Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Regeringen ger dåligt stöd till arbetet med etablering”

Låt kommuner som visat sig kapabla ta över etableringsansvaret. Flera av våra kommuner hade bättre resultat när kommunerna var ansvariga för etableringen än efter att Arbetsförmedlingen tog över ansvaret, skriver debattörerna.
Låt kommuner som visat sig kapabla ta över etableringsansvaret. Flera av våra kommuner hade bättre resultat när kommunerna var ansvariga för etableringen än efter att Arbetsförmedlingen tog över ansvaret, skriver debattörerna. Foto: Magnus Pehrsson

Utmaningarna som följer av flyktingmottagandet kommer påverka kommunerna under en lång tid. Samtidigt ger staten oss inte tillräckliga förutsättningar för smidigt mottagande, snabb etablering och stark integration. Om staten gör sitt kan fler gå från flykting till skattebetalare, skriver fyra moderata kommunalråd.

Grunden för en snabb etablering och en stark integration är arbete, utbildning, bostad och inkludering i samhället. Kommuner runt om i Sverige sliter för att fler flyktingar ska bli skattebetalare, men arbetet försvåras när staten inte ger oss tillräckliga förutsättningar. Regeringen behöver ta sitt ansvar för mottagandet.

Arbetsmarknaden behöver öppnas upp för nyanlända. SNS konjunkturråd beskrev nyligen förtjänsterna med en mer inkluderande lönebildning, och anslöt sig därmed till den rad av experter, däribland Finanspolitiska rådet, IFAU och Arbetsmarknadsekonomiska rådet, som problematiserat de höga ingångslönernas utestängande effekt för personer med kort utbildning. Samtidigt som fler enkla jobb behövs väljer regeringen att skära i rut- och rotavdragen. Det tycker vi är fel väg att gå.

Kommunerna bör få möjlighet att överta såväl ansvar som resurser från Arbetsförmedlingen, exempelvis för etableringen och utbildning. Arbetsförmedlingen delar vår och näringslivets uppfattning om att förenkla anställningsstöden. SCB rapporterar att genomsnittstiden för en invandrare att komma i arbete ökar. Långsiktiga reformer för fler i arbete är därför brådskande och nödvändigt.

Migrationsverket stänger nu boenden och strävar efter att ha alla permanenta boendeplatser i lägenheter för att hålla nere kostnader. Detta sker samtidigt som kommunerna står inför kärva utmaningar för att ordna boende enligt bosättningslagen. Den nyanlände riskerar därmed att få bo i lägenhet under sin asyltid för att sedan flytta till ett boende av anläggningskaraktär under etableringen i kommuner där bostäder saknas.

För att underlätta mottagandet bör kommun, statliga myndigheter och andra relevanta aktörer samlas i ett mottagningscentrum. I Växjö och Helsingborg kortas tiden för olika myndighetskontakter från flera månader till under en timme.

Våra kommuner är bland de kommuner som bygger mest i landet. Vi har valt att hantera bosättningslagen med etableringsboende, där tillgången är villkorad deltagande i sin etablering. När etableringen är slut gäller eget ansvar på bostadsmarknaden. Syftet är att nyanlända snabbt ska etableras och upprätthåller samtidigt såväl det egna ansvaret som legitimiteten för bostadsköer och mottagandet i stort.

För att underlätta mottagandet bör kommun, statliga myndigheter och andra relevanta aktörer samlas i ett mottagningscentrum. I Växjö och Helsingborg kortas tiden för olika myndighetskontakter från flera månader till under en timme. Den nyanlände får samhälls- och språkintroduktion, hälsokontroll och kartläggning av utbildning eller andra kompetenser. Där introduceras den nyanlände till Sverige och de värderingar som utgör ramen för vår samhällsgemenskap.

För att ge bästa möjliga förutsättningar för etablering behöver mottagandet vara smidigt och etableringen snabbt komma i gång. Regeringen behöver därför ta ett flertal erforderliga initiativ:

  1. Resurser för att korta handläggningstiden till tre månader. Det tar i dag ofta över ett år att få beslut om uppehållstillstånd. För de som får avslag försämras förutsättningarna för verkställandet av avslaget. För de som får bifall blir den första tiden i Sverige en utdragen passivisering med begränsade integrationsfrämjande insatser och tröskeln för att påbörja etableringen i kommunerna höjs.
  2. Asylsökande bör får arbeta från första dagen. I samband med att ansökan om asyl lämnas in, och identitetshandlingar visas upp, bör det bli möjligt att få arbeta. I dag ska en särskild ansökan skickas till Migrationsverket, men myndighetens handläggningstider gör att det i dag är alltför få som har rätt att arbeta. Frågan om utbetalning av lön, utan svenskt bankkonto, behöver också lösas.
  3. Krav på deltagande i samhälls- och språkintroduktion för asylsökande. Migrationsverkets dagersättning bör villkoras av den asylsökandes deltagande i aktiviteter. Migrationsverket bör, likt Norge, upphandla boenden som erbjuder samhälls- och språkintroduktion. Det är särskilt viktigt att tidigt etablera respekt och förtroende för statliga myndigheter, då tilliten till institutioner ofta är låg bland de som kommer från länder med korruption.
  4. Närhetsprincip behöver gälla för Migrationsverket. Åldersuppskrivningar av ensamkommande gör att ungdomar skrivs ut från kommuner och flyttas till Migrationsverkets boenden. När tillfälliga anläggningsboenden stänger runt om i Sverige kommer nyanlända att flyttas runt mellan kommuner. För att inte riva upp människor behöver omflyttningar i första hand ske enligt närhetsprincip.
  5. Slut glappet mellan ersättningssystemen. Mellan Migrationsverkets dagersättning och etableringsersättningen från Försäkringskassan finns ett glapp där kommuner behöver gå in med försörjningsstöd. Regeringen behöver säkerställa att nyanlända får ersättning från staten, utan glapp. Det skulle dessutom korta tiden det tar för vissa nyanlända med eget boende att skriva in sig i etableringen.
  6. Låt kommuner som visat sig kapabla ta över etableringsansvaret. Flera av våra kommuner hade bättre resultat när kommunerna var ansvariga för etableringen än efter att Arbetsförmedlingen tog över ansvaret. Kommunerna har lokala kontaktnät och möjligheter till lokala initiativ när Arbetsförmedlingen är begränsad av stora nationella upphandlingar.
  7. Förbättra förutsättningarna för att hantera bosättningslagen. Etableringsboende bör bli nationell norm. Där Migrationsverket har lägenheter bör dessa överlämnas till kommunerna för att användas som etableringsboende. Bostadsbidrag behöver kunna utgå också för delat boende, vilket i dag inte är möjligt.
  8. Begränsa föräldraförsäkringen och inför möjlighet att ställa krav på deltagande i SFI. Alliansregeringen begränsade retroaktiviteten i föräldraförsäkringen till 90 dagar. Vi vill att retroaktiviteten tas bort helt. Samtidigt bör det bli möjligt att ställa krav på deltagande i SFI under tiden med föräldrapenning.
  9. Förtydliga att vistelseansvaret inte gäller de som olovligen vistas i en kommun. Migrationsverket slutar betala dagersättning vid avslagsbeslut på asylansökan, vilket är rimligt. Samtidigt öppnar rådande skrivningar i socialtjänstlagen för tolkning kring huruvida den som fått avslag har rätt att söka försörjningsstöd i en kommun i stället. Regeringen behöver göra tydligt att vistelseansvaret inte kan gälla den som vistas olovligen.

Utmaningarna som följer av flyktingmottagandet kommer att påverka kommunernas förutsättningar under en lång tid framöver. Samtidigt ger staten oss inte tillräckliga förutsättningar för smidigt mottagande, snabb etablering och stark integration. Vi lovar att göra vårt efter bästa förmåga, om staten också gör sitt. Då kan fler gå från flykting till skattebetalare.

DN Debatt. 3 februari 2017

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.