Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Överbelastade cancerläkare visar på ojämlikhet i vården”

Ny undersökning. Den höga belastningen på cancervårdens specialister är både orimlig och snedfördelad över landet. Det påverkar patienternas möjlig- heter att få tillgång till specialistkompetens. Vården måste pröva nya arbetssätt över professions- och specialistgränserna, skriver tre cancerläkare.

I dag botas allt fler som drabbas av en cancersjukdom. Många lever länge med bättre livskvalitet än tidigare. Sverige ligger väl framme. Samtidigt är kritiken ibland hård och berättigad, inte minst vad gäller väntetider och bristande kontinuitet mellan vårdgivare och patient. Det finns också en bristande jämlikhet i dagens svenska sjukvård, inkluderande cancervården.

Den ojämlika vården tar sig många uttryck. I de ”Öppna Jämförelser” som Socialstyrelsen presenterat ses skillnader i vården och överlevnad för alla diagnoser inom och mellan landsting men också mellan socioekonomiska grupper, där de med bäst utbildning och ekonomi tycks få en bättre vård och har en bättre prognos.

Orsakerna till den ojämlika vården finns på många plan, bland annat genom varierande kunskap om tidiga symtom hos både patient och vårdgivare, tillgänglighet, olika klinikers ekonomi och att välutbildade patienter ställer högre krav än andra. Även tillgången till specialistkompetens i vårdens olika delar kan bidra till ojämlikheten.

Svensk onkologisk förening, som organiserar cancerläkare i hela landet, har gjort en inventering av antalet onkologer (cancerläkare) inom svensk offentlig sjukvård.

Genom enkäter till samtliga verksamhetschefer har man fått en sammanställning av antalet arbetande specialister i cancervården. Antalet specialister har sedan räknats om till heltidstjänster efter korrigeringar för deltider, tjänstledighet för forskning och andra uppdrag. I ett par landsting finns en osäkerhet i underlaget då rapporterna inte varit fullständiga, men ändå är det en tämligen klar bild som växer fram. Skillnaderna i tillgång på specialistläkare är stora.

Våren 2013 fanns 362 specialister i onkologi verksamma vid landets onkologkliniker, vilket motsvarar cirka 314 heltidsarbetande. Detta ger 184 nya patienter per år och specialist (antalet nya cancerpatienter 2011 relaterat till antalet specialister).

Men antalet specialister varierar stort mellan de olika regionerna, som förväntat i absoluta tal, men också relativt i förhållande till antalet nya cancerpatienter i regionen. Antalet nya cancerpatienter per onkologspecialist varierar från omkring 109 i Stockholm till 367 i Västra sjukvårdsregionen, motsvarande fler än tre gånger så många patienter per specialist.

Ur ett patientperspektiv är det uppenbart att de stora regionala skillnaderna i antalet patienter per onkologspecialist påverkar möjligheten att få tillgång till specialistkompetens för cancerpatienterna. Ytterligheterna ses mellan två universitetskliniker. Vi ser även liknande variationer i antalet utbildningstjänster (ST tjänster).

Att bedöma hur just detta påverkar kvalitetsparametrar som överlevnad, tillgänglighet, bemötande och ledtider låter sig inte nu göras, utan fordrar fördjupade analyser. Inte minst för att se hur vården är organiserad i olika delar av landet och vilka andra skillnader som kan finnas mellan regionerna. Inom vissa regioner kan exempelvis andra specialister än onkologer ansvara för både den direkta cancerbehandlingen och uppföljningen medan det på andra orter i större utsträckning sköts vid onkologklinikerna. Vid några kliniker har man i stor utsträckning flyttat återbesök från läkare till sjuksköterskor.

Antalet cancerfall fortsätter att öka och i dag är handläggningen av varje patient betydligt mer komplicerad och tidskrävande än tidigare. Nya läkemedel och behandlingstekniker kräver stora insatser. Dessutom är önskemålen att ansvariga läkare ska lägga mer tid på ett bättre psykologiskt stöd samtidigt som antalet patienter ökar som ska handläggas vid multidisciplinära konferenser, en viktig kvalitetsindikator, som bidrar till att ge varje patient bästa tänkbara vård. Vi kommer att se en kontinuerlig förbättring i handläggningen av cancerpatienterna med ett längre liv, men också därmed större belastning på de delar av sjukvården som ska möta dessa patienter.

Antalet patientbesök ökar i dag betydligt mer än antalet anställda i cancervården. Fler läkare (inte enbart onkologer), sköterskor och annan kompetens behövs inom alla delar av cancervården för att ge patienterna en god vård men också för att personalen ska orka göra ett bra arbete.

Förbättringar kan inte endast åstadkommas genom ökade resurser utan fokus måste även ligga på hur vårdprocesserna och patienternas väg genom vårdens olika delar optimeras. Rätt vårdnivå och rätt kompetens för de olika cancersjukdomarna och stadierna av sjukdomen måste definieras. Lyhördhet till patienternas olika önskemål om delaktighet ställer också större krav på vården. Vi inom vården måste därför vara positiva till att pröva nya arbetssätt över professions- och specialistgränser.

Detta är en av de viktiga uppgifterna inom den nationella cancerstrategin och för landets sex regionala cancercentra att arbeta med, men förutsätter också att övriga delar av vården bidrar på ett aktivt sätt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.