglighet i välfärden.

Nu vill vi bland annat inrikta politiken på att fortsätta stärka kvalitet, tillgänglighet och valfrihet i sjukvården och äldreomsorgen samt förbättra situationen för utsatta barn och unga. Dessutom ska resultaten och effektiviteten i rättsväsendet ytter­ligare förbättras.

5 Hållbar tillväxt i alla delar av Sverige.

Förutsättningarna för att driva företag, arbeta och bo i alla delar av landet ska förbättras.

Sverige ska dra nytta av energiomställningen inom de gröna näringarna och människors intresse för turism, lokalproducerad mat och upplevelser i naturen. God tillgänglighet till service samt digital och fysisk infrastruktur är viktiga beståndsdelar för hållbar tillväxt i hela Sverige.

Sverige måste också hantera långsiktiga utmaningar kopplade till en åldrande befolkning och globaliseringen. Att människor lever allt längre är i grunden positivt. Samtidigt ställer det krav på att möta ökade behov av sjukvård och äldreomsorg. Även globaliseringen erbjuder möjligheter, men kräver samtidigt att Sverige stärker sin konkurrenskraft. En nationell innovationsstrategi blir ett av flera verktyg i det arbetet.

Ansvar för jobben och välfärden. Så sammanfattar vi vårt uppdrag under mandatperioden. Genom att ta tillvara männi­skors arbetsinsatser, idéer och initiativ vill vi lägga grund för trygg tillväxt.

Utanförskapet ska minskas. Ansträngning och ansvarstagande ska löna sig. Vi ska säkra uppgången med en robust ekonomisk politik. Sveriges konkurrenskraft ska stärkas. Det skapar ökad trygghet för var och en, men också utrymme för satsningar inom viktiga trygghetsområden som välfärden och skolan.

Fredrik Reinfeldt
statsminister

Jan Björklund
partiledare för Folkpartiet

Maud Olofsson
partiledare för Centerpartiet

Göran Hägglund
partiledare för Kristdemokraterna

Vårpropositionen

I morgon, den 13 april klockan 13, lägger regeringen fram sin vårproposition för riksdagen, med förslag på ramar för statens budget. I den gör regeringen sin bedömning av det ekonomiska läget och hur det långsiktiga budgetarbetet ska se ut. Finansutskottet behandlar sedan regeringens och andra partiers alternativa förslag. I juni debatteras dessa i riksdagen som beslutar om vårpropositionen.
Höstens budgetproposition lägger i detalj fast inkomsterna och utgifterna för 2012.

Källa: Sveriges riksdag, NE

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.