Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-02-22 17:43

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/reformisterna-ska-driva-pa-for-mer-progressiv-s-politik/

DN Debatt

DN Debatt. ”Reformisterna ska driva på för mer progressiv S-politik”

Vi tänker arbeta aktivt för att partiet ska utveckla en självständig politik som på riktigt förbättrar vanliga människors liv, skriver artikelförfattarna. Bilden från första maj i Stockholm 2018. Foto: Johan Jeppsson/TT

DN DEBATT 4/2. Vi lanserar nu den nya socialdemokratiska föreningen Reformisterna. Alla som vill gå med för att skapa en stark, mer progressiv socialdemokrati är välkomna. Vi presenterar här ett sammanhållet program, där det viktigaste är att jämlikheten mellan människor ökar, skriver Markus Kallifatides (S), Sara Karlsson (S) och Daniel Suhonen (S).

Rätta artikel

Många människor vi möter önskar sig en stark socialdemokrati, men allt fler frågar sig vad socialdemokratin står för. Samtidigt som IMF och OECD visar att växande ekonomiska klyftor är negativa för den ekonomiska tillväxten och skapar instabila demokratier kan vi konstatera att klyftorna ökat även när Socialdemokraterna har suttit vid makten.

Nu leder Socialdemokraterna en regering som bygger på ett mittensamarbete där många förslag som ska genomföras inte ligger i linje med vad socialdemokratin vill. Risken är betydande att utvecklingen fortsätter åt helt fel håll, vilket bland andra LO-ekonomerna lyft fram. Den nu uppkomna politiska situationen gör det mer angeläget än på decennier för socialdemokratin att värna en egen idé- och politikutveckling.

Vi föreslår ett pensionslyft på 5000 kronor per månad för dem med lägst inkomster.

Vi lanserar därför den nya social­demokratiska föreningen Reformisterna med syftet att stimulera till utveckling av och opinionsbildning för en progressiv ekonomisk politik. Vi är övertygade om att det är i den ekonomiska politiken som ramarna sätts för allt annat som vi brinner för: en trygg och bra skola för alla barn, en vård som räcker till, en anständig och hållbar migrationspolitik, ett samhälle präglat av frihet för alla och med blicken riktad mot världen.

Reformisterna presenterar i dag ett helt program för en ny ekonomisk politik, en starkare socialdemokrati och ett bättre Sverige. Programmet har sju punkter:

1 Ny ekonomisk politik: ett reformerat ekonomisk-politiskt ramverk för full sysselsättning, offentliga investeringar och stärkt välfärdsstat. Arbetslösheten är permanent med nuvarande ramverk och förmågan att hantera snabba samhällsförändringar beroende på klimatet eller migrationsströmmar är svag. Möjligheterna att investera i nödvändig infrastruktur är starkt hämmad av nuvarande ordning. Finanssystemets dominans är monumental.

Det offentliga bör få ett ökat handlingsutrymme, för att öka jämlikheten, säkra den svenska ekonomin och den nationella säkerheten. Investeringar skiljs i vårt program från löpande kostnader i statens budget, överskottsmålet för statens finanser skrotas och inledande kostnader för nyanlända medborgare behandlas som investeringar. Vi föreslår också inrättandet av en statlig investeringsbank för de investeringar motsvarande ett års BNP som Sverige behöver göra det närmaste decenniet i nya bostäder, grön infrastruktur och starkare välfärd över hela landet. Riksbanken bör införa ett sysselsättningsmål i penningpolitiken samt införa en elektronisk krona för att vrida makt ur händerna på ett banksystem som numera är direkt samhällsskadligt.

2 Nytt skattesystem: en skattereform för ökad jämlikhet och utbyggd offentlig sektor. Utgångspunkten är att arbetar- och medelklassen betalar en för stor del av kakan i förhållande till aktieägare och den ekonomiska eliten.

För att säkra en långsiktigt stabil och stärkt finansiering för offentlig verksamhet samt ökad utjämning av disponibla inkomster föreslår vi höjda och enhetliga kapitalskatter, införandet av en fastighetsskatt, en arvs- och gåvoskatt, enhetlig mervärdesskatt, borttagande av ränteavdrag för bolån och en intensifierad kamp mot skatteundandragande. Statens intäkter skulle med våra förslag öka med omkring 3 procent av bruttonationalprodukten per år.

3 Nytt pensionssystem: högre inkomster och stärkt trygghet för pensionärerna. Sverige har alltför många fattiga äldre, varav två tredjedelar är kvinnor. Vi föreslår ett pensionslyft på 5 000 kronor per månad för dem med lägst inkomster. I vårt förslag får en och en halv miljon pensionärer rejält höjd inkomstpension.

4 Ny social bostadspolitik: statligt ansvarstagande för bostadsförsörjningen. Den närmast obefintliga konkurrensen i bank-, fastighets- och byggsektorerna, i kombination med kommuners och statens agerande i markanvändnings- och samhällsplaneringsfrågor, skapar permanent bostadsbrist i vårt land. För att nå det självklara målet om ändamålsenliga bostäder för alla krävs omkring 800.000 nya bostäder till år 2030. Vi föreslår nya former för statlig, regional och kommunal samverkan i bygg- och markanvändningsfrågor. Vi föreslår att den statliga investeringsbanken ger ut obligationer för finansiering av grönt industriellt byggande. Vi föreslår etablering av ett statligt bygg- och fastighetsbolag som bygger i första hand på mark som staten redan äger.

5 Nytt demokratiserat arbetsliv: kortare arbetstid och stärkt inflytande för löntagarna. Arbetslivet är otryggt och farligt för många i Sverige och makten över ekonomin allt mer koncentrerad till ett fåtal. Grunden till ett tryggt och säkert arbete för alla och mer demokratiskt inflytande över ekonomin ligger i att skapa full sysselsättning. Vi föreslår en arbetstidsförkortning stegvis ned till 35 timmar per vecka samtidigt som vi värnar kompetensförsörjningen. Vi föreslår också stärkt löntagarinflytande och personalägande.

6 Ny välfärds- och regionalpolitik: utjämnade livsvillkor och jämlik välfärd över hela landet. Den svenska statens möjligheter att upprätthålla likvärdighet och jämlikhet i hela landet är kringskuren av bristande resurser, privatiseringar, kvasimarknader och ibland direkt stötande styr- och managementmetoder i den offentliga sektorn.

För att staten ska kunna genomdriva likvärdiga villkor för medborgare över hela landet föreslår vi att vinstdrift i offentligt finansierad välfärdsverksamhet stoppas, att det kommunala utjämningssystemet görs om med sikte på en enhetlig kommunalskatt och att all samhällsbärande infrastruktur ska ägas av det offentliga.

7 Ny grön reformism: statligt driven klimatomställning och grön industriell utveckling. Den globala uppvärmningen och kollapsande biologisk mångfald utgör tillsammans existentiella hot. Att ställa om till ett hållbart samhälle kräver ett omställningsråd direkt under statsministern och massiva offentliga investeringar i ny teknologi, transporter, byggande, jordbruk och kolinfångning. Det kräver skärpt lagstiftning och respekt för vetenskapen. Men det helt avgörande är att omställningen går hand i hand med ett jämlikare samhälle.

Vi presenterar ett sammanhållet program som förmodligen är det mest progressiva sedan Arbetarrörelsens efterkrigsprogram 1944. Det är formulerat i enlighet med europeisk lagstiftning och direktiv. Det går ihop på sista raden. Men viktigast för oss socialdemokratiska reformister är att det ökar jämlikheten mellan människor. Bara så vi blir fria tillsammans.

Reformisterna har på kort tid samlat ett drygt hundratal medlemmar kring det program som vi presenterar här. Vi är alla socialdemokrater som engagerar oss i att utveckla idéerna och de konkreta reformerna för ett jämlikare samhälle som utmanar både den extrema marknadsliberalismen och den växande högerextremismen. 

Partiledningen måste och får ta ansvar för regeringsöverenskommelsen under mandatperioden. Vi tänker arbeta aktivt för att partiet ska förmå sig att utveckla en självständig politik som på riktigt förbättrar vanliga människors liv och vardag. Vi välkomnar alla som vill gå med och skapa en starkare socialdemokrati som återigen vinner val och bygger en progressiv framtid för Sverige.