Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-01-23 14:51

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/karnkraftsdebatten-maste-bygga-pa-fakta-inte-pa-ideologi/

Repliker

”Kärnkraftsdebatten måste bygga på fakta – inte på ideologi”

SLUTREPLIK DN DEBATT 30/12. Gudrun Schyman anser att kärnkraften aldrig kan vara en lösning på klimatkrisen och för fram flera argument för att vi inte bör satsa på kärnkraft. Argumenten bekräftar den ursprungliga artikelns uppmaning att det behövs en diskussion om kärnkraft som bygger på fakta och vetenskap, inte på ideologi, skriver Martina Sturek, ordförande för Women in nuclear Sverige.

Rätta artikel

Tre av de argument Schyman tar upp i sin replik är riskerna med uranbrytning, att kärnkraften inte alls är fossilfri och att kärnkraft ökar spridningen av kärnvapen:

När det gäller uranbrytning kan det konstateras att alla kraftslag är beroende av gruvbrytning för olika metaller. Faktum är att kärnkraft enligt en genomgång av det amerikanska energidepartementet använder omkring en tiondel så mycket ändliga resurser per energienhet jämfört med många förnybara alternativ såsom sol- och vindkraft. Sol och vind är förnybart men solceller och vindkraftverk är det inte.

Schyman skriver att uranbrytningen ger upphov till ”gigantiska slagghögar som läcker och förgiftar både jordar, vattendrag och människor”. FN:s vetenskapliga kommitté för effekter från joniserande strålning har kartlagt hur mycket exponering av joniserande strålning olika kraftslag ger upphov till vid gruvbrytning och processande av de metaller som behövs för respektive kraftslag. 

Kärnkraften orsakar 5 respektive 40 gånger mindre stråldos jämfört med vind- och solkraft. Anledningen är att vind- och solkraft använder stora mängder så kallade sällsynta jordartsmetaller som förekommer tillsammans med naturligt radioaktiva material. Vid brytningen förekommer till exempel radon som måste hanteras vid all gruvdrift. Brytningen av sällsynta jordartsmetaller är ofta betydligt mindre reglerad än uranbrytning, därav de högre värdena.

När det gäller koldioxidutsläpp hävdar Schyman utan källa att kärnkraft ger upphov till upp till 24 gånger högre utsläpp jämfört med vindkraft ur ett livscykelperspektiv. Med tanke på den höga siffran är det sannolikt att hon hänvisar till en studie av den amerikanske forskaren Mark Z Jacobsson. En studie som har fått omfattande vetenskaplig kritik för dess många metodfel. Om vi håller oss till vad den samlade klimatvetenskapen i form av FN:s klimatpanel IPCC säger i frågan kan vi konstatera att kärnkraften är det kraftslag som tillsammans med landbaserad vindkraft släpper ut allra minst växthusgaser, 12 gram per kWh. Det är fyra gånger lägre än solkraft som släpper ut mellan 41 och 48 gram per kWh. Den avgörande poängen är att både kärnkraft och förnybart släpper ut en bråkdel av vad fossila kraftslag gör.

 Kärnkraft och kärnvapen utvecklades parallellt från samma vetenskapliga upptäckt rörande atomkärnans klyvbarhet. Schyman skriver att kärnkraft är en civil biprodukt från kärnvapnen. Men som tur är gäller inte det omvända. Vi ser inte att länder som skaffar sig kärnkraft därefter skaffar kärnvapen. Det internationella regelverk som finns på plats genom atomenergiorganet IAEA har effektivt motverkat detta. Ironiskt nog används civil kärnkraft sedan flera år för att förbränna kärnvapenstridsspetsar från det kalla kriget. Civil kärnkraft används alltså för att motverka kärnvapenspridning.

Till sist hävdar Schyman felaktigt att Mark- och Miljödomstolen underkänt ansökan om slutförvar. Sanningen är att domstolen i stort var nöjd med ansökan men önskade ytterligare information om risken för korrosion i kopparkapslarna. Strålsäkerhetsmyndigheten har också yttrat sig och tillstyrker tillstånd enligt både kärntekniklagen och miljöbalken. Regeringen fattar det slutliga beslutet om slutförvaret.

Den fossila energin står alltjämt för över 80 procent av världens energitillförsel. Skyttegravskriget mellan kärnkraft och förnybart har gjort att vi har tappat flera decennier i kampen mot klimatförändringarna. Låt oss lägga ner våra vapen och förenas mot den gemensamma fienden – det fossila.