Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Skrota stödet till eget ­boende för asylsökande”

Migrationsverket i Märsta, Stockholm, november 2014. För att kunna ta emot de ­asylsökande på ett bra sätt krävs förändringar, skriver Göran Hägglund.
Migrationsverket i Märsta, Stockholm, november 2014. För att kunna ta emot de ­asylsökande på ett bra sätt krävs förändringar, skriver Göran Hägglund. Foto: TT

Tre nya förslag. Bostadsbristen är en av de största utmaningarna för ­nyanlända i Sverige. Stödet till dem som väljer eget boende leder till destruktiv trångboddhet och bör skrotas. Vi vill också satsa på snabba modulbostäder och nya ­kollektivtrafiklösningar, skriver Göran Hägglund (KD).

Människor som lever i ständigt uppbrott. Barn som flyttar gång efter gång. Extrem trångboddhet som för med sig oro, hälsoproblem och sömnsvårigheter. Slitna lägenheter, slitna relationer. Och slitna samhällen. Det är inte något krisdrabbat land långt borta som jag beskriver. Utan Södertälje. Malmö. Tensta. Och andra platser i Sverige där många asylsökande och nyanlända bor.

Jag är djupt bekymrad över den situation vi befinner oss i. Enskilda asylsökande och nyanlända drabbas av dåliga och otrygga boendeförhållanden. Allra hårdast drabbas barnen. Även något så vardagligt som att göra läxor blir en prövning när vuxna pratar och yngre barn gråter i samma rum. Många tvingas tillbringa en stor del av sin tid utanför hemmet, för att de helt enkelt inte får plats hemma. Det här är utmaningar som kommunernas samhällsplanering inte förmått hålla jämna steg med, och med de ökande flyktingströmmarna har problemen ökat. Det tär på kommunernas förmåga och vilja att hjälpa. På många platser blir motsättningarna och slitningarna mellan människor stora. Vi som vill att Sverige även i framtiden ska stå för öppenhet och medmänsklighet måste därför ge nya och bättre svar på hur mottagandet ska fungera.

Kristdemokraterna genomför nu ett omfattande arbete med att ta fram förslag som kan förnya integrationspolitiken. För en månad sedan föreslog jag att tillfälliga uppehållstillstånd ska ges i stället för omedelbart permanenta, att asylansökningar från länder som kan betraktas som säkra ska behandlas snabbare och att nyanlända ska betala lägre skatt under en övergångsperiod samtidigt som etableringsersättningen sänks. I dag presenterar jag ytterligare förslag.

Det finns en rad hinder som asylsökande och nyanlända på egen hand har svårt att överbrygga, och ett av de största hindren är bristen på bostäder. För att Sverige ska få en bättre fungerande bostadsmarknad krävs ett fortsatt arbete med reformer som kan öka byggtakten men också möjliggöra bostäder för människor med små resurser. Sådana reformförslag kommer jag att återkomma med. Men Sverige behöver också på kort sikt minska den akuta bostadsbristen och trångboddheten.

För att förbättra mottagandet behövs fler bostäder som kan byggas snabbt. Det är också nödvändigt att fördelningen av asylsökande och nyanlända mellan landets kommuner blir jämnare. Med en jämnare fördelning ökar både chanserna till etablering och kommunernas förutsättningar att ge hjälp och stöd. Därför föreslår Kristdemokraterna följande:

1 Skrota ”ebo-lagen”. Sedan 1994 har asylsökande samma rätt till dagersättning oavsett om de väljer att bo i Migrationsverkets boende eller ordnar eget boende (ebo). Trots namnet har ebo blivit inneboende, inte eget boende. Konsekvensen är trångboddhet, frekventa flyttar och socialt utanförskap. Det finns fall där tio–tolv personer trängs i en tvårumslägenhet. Oseriösa aktörer utnyttjar situationen och handel med adresser förekommer. Ebo leder även till att nyanlända koncentreras till vissa områden. Lokalpolitiker i kommuner som Malmö och Södertälje har därför länge försökt uppmärksamma oss rikspolitiker på de svåra och allvarliga konsekvenser som ebo medför. Våra svar till dem, och till allmänheten, har varit otillräckliga. Nu måste vi både inse och medge att verkligheten har gett dem rätt. Vi behöver en jämnare fördelning mellan landets kommuner av såväl nyanlända som asylsökande. Både för invandrarnas skull, och för att underlätta arbetet med att ta emot och slussa in dem i samhället. För att fler ska välja anläggningsboende, och för att därmed bryta den destruktiva trångboddheten, vill vi att dagersättningen för den som väljer ebo tas bort.

2 Modulbostäder med statliga garantier. När antalet asylsökande och nyanlända ökar kraftigt på kort tid uppstår en akut bostadsbrist. Bostadsbristen drabbar enskilda, både de som väljer ebo och de som bor i anvisade boende med mycket låg standard. Bostadsbristen ökar också statens kostnader för mottagandet då Migrationsverket tvingas betala överpriser till privata aktörer som hyr ut bostäder. För att snabbt minska trångboddheten och kostnaderna bör staten kunna ge hyresgarantier för byggande av moderna modulbostäder med tidsbegränsade bygglov. Hyresgarantin minimerar risken för byggandet genom att staten garanterar att modulbostäderna kommer att hyras under en längre tid. Migrationsverket bör också ges möjlighet att själva äga boenden för asylsökande. Modulbostäderna går att flytta, och kan relativt snabbt sättas upp där de behövs. För att fler modulbostäder ska kunna byggas vill vi att en förhandlingsperson ges i uppdrag att arbeta med kommunerna. Många kommuner behöver få fram mark där modulbostäder med tidsbegränsade bygglov kan uppföras. Kristdemokraternas reformer under förra mandatperioden har skapat förutsättningar för att bygga snabbare, enklare och billigare. När mark finns kan modulbostäder stå klara på sex månader.

3 Kollektivtrafik för fungerande arbetsmarknadsregioner. För att underlätta för nyanländas etablering men också för att minska arbetslösheten i stort behövs fler fungerande arbetsmarknadsregioner utanför storstadsområdena. Vi vill att trafikhuvudmännen ska möjliggöra arbetspendling mellan orter där det finns bostäder respektive jobb. Det handlar om sträckor där det i dag finns en begränsad efterfrågan på kollektivtrafik, men där det finns potential om fler aktörer samarbetar över kommungränser för att matcha lediga bostäder med arbetstillfällen. En bättre trafikplanering möjliggör för nyanlända att etablera sig i hela landet. Det innebär att de kommuner med god arbetsmarknad som i dag har ett mycket högt mottagande kan avlastas genom att fler asylsökande och nyanlända kan bo i kringliggande kommuner. Det bör också leda till lägre offentliga kostnader för boende eftersom befintligt bostadsbestånd kan nyttjas bättre. Statligt stöd till kollektivtrafik med denna inriktning bör övervägas.

Det här är förslag som kan minska både bostadsbristen och kostnaderna för mottagandet, samtidigt som nyanländas möjlighet till etablering förbättras. Liksom de förslag jag tidigare presenterat för att öka incitamenten till eget arbete är dessa viktiga åtgärder för att möta invandringens utmaningar. Jag kommer att återkomma med ytterligare förslag. Både Sverige och de människor som flyr hit förtjänar bättre än politiker som håller fast vid gamla lösningar som inte längre fungerar.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.