Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-15 11:37

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/orimligt-att-subventionera-bromma-med-50-miljoner/

DN Debatt

DN Debatt. ”Orimligt att subventionera Bromma med 50 miljoner”

Flyget är redan genom internationella konventioner kraftigt subventionerat då det slipper koldioxidbeskattning. Att därpå lägga kommunala subventioner är absurt, skriver Karin Wanngård (S). Foto: Alexander Mahmoud

DN DEBATT 7/10. Varje år subventionerar Stockholms stad flygtrafiken vid Bromma flygplats med minst 50 miljoner kronor. Det är orimligt att skattepengar går till att göra flyget billigare i jämförelse med tåget. Stockholms stad och regeringen måste nu komma överens om att riva detta förlegade avtal, skriver Karin Wanngård (S).

För oss socialdemokrater är Bromma flygplats en otidsenlig konstruktion. Ingen skulle i dag komma på tanken att bygga en flygplats ett par kilometer från huvud­stadens centrum. Ett sådant bygge skulle aldrig få de tillstånd som i dag krävs för en ny flygplats.

Att ha två flygplatser i Stockholmsområdet är dåligt både för klimatet och för näringslivet. Det splittrar upp underlag både för direktflyg och för investeringar i klimatomställning. Färre direktflyg är kanske det tydligaste exemplet där både företagsklimat och klimat drabbas samtidigt. Fler mellanlandningar leder till ökade utsläpp. Attraktiviteten för Stockholm och Sverige som plats för företagsetableringar riskerar att minska i samma takt som direktförbindelser försvinner. Att det statliga bolaget Swedavia därtill vill investera 1,5 miljarder kronor i en ifrågasatt flygplats, samtidigt som Arlanda kan utvecklas både ur ett kapacitets- och hållbarhetsperspektiv, är en felaktig prioritering.

Bromma flygplats är också ett fel­aktigt nyttjande av mark i en storstad. Enligt de utredningar som gjorts såväl av staden som av den statliga utredaren Anders Sundström innebär en omvandling av Bromma flygplats till stadsutvecklingsområde ett möjligt tillskott på mellan 30.000 och 35.000 nya bostäder. En betydande del av dessa är på själva flygplatsområdet i det som kan bli den framtida stadsdelen Bromma parkstad. Till det kommer bostäder inom flygets influensområde där bostadsbyggande i dag begränsas av buller- eller höjdrestriktioner. Därtill möjliggörs en kraftig utbyggnad av kollektivtrafik i hela Västerort. Exempelvis en helt ny sträckning av tunnelbanan – i sig en åtgärd för minskade utsläpp som gör det möjligt för fler att ställa bilen.

Mark som nu värderas till 30 miljarder kronor hyrs ut till Swedavia för cirka 7 miljoner kronor. Hyran motsvarar cirka 0,2 promille av marknadsvärdet och innebär en kraftig subvention av flyget.

För Stockholms stad är marken av stort värde. Att bygga 30.000 nya bostäder beräknas inbringa cirka 30.000 miljoner kronor i reavinster till staden som markägare. I augusti i år hade staden lån som uppgick till 55 .795 miljoner kronor. Att utveckla Bromma flygplats skulle alltså mer än halvera stadens skuld. Och att betala av dessa skulder skulle i sin tur minska stadens årliga ränte- och kapitalkostnader med närmare 500 miljoner kronor per år.

Mot bakgrund av den betydelse en omvandling av Bromma flygplats till stadsutvecklingsområde har för klimatet, ekonomin, företagsklimatet och bostadsbyggandet borde det vara en prioriterad fråga för Stockholms stad.

Tyvärr är verkligheten tvärtom. Efter valet styrs Stockholm av en majoritet som kommit överens om att göra så lite som möjligt i fråga om Bromma flygplats. Orsaken är enkel. Moderaterna vill bevara Bromma flygplats. I kommunfullmäktige den 30 september öppnade Moderaterna för att förlänga avtalet ytterligare efter år 2038. Tillsammans med Miljöpartiet har de ingått en pakt som beslutat att avtalet om Bromma flygplats inte ska förlängas nu, vilket ändå aldrig varit aktuellt, i utbyte mot att inget görs för att avveckla flygplatsen. Vi Socialdemokrater beklagar detta. I en tid när beslut borde värderas utifrån klimatpåverkan är detta en av få frågor där inget ska ske för att minska fossila utsläpp.

Vidare har frågan fastnat på statlig nivå. Det riskerar att göra att Bromma flygplats blir kvar. Oförmågan att komma överens på lokal nivå i Stockholm, samt en de facto paus i regeringens arbete gör sammantaget att det krävs nya initiativ. Frågan om att bygga en fjärde landningsbana har uppenbarligen kastat grus i maskineriet. Det behövs ett omtag.

Ett omtag som vi skulle ställa oss bakom är att det inte ska vara mer än tre landningsbanor i drift på Arlanda, men att dessa ska kunna användas mer effektivt än i dag. Det handlar exempelvis om att säkra tillgänglighet och banlängd nog för att möta det behov som en nedläggning av Bromma innebär. Antalet landningsbanor i funktion skulle därmed minska från fyra i Stockholmsregionen i dag till tre i framtiden.

Hyresavtalet mellan staden och Bromma flygplats är dock fortsatt en av de allra mest upprörande aspekterna av denna fråga. Avtalet som skrevs under av Kristina Axén Olin (M) och röstades igenom av den dåvarande borgerliga majoriteten i stadshuset kritiserades hårt av oss tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Att besluta om ett 30-årigt avtal med minsta möjliga marginal kan med rätta kritiseras utifrån en demokratiaspekt. Likaså att staden förlorar rådigheten över ett viktigt stadsutvecklingsområde.

Det värsta är dock den ekonomiska aspekten. Aldrig har Stockholms stad gjort en så dålig affär. Mark som nu värderas till 30 miljarder kronor hyrs ut till Swedavia för cirka 7 miljoner kronor. Hyran motsvarar cirka 0,2 promille av marknadsvärdet och innebär en kraftig subvention av flyget. Om staden skulle ta ut samma hyra från Swedavia som man tar från exempelvis Stockholms Hamnar skulle hyran uppgå till minst 57 miljoner kronor.

Skulle man hyra ut marken till annan näringsverksamhet skulle intäkterna vara än större. Det allra mest lönsamma för staden är dock att sälja marken till bostadsbyggande, använda den intäkten för att betala av stadens skuld, och därmed sänka räntekostnader med närmare 500 miljoner kronor.

Den kraftiga subventionen av flyget är dålig för staden men än värre för klimatet. Det innebär att andra transportslag hamnar i en sämre konkurrenssituation. Priset på flygbiljetter kan hållas på en lägre nivå än vad tåget kostar. Flyget är redan genom internationella konventioner kraftigt subventionerat då det slipper koldioxidbeskattning. Att därpå lägga kommunala subventioner är absurt. Även om flyget skulle betala marknadsmässiga hyror för Bromma flygplats svarar dessa, som visats i studier från Statens väg- och transportforskningsinstitut, inte mot kostnader till följd av klimatutsläpp och bullerstörningar.

Det är ett starkt skäl till att avveckla Bromma flygplats. Till dess att det finns en majoritet i Stockholms stad som är beredd att driva den linjen är det minsta vi kan förvänta oss att staden slutar subventionera flyget och fossila utsläpp genom att i princip gratis upplåta marken. Det förutsätter att staden begär en omförhandling av avtalet. Swedavia som bolag kan måhända inte gilla det, men ägaren; en socialdemokratisk och miljöpartistisk regering, kan knappast tycka det är självklart att flyget och fossila utsläpp ska subventioneras av Stockholms skattebetalare.

Därför föreslår vi i dag att Stockholms stad ska begära en omförhandling av avtalet om Bromma flygplats. Det är det bästa vi i Stockholm kan göra för att minska fossila utsläpp från flyget. Tills det finns en majoritet som vill avveckla flygplatsen.