Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Staten måste ta sitt ansvar för familjeåterföreningen”

Ökade kostnader för kommunerna. Familjeåterförening utgör en viktig grund för flykt­ingars långsiktiga etablering i Sverige. Kommunernas ökade kostnader ersätts bara till en del. Staten måste ta sitt ansvar och kompensera de kommuner som genom ett stort flykting­mottagande tar ansvar för nationellt fattade beslut, skriver 12 kommunstyrelseordförande.

Sverige har en politiskt stabilt förankrad och väl utvecklad flykt­ingpolitik som är viktig för många människor som drabbas av krig och förtryck av olika slag. Våra kommuner har tagit ett mycket stort ansvar för flyktingmottagandet genom åren. Vi välkomnar de nya möjligheterna till återförening som nu öppnats. Familjeåterförening utgör en viktig grund för en lyckad och långsiktig etablering i Sverige.

De extra medel som föreslås till kommunerna för den grupp som riskerar att hamna utanför etableringsreformen är välkomna men inte tillräckliga. Regeringen och Miljöpartiet har fattat en överenskommelse om migrationspolitiken men konkreta effekter har uteblivit när det gäller återföreningsproblematiken.

Från mitten av 2009 godkänner Sverige inte längre somaliska id-handlingar eftersom det i Somalia inte finns någon fungerande statsapparat. Detta har fått till följd att antalet flyktingar minskat och att familjer förblivit splittrade. I januari 2012 fattade Migrationsöverdomstolen ett domslut som innebär att dna under vissa förutsättningar kan användas för att fastställa släktskap då id-handlingar inte finns eller kan godkännas. I en skrivelse från Migrationsverket i februari gör verket en tolkning av denna dom som skulle innebära möjligheter att använda dna-testning när giltiga id-handlingar saknas.

Detta har skickat signaler om att det nu finns stora möjligheter för somaliska familjer att återförenas. Vid en konferens i april om återförening av splittrade familjer framkom dock att denna tolkning inte direkt och omedelbart är tillämpbar på många somaliska familjers situation. Klargöranden behövs både för familjernas situation och för kommunernas planering.

Kommunernas uppdrag blir svårt när man på kort tid ska möjliggöra en god mottagning, tillräckligt med platser inom skola och förskola samt socialt stöd till familjer som levt åtskilda under lång tid. Det som gör situationen unik är att det kan komma flera hundra människor till de kommuner som tagit emot många flyktingar från Somalia med mycket kort varsel.

När det gäller kostnader för återföreningen så ersätts bara vissa delar av kommunens faktiska kostnader och kommunen ska också ta ansvar från år tre. Kommunerna kan tvingas till skattehöjningar, nedskärningar eller omprioriteringar och därmed ställa verksamheter emot varandra när pengarna inte räcker till allt.

Arbetslinjen i etableringsreformen har delvis misslyckats eftersom allt fler flyktingar bosätter sig hos släkt och vänner och därmed inte matchas mot arbetsmarknaden på nationell nivå. Det leder till en allt starkare koncentration till ett mindre antal kommuner.

Den gällande lagstiftningen för eget boende innebär att den enskilde flyktingen har rätt att bosätta sig i vilket kommun som helst. Detta medför att kommunerna inte själva genom avtal kan styra hur många flyktingar som kommer. Här krävs bättre incitament för att bosättningen ska matcha arbetsmarknadens behov.

Genom den nya etableringsreformen har staten ansvaret för att de nyanlända ska komma in i egenförsörjning inom två år. Men i dag vet vi att det, utifrån ett nationellt perspektiv, genomsnittligt tar sju till tio år från att vara nyanländ flykting till uppnådd egenförsörjning. Variationerna är dock mycket stora beroende på faktorer som tidigare krigsupplevelser, utbildningsnivå och den regionala arbetsmarknaden.

Etablering på arbetsmarknaden är den viktigaste pusselbiten i ett självständigt liv. Nuvarande regelverk som utgår från att alla ska vara i arbete och egenförsörjning inom två år är förödande när det gäller att möta människor med olika förutsättningar. Flera typer av arbetsmarknadspolitiska insatser måste till för att stödja de nya svenskar som ofta har lång väg till sysselsättning och egenförsörjning.

Nu när två år snart gått med etableringsreformen kommer de faktiska resultaten att visa sig. Hur stor andel av dem som gick in i etableringen måste kommunerna ta över försörjningsansvaret för från 2012?

Det kan ta upp till tio år för kortutbildade och analfabeter att bli självförsörjande och hela vägen fram till denna punkt blir kommunernas ansvar. Förskola, utbildning, bostäder, försörjningsstöd och samhällsorientering kommer att bli ett långsiktigt arbete som inte tar slut efter två år. Detta leder till stora påfrestningar både organisatoriskt och ekonomiskt för de kommuner som tar emot dessa grupper. Här måste staten ta ett större ansvar.

Det är alldeles nödvändigt att vidga mottagandet i etableringen tidsmässigt både tillbaka i tiden och framåt. Det är dags att uppfylla våra förpliktelser både i stat och kommun.

Följande frågor kan ställas till ansvariga ministrar, som hittills blivit oss svaren skyldiga trots uppvaktningar från SKL, länsstyrelser, kommuner och regionförbund:

• Vilka åtgärder kommer staten att vidta för att stödja de kommuner som har ett stort flyktingmottagande och där många av flyktingarna har en låg utbildningsnivå?

• Är det ett rimligt antagande att en medelålders analfabet kan vara anställningsbar efter två år?

• Vilka åtgärder kommer att genomföras för att hela Sverige och alla kommuner gemensamt ska kunna ta ansvar för vår nationella flyktingpolitik?

• Hur ska kommunerna som tar emot många flyktingar från Somalia i samband med återförening av splittrade familjer kompenseras ekonomiskt utöver den föreslagna satsningen?

Vi vill betona att:

• Vi välkomnar familjeåterföreningen. Det kan alla med en egen familj och egna barn känna med och förstå.

• Staten måste ta sitt ansvar och kompensera de kommuner som genom ett stort flyktingmottagande tar ansvar för nationellt fattade beslut. Det kan alla med förnuft förstå.

• Vi vill inte att resursbehövande grupper i våra kommuner inom vården, skolan och omsorgen ska kunna spelas ut mot flyktinginvandrarna. Möjligheterna att undvika detta och klara integrationen på ett bra sätt kommer att vara beroende av i hur hög grad staten väljer att ta ett långsiktigt ansvar för helheten. Det ansvaret bör gälla både för flyktingarnas fördelning i riket och för ett kostnadstäckande finansiellt stöd till de mottagande kommunerna.

12 Kommunstyrelseordförande:

Mats Johnsson (m), Alvesta kommun

Jan Bohman (s), Borlänge kommun

Ulf Eriksson (c), Falköpings kommun

Anders Berglöv (s), Flens kommun

Göran Dahlström (s), Katrineholms kommun

Elisabeth Salomonsson (s), Köpings kommun

Anders Ceder (s), Lindesbergs kommun

Maria Strömkvist (s), Ludvika kommun

Bo Zander (s), Nässjö kommun

Paul Åkerlund (s), Trollhättans stad

Bo Frank (m), Växjö kommun

Lena Baastad (s), Örebro kommun

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.