Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Svensk ekonomi riskerar sämre utveckling än väntat”

Orosmoln. Sveriges ekonomi står fortfarande stark och regeringen satsar 23 miljarder på nya reformer. Men kombinationen av bräckliga banksystem och sköra statsfinanser i flera euroländer gör att risken för en sämre utveckling dominerar den ekonomiska prognosen, skriver finansminister Anders Borg.

I dag presenterar alliansregeringen sin sjunde budgetproposition sedan 2006. Huvuddelen av dessa budgetar har lagts fram under år som präglats av svåra finansiella och ekonomiska kriser i vår omvärld. Politikens inriktning har ändå varit tydlig: Starka offentliga finanser för full sysselsättning och minskat utanförskap.

Finanspolitiken har utifrån detta konsekvent hanterat de utmaningar som Sverige ställts inför under krisåren. Det har handlat om akut krishantering av banker vars risktagande vållat stora problem som hotat jobb och produktion. Det har också handlat om tillfälliga konjunkturstöd till kommunerna för att värna sysselsättning och viktiga välfärdstjänster. Men framför allt har det handlat om åtgärder som långsiktigt bygger Sverige starkt.

Svensk ekonomi har visat motståndskraft. Tillväxten och sysselsättningen har utvecklats bättre än i de flesta andra EU-länder. De svenska offentliga finanserna är i dag bland de starkaste i EU med ett sparande nära balans och en sjunkande skuld, vilket få andra länder kan visa upp.

De historiskt låga räntorna på svenska statspapper visar på ett starkt förtroende för Sverige. Om Sverige hade haft lika svag tillväxt som övriga EU-länder sedan 2006 skulle vi i år ha haft cirka 100 miljarder kronor mindre till välfärd och jobbinvesteringar. Om vår arbetsmarknad utvecklats som övriga EU hade 150.000 färre varit sysselsatta.

Samtidigt som vi konstaterar att Sverige står starkt känner vi tydligt av effekterna av skuldkrisen i Europa. Finansdepartementets prognos för svensk ekonomi som presenteras i dag visar att svensk tillväxt bedöms utvecklas svagt under 2012 och BNP öka med 1,6 procent. Året därefter väntas BNP öka med 2,7 procent. Kombinationen av bräckliga banksystem och sköra statsfinanser i flera euroländer gör att risken för en ännu sämre utveckling dominerar i förhållande till huvudscenariot.

Sveriges starka position ger utrymme för offensiva framtidsinvesteringar som ger energi i ekonomin när den internationella konjunkturen dämpas. Sammantaget bedöms ett reformutrymme på 23 miljarder kronor eller cirka 0,6 procent av BNP vara välavvägt för 2013. Detta reformutrymme är förenligt med att det finansiella sparandet ska återvända till överskott på omkring 1 procent av BNP när konjunkturläget normaliseras de kommande åren och med säkerhetsmarginaler för att kunna hantera en mer besvärlig ekonomisk situation.

I takt med att resursutnyttjandet ökar stärks de offentliga finanserna och när ekonomin befinner sig nära balans 2016, väntas det finansiella sparandet uppgå till 2,5 procent. Även om tillväxten skulle försvagas har Sverige således goda förutsättningar att nå ett överskott på över en procent framöver. Att det finansiella sparandet ligger något under en procent av BNP när konjunkturen är svag och att det ligger högre när resursutnyttjandet är högt är naturligt. Sammantaget gör inriktningen att överskottsmålet kan upprätthållas och goda säkerhetsmarginaler värnas.

Regeringens ansvarsfulla och försiktiga finanspolitik ger oss en position vi nu kan använda för att motverka krisen samtidigt som vi investerar för framtiden. Regeringen presenterar i budgetpropositionen för 2013 förslag till satsningar som stärker tillväxtmöjligheterna och motverkar att arbetslösheten biter sig fast.
Regeringen föreslår bland annat satsningar på följande områden:

Satsningar på infrastruktur: En väl fun­gerande infrastruktur är grunden för en växande ekonomi med fler jobb. Regeringen avser i den kommande infrastrukturpropositionen föreslå att planeringsramen för infrastruktur ska uppgå till 522 miljarder kronor för perioden 2014–2025 vilket ger utrymme för nya satsningar på över 100 miljarder kronor. Sverige inleder byggandet av en ny stambana med Ostlänken och delar av sträckan Göteborg–Borås. Infrastrukturen för gruvindustrin förbättras. Snabbare utbyggnad av tunnelbana till Nacka ska åstadkommas. En kraftfull förstärkning av drift och underhåll för järnvägen genomförs.

Satsningar på forskning och innovation: Svensk forskning ska vara internationellt konkurrenskraftig och Sverige ska vara attraktivt för forskningsintensiva företag. Anslagen till forskning och innovation höjs gradvis med 4 miljarder kronor till 2016.

Förbättra förutsättningarna för att investera i Sverige: Regeringen sänker bland annat bolagsskatten från 26,3 procent till 22 procent. Det skapar incitament för fler utländska och inhems­ka aktörer att investera i Sverige. Det stärker efterfrågan på arbete och höjer reallönerna vilket i sin tur ökar arbetsutbudet.

Fler unga i arbete: Regeringen föreslår en rad åtgärder om totalt 8,1 miljard kronor 2013–2016 för att stärka ungas möjligheter på arbetsmarknaden. Syftet är att underlätta övergången från skola till arbetsliv och motverka att arbetslösheten biter sig fast. Ungas kontakter med arbetsgivare underlättas genom satsningar på lärlingsprogram och gymnasiala yrkesutbildningar. Ungas möjligheter att komplettera och stärka sin kompetens stärks genom fler platser inom reguljära utbildningssystemet samt genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Därutöver fortsätter arbetet med jobbpakten under hösten.

Stöd till ekonomiskt utsatta: I syfte att hålla ihop samhället och säkerställa att tillväxten kommer alla till del föreslås vissa riktade insatser mot ekonomiskt utsatta grupper. Åtgärder inom studiestödet, föräldraförsäkringen och bostadstillägget till ålderspensionärer förstärker inkomsterna bland ekonomiskt utsatta. Skatten sänks för pensionärer.

Regeringens budget är en offensiv investeringsbudget med fokus på framtidsinvesteringar. Sverige är ett litet land i Europa, men vi tar vårt ansvar. Nu är det viktigt att andra länder också bidrar efter förmåga så att den samlade ekonomiska politiken bidrar till att föra Europa gradvis ur krisen.

Den gemensamma uppgiften för Europas länder är att säkra en ansvarsfull finanspolitik och förstärka de långsiktiga tillväxtutsikterna och förbättra vår samlade konkurrenskraft i den globala ekonomin.

Anders Borg (M) Finansminister

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.