Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-06-26 18:19

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/nytt-stod-ska-ge-obehoriga-larare-battre-forutsattningar/

DN Debatt

DN Debatt. ”Nytt stöd ska ge obehöriga lärare bättre förutsättningar”

Skolinspektionens granskningar visar att obehöriga lärare långt ifrån alltid får det stöd och den introduktion som är så viktig för att de ska kunna utföra sitt arbete, skriver Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson. Foto: Beatrice Lundborg. Foto: BEATRICE LUNDBORG / DN / TT

DN DEBATT 3/6. Det kan uppfattas som kontroversiellt att Skolverket nu presenterar ett stöd till obehöriga lärare och förskollärare, och verka som att vi undergräver skollagens krav på lärarlegitimation och behörighet. Men vi klarar inte av den stora lärarbristen utan de obehöriga lärarna, och då måste vi ge dem stöd, skriver Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Att åtgärda lärarbristen är en ödesfråga, inte bara för skolan utan för samhället i stort. Det är avgörande för att elever ska få en bra skolgång och i förlängningen för att Sverige ska stå sig starkt som kunskapsnation. Dessvärre finns det i dag inga indikationer på att läget kommer att förbättras inom överskådlig tid. Vår senaste prognos visar att det totalt, i hela skolsystemet, kommer att saknas omkring 80.000 lärare när vi blickar ett decennium framåt.

Vi efterlyser en nationell strategi för att säkra lärarförsörjningen men samtidigt måste lärarbristen hanteras här och nu. I dag undervisar 31.000 personer utan lärarutbildning bara i grundskolan och gymnasieskolan och knappt 40 procent av de anställda i förskolan har en förskollärarutbildning. Det innebär att tusentals barn och elever riskerar att inte få den kvalitet i utbildningen som de har rätt till. Det är också ett likvärdighetsproblem eftersom det leder till kvalitetsskillnader mellan skolor och mellan olika klassrum i samma skola. I lärarbristens spår finns det också en risk för att legitimerade lärare söker sig bort från skolor i utsatta områden, vilket spär på konsekvenserna av skolsegregationen.

Läsåret är snart slut, men om bara ett par månader kommer återigen tusentals elever att gå till höstterminens första skoldag och mötas av lärare som inte är utbildade och behöriga. Vi har ställt oss frågan vad vi som statlig myndighet kan göra för att även elever som undervisas av obehöriga lärare ska få en så god undervisning som möjligt. Svaret är en nationell satsning på stöd till obehöriga lärare och obehöriga förskollärare.

Den satsning som vi presenterar i dag ska självklart inte jämföras med lärarutbildningen. Men vi bedömer att den kan bidra till att elever som i dag undervisas av obehöriga kan få bättre utbildning

I det decentraliserade skolsystemet är det i grunden rektorer, kommuner och fristående skolor som har det yttersta ansvaret för att ge stöd till lärare, såväl behöriga som obehöriga. Men Skolinspektionens granskningar visar att obehöriga lärare långt ifrån alltid får det stöd och den introduktion som är så viktig för att de ska kunna utföra sitt arbete. En granskning visar att i mindre än hälften av de granskade skolorna fick obehöriga lärare fungerande stöd i det dagliga arbetet. Här finns uppenbarligen en brist som vi kan bidra till att minska.

I dag presenterar vi därför ett stöd till obehöriga lärare och förskollärare för att de ska ha elementär kunskap när de ställer sig i klassrum och i förskolor. Rektorer och ansvariga i kommuner och fristående skolor är också en viktig målgrupp eftersom de ansvarar för att de obehöriga lärarna kan arbeta med stödet och får förutsättningar att göra sitt jobb. Stödet är tillgängligt för alla på Skolverkets webb och är uppdelat i två spår, ett som vänder sig till lärare i skolan och ett som vänder sig till personal i förskolan. Det tar upp sådant som alla med ansvar för barns och elevers lärande och utveckling måste ha kunskap om. Det erbjuder också möjligheter till fördjupning inom varje område:

Skolans respektive förskolans uppdrag, skollagen och läroplanerna. Den här delen av stödet ger en orientering om de regelverk som styr skolan och förskolan. För att över huvud taget kunna bedriva undervisning krävs kunskap om läroplanerna och skollagen.

Undervisning, bedömning, betygssättning, uppföljning och analys av lärande och utveckling. Den här delen ger grundläggande orientering om hur undervisning ska bedrivas och skapar förståelse för bedömning av kunskaper samt hur betygsättning går till. Innehållet om betygssättning riktar sig av förklarliga skäl enbart till lärare i skolan.

Skolan och förskolan som social arena. Den här delen ger en orientering om skolans och förskolans uppdrag att arbeta mot kränkningar och trakasserier samt förebyggande arbete och demokratiuppdraget.

Vi inser att det kan uppfattas som kontroversiellt att vi som statlig myndighet tar fram ett stöd till obehöriga lärare och förskollärare. Vi har ställt oss frågan om det kan uppfattas som att staten accepterar att skolor använder obehöriga lärare och om det kan undergräva skollagens krav på lärarlegitimation och behörighet. I andra vågskålen ligger rätten till en bra utbildning för alla barn och elever. Det senare väger tveklöst tyngre. Vi måste rätta oss efter terrängen och inte en önskad karta. De hundratusentals elever och barn som går i förskola och skola i dag och många år framöver, kan inte vänta på att lärarbristen blir löst. De obehöriga lärarna behövs. Utan dem skulle det, med dagens lärarbrist, gapa tomt i katedern i många klassrum. Med vårt stöd ökar möjligheten att obehöriga kan lyckas med sitt viktiga uppdrag.

Vi vill vara mycket tydliga med att vårt stöd inte innebär att vi sanktionerar att skolor använder obehöriga lärare. Alla med ansvar för skolan måste arbeta hårdare än någonsin för att motverka lärarbristen.

Vi vill vara mycket tydliga med att vårt stöd inte innebär att vi sanktionerar att skolor använder obehöriga lärare. Alla med ansvar för skolan måste arbeta hårdare än någonsin för att motverka lärarbristen. Det handlar till exempel om att kommuner, ansvariga för fristående skolor och rektorer behöver jobba mer med skolans organisation och ge lärare förutsättningar att göra ett bra jobb. Det pågår också flera politiskt beslutade satsningar som till exempel fler förstelärare i utsatta områden och statsbidrag för lärarassistenter. Regeringen har också meddelat att de vill göra lärarutbildningen mer attraktiv.

Den satsning som vi presenterar i dag ska självklart inte jämföras med lärarutbildningen som är en flerårig högskoleutbildning. Vårt stöd ger en grundläggande orientering. Men vi bedömer att den kan bidra till att elever som i dag undervisas av obehöriga kan få bättre utbildning. Vi ser också andra positiva effekter. I skolor med många obehöriga lärare får i dag de behöriga lärarna ofta dra ett tungt lass. Om de obehöriga lärarna har en bättre grund att stå på, kan det avlasta de behöriga lärarna. På samma sätt kan vårt stöd bidra till att avlasta rektorerna. En annan effekt kan vara att obehöriga lärare, genom vårt stöd, får en mer positiv erfarenhet av att arbeta i skolan och därför väljer att utbilda sig till lärare.

Vi vill nu rikta en uppmaning till alla ansvariga i kommuner och fristående skolor och förskolor. Säkra att era obehöriga lärare och förskollärare tar del av stödet. Det kan gynna skolan på flera sätt men stödet har ett överordnat syfte – alla elevers rätt att få en bra och likvärdig utbildning.

Skolinspektionens granskningar visar att obehöriga lärare långt ifrån alltid får det stöd och den introduktion som är så viktig för att de ska kunna utföra sitt arbete, skriver Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.