”Stå upp för allas lika värde – grundlagen kräver det” - DN.SE
Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Stå upp för allas lika värde – grundlagen kräver det”

Upprop. När starka krafter ifrågasätter människors lika värde är det viktigt att veta vad vårt rättssystem säger. Dessa värden – att alla människors frihet och värdighet ska respekteras, att diskriminering ska motarbetas – slås fast i regeringsformen, skriver 19 jurister.

Det gläder oss att se den senaste veckans stora intresse för, och mobilisering kring, vissa grundläggande värden. I ett upprop i Dagens Nyheter för medmänsklighet och humanitet skriver mer än hundra kända svenskar under på att de står upp för alla människors lika värde och tar avstånd från alla former av hat, hot och rasism.

Vi som jurister vill komplettera detta hedervärda upprop med en rättslig reflektion och påminnelse: dessa värden är mer än personliga värderingar. De värden som nu uppmärksammas i exempelvis kampanjen #jagdelar är skyddade, genom nationella, regionala och internationella regelverk.

Vi vill lyfta fram några formuleringar ur det första kapitlet i regeringsformen, en av våra grundlagar. Dessa bestämmelser utgör utgångspunkt och förutsättning för den svenska rättsstaten:

All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt.

Den offentliga makten ska utövas under lagarna och med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna ska också verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara.

Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.

Texten kan sägas vara samhällets värdegrund och uttrycker kraftfulla rättsprinciper om legalitet, objektivitet och likabehandling som ska genomsyra all offentlig verksamhet i den demokratiska rättsstaten Sverige. Dessa principer innebär i praktiken att det ställs konkreta krav på maktutövningen. Den får inte vara godtycklig och all rättstillämpning måste vara saklig, opartisk och likabehandlande. För att kontrollera att dessa principer följs finns ett system med bl.a. domstolar och olika slags tillsynsmyndigheter.

Vi vill understryka att det inte bara är jurister som är bundna av dessa grundläggande principer. Alla som arbetar inom ”det allmänna” måste respektera denna konstitutionella värdegrund. Bestämmelserna om alla människors lika värde, respekten för människors värdighet samt kravet på att utöva all offentlig makt ”under lagarna” gäller alltså i all kommunal, statlig och landstingsdriven verksamhet, till exempel inom socialtjänsten och i den offentliga hälso- och sjukvården. Det är helt enkelt inte möjligt att göra avsteg från dessa principer utan att bryta mot grundlagen.

Också ledande politiker är bundna av stadgandena i grundlagen. Regeringsformen sätter gränser för vilka lagar som får stiftas och de svenska grundlagarna uttrycker tillsammans med konventioner om mänskliga och grundläggande fri- och rättigheter de minimikrav som finns för hur människor får behandlas i Sverige i dag.

Det är viktigt att komma ihåg att grundlagar (liksom andra lagar) skapas till följd av vissa erfarenheter och med siktet inställt på vissa risker. Efter andra världskriget uppdaterade exempelvis många europeiska länder sina grundlagar i syfte att skydda minoriteter från förtryck och övergrepp av majoriteten.

Att man i grundlagen återfinner värderingar om att alla människor har lika värde och att alla människors frihet och värdighet ska respekteras visar bara hur viktiga dessa värderingar ansetts vara. Grundlagar kan nämligen inte enkelt ändras; deras syfte är att stabilisera rättsläget och förhindra lättvindiga förändringar av sådana värderingar och principer som anses vara fundamentala för en rätts- och välfärdsstat.

Vi menar att dessa rättsstatens utgångspunkter möjliggör en fördjupad samling mot de krafter som riskerar att urholka dessa värderingar. Det är enligt vår uppfattning inte bara viktigt att känna till vad vårt rättssystem säger – det finns också mycket starka skäl för oss alla att stå upp för och försvara de grundläggande värden som det bygger på.  I tider som den vi befinner oss i nu, där starka krafter ifrågasätter bland annat alla människors lika värde är det särskilt viktigt att vi visar rättspatos och agerar i enlighet med – och värnar – den värdegrund vi enats om genom grundlagen.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.