Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-08-23 15:57

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/regeringen-maste-genast-lagstifta-om-ny-biobankslag/

DN Debatt

DN Debatt. ”Regeringen måste genast lagstifta om ny biobankslag”

Om patienten samtycker sparas vissa medicinska prover i en biobank, vilken är viktig för forskning. Nu måste lagen som reglerar biobanken moderniseras, skriver artikelförfattarna. Foto: Leif R Jansson/TT

DN DEBATT 5/8. Biobankslagen i Sverige är föråldrad och måste ersättas med en modern lagstiftning som inte hindrar viktig medicinsk forskning. På regeringens bord ligger redan ett färdigutrett förslag till en lagstiftning som framför allt ger ett tydligare integritetsskydd. Nu måste regeringen sätta fart på lagstiftningsarbetet, skriver företrädare för Biobank Sverige.

Sveriges biobanker inom de 21 regionerna och vid de sju medicinska universiteten utgör en av de viktigaste delarna i infrastrukturen av olika register inom vårdområdet. Biobankerna ger förutsättningar för bättre hälso- och sjukvård för den enskilde, och bättre möjligheter för forskare att få fram morgondagens diagnostik och behandlingar. De äldsta proverna i biobankerna är över hundra år gamla, men i större skala började prover samlas under 1960-talet.

De flesta prover från patienter som tas i samband med en medicinsk undersökning slängs efter analys, men vissa prover sparas med patientens samtycke i en biobank. Genom åren har det resulterat i många prover, som vart och ett kan kopplas till en enskild person. I dag finns 150 miljoner blodprov, cellprov eller andra vävnadsprov i biobankerna.

Betydelsen av de svenska biobankerna för hälso- och sjukvården och för forskningen kan knappast överskattas. Prover bevaras i en biobank framför allt för den enskilde patientens framtida vård. Det kan handla om att jämföra ett bevarat prov med ett nytt för att ställa en säkrare diagnos eller utvärdera en behandling. Biobankernas prov används för medicinsk forskning, och för att utveckla ny diagnostik, nya läkemedel och nya vacciner. Men Sverige hamnar nu på efterkälken gentemot andra länder på grund av vår föråldrade biobankslag. Under många år har regionerna, sjukvården, universiteten och företagen varit överens om att biobankslagen måste ersättas med modern lagstiftning som är i samklang med andra EU-länders lagar.

I dag finns 150 miljoner blodprov, cellprov eller andra vävnadsprov i biobankerna.

I dag tvingas sjukvården och forskningen tillämpa en lag som innebär onödig byråkrati, som är oklar vad gäller ansvarsförhållanden och tillgänglig­görande av prov för forskning, och som därför utgör ett direkt hinder för medicinsk forskning. Lagstiftningen försvårar också svenskt deltagande i internationella forskningssamarbeten. Globala företag väljer i dag aktivt bort Sverige till förmån för forskningsinvesteringar i våra grannländer.

Frågan om en ny biobankslag har utretts flera gånger och betänkandet ”Framtidens biobanker” från utredningen om regleringen av biobanker har legat på regeringens bord sedan januari 2018. Förslagen har mottagits mycket väl av såväl regionerna som universiteten och företagen. Men de signaler vi fått är att Socialdepartementet inte ens inlett berednings­arbetet med att ta fram ett lagförslag till riksdagen.

Insikten behöver öka om att framtidens hälsoutmaningar utgörs av att allt fler kommer att leva med kroniska sjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, cancer, reumatiska sjukdomar och psykisk ohälsa. För att möta ett nytt sjukdomspanorama behövs ny kunskap om hur sjukdomar kan förebyggas, hur diagnostik kan förbättras och hur nya medicinska behandlingar kan forskas fram. Detta innebär att forskningen i allt högre utsträckning behöver kunna använda kombinationen av prov från biobanker, och den enorma mängd hälsodata som dagligen genereras inom sjukvården. Det kräver i sin tur en stabil och säker infrastruktur och en modern lagstiftning som möjliggör detta.

Samtidigt får det inte finnas några tveksamheter kring integritetsskydd. Möjligheten att använda prov står och faller med befolkningens förtroende. Svenskar är generellt sett positiva till att medge lagring av prover i biobanker och litar på att prover endast används för sjukvårdens och forskningens behov. Men det givna förtroendet är inte hugget i sten. Vid varje samhällsdiskussion kring möjligheten att få använda prover i samband med brotts- eller fader­skapsutredningar, kan ansvariga för biobanker notera att många personer begär att deras prover ska förstöras. Det lagförslag som nu ligger på regeringens bord klargör att polisen helt stoppas från att få ut sådana uppgifter från biobanker, och det tydliggörs även genom en ändring i rättegångsbalken.

Nationella styrgruppen för Biobank Sverige anser att den senaste utredningens förslag till ny biobankslag ger ökad tydlighet, minskad administration, och möjliggör nationell och internationell forskning. Samtidigt är integritetsskyddet starkt. Centralt för framtidens forskning är förslaget att inrätta ett nationellt biobanksregister som kan kopplas ihop med hälsodataregister.

Regeringen påbörjade under förra mandatperioden ett långsiktigt arbete för att stärka Sveriges position inom Life science (se faktaruta) och hälsodata. Ett särskilt kontor för Life science har inrättats över departementsgränserna i regeringskansliet, och den särskilda sam­ordnaren arbetar med en nationell strategi som ska vara klar i höst. Regeringen har också tillsammans med regionerna antagit en ambitiös e-hälso­vision om att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens och e-hälsans möjligheter.

Dessa satsningar är lika kloka som nödvändiga i en tid då den medicinska forskningen pågår intensivt. Med rätt åtgärder kan Sverige dra nytta av våra verkliga styrkor, vilket ger förutsättningar för såväl bättre sjukvård och friskare befolkning, som starkare företag och högre export- och skatteintäkter.

Det är direkt kontraproduktivt för de satsningar som regeringen nu gör inom Life science om en modern lagstiftning på området fördröjs ytterligare. Det är också oetiskt mot de patienter som lämnat prov till biobanker, och mot alla de patienter som kan ha fördelar av kommande forskning, att proverna i dag inte kan användas fullt ut. Det är dags att regeringen sätter högsta fart på lagstiftningsarbetet.

Ämnen i den här artikeln:

Hälsa
Sjukvård
Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Rätta artikel

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt