”Svenska för invandrare måste förändras i grunden” - DN.SE
Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Svenska för invandrare måste förändras i grunden”

Regeringen tillsätter utredning. Svenskundervisningen för invandrare (sfi) fungerar dåligt och bör förändras i grunden. Individanpassningen måste bli bättre och kopplingen till jobb tydligare. En lösning kan vara att Arbetsförmedlingen får hela ansvaret för de insatser som möter en nyanländ invandrare, skriver tre FP-ministrar i alliansregeringen.

Utbildningen i svenska för invandrare (sfi) fungerar inte bra. Individanpassningen är alldeles för dålig, undervisningens kvalitet varierar kraftigt över landet och nästan var fjärde sfi-elev avbryter utbildningen i förtid. Mot den bakgrunden behöver svenskundervisningen för invandrare reformeras från grunden.

Historiskt har tankegången varit att människor som flyr till Sverige först ska lära sig svenska och sedan söka jobb. Nu förändrar vi perspektivet. Svenskundervisning måste kunna ske parallellt med jobb och praktik. För många nyanlända invandrare är nyckeln till att lära sig svenska möjligheten att ha arbetskamrater att tala med.

Regeringen ger nu därför en utredare i uppdrag att bland annat titta på om Arbetsförmedlingen ska få upphandla sfi för att bättre kunna kombinera svenska och jobb, hur undervisningen kan individanpassas och om sfi ska avskaffas som egen skolform och föras in i den kommunala vuxenutbildningen.

Sverige ska ta vara på de människor som flyttar eller flyr till vårt land. De behövs på våra arbetsplatser, som nyföretagare eller på universitet. Men för alldeles för många invandrare har integrationen fungerat för dåligt. Alliansregeringen har därför under senare år i grunden förändrat den svenska integrationspolitiken. Fokus har flyttats från bidrag och omhändertagande till jobb och egenmakt. Och vi behöver fortsätta arbetet för att skapa en politik så att de som kommer till vårt land snabbare kommer i jobb och lär sig svenska.

Språket är en språngbräda till samhället, men tyvärr tvingas vi konstatera att svenskundervisningen för invandrare inte fungerar tillräckligt bra. Det handlar inte om bristande engagemang hos dem som undervisar, utan om att undervisningen inte är tillräckligt anpassad efter eleven och alltför sällan är anpassad till yrkeslivets krav.

Invandrare som studerar svenska kan antingen studera på sfi eller på komvux inom svenska som andraspråk på grundläggande eller gymnasial nivå. Inom sfi studerade 2011 102.000 elever och inom komvux 41.000 elever. Inom sfi läser människor som är här för att jobba, är gäststudenter, anhöriginvandrare eller flyktingar och skyddsbehövande. Många har en hög akademisk utbildning med sig, medan andra är analfabeter.

Det finns självklart en nivåuppdelning inom dagens sfi men flera aktörer, bland annat Skolverket, har påpekat problemet med att många invandrare som studerar svenska går samma väg genom utbildningssystemet. Individanpassningen är alldeles för dålig.

När människor som invandrar till Sverige inte lär sig svenska är det förödande både för samhället och för den enskilda invandraren. Föräldrar som tvingas ta hjälp av sina barn för att tolka i kontakt med myndigheter och människor som inte får jobb är i dag en verklighet. Mot den bakgrunden behöver svenskundervisningen för invandrare ses över i grunden.

Förra året sjösatte regeringen två utredningar som påverkar utbildningen för nyanlända vuxna invandrare. En av dessa, den så kallade Sfi-pengsutredningen, får nu ett helt nytt uppdrag. Utredningen ska ta ett brett grepp på hur den nyanlända ska matchas med rätt språkutbildning utan att hindras av offentlig byråkrati och stuprör. Utredaren ska framför allt lämna förslag om följande:

1. Sfi ska kunna kombineras med arbete eller praktik. Arbetsförmedlingen har i dag ett samordnande ansvar för etableringsinsatser till nyanlända invandrare. Under de första två åren i Sverige ska en nyanländ läsa sfi, samhällsorientering samt delta i arbetsförberedande insatser. Sfi är dock ett kommunalt ansvar och det delade ansvaret för den första tiden i Sverige kan försvåra för den nyanlände.

Dagens system gör att det på många håll i landet är svårt att kombinera svenskundervisning med praktik eller arbete.

En lösning kan vara att en aktör, Arbetsförmedlingen, får hela ansvaret för de insatser som möter en nyanländ invandrare. Därför ges utredaren i uppdrag att överväga om Arbetsförmedlingen ska få möjlighet att upphandla den utbildning i svenska som ges inom ramen för etableringsuppdraget. Ett sådant system skulle göra det möjligt att skräddarsy lämpliga insatser på heltid för den enskilda invandraren. Då blir det också betydligt lättare att kombinera praktik eller jobb med studier i svenska.

2. Ökad individanpassning. Många invandrare som studerar svenska går samma väg genom utbildningssystemet trots vitt skilda erfarenheter, mål och förutsättningar. Det saknas individuella lösningar på många håll. De som går klart sfi och ska läsa vidare inom kommunal vuxenutbildning tvingas repetera kurser.

Utredningen har därför i uppdrag att föreslå hur innehållet i undervisningen kan individanpassas och utformas för att kunna kombineras med andra kurser, utbildningar och yrkespraktik. Det ska i sin tur öka genomströmningen och förbättra studieresultaten samt på bästa sätt motsvara de mål som individen har med utbildningen.

Ett alternativ är att, liksom i gymnasieskolan, införa fasta studievägar, till exempel ett yrkesspår och ett studieförberedande spår. Andra tänkbara åtgärder är att yrkesanpassa undervisningen genom att lära ut yrkessvenska. Till exempel i Stockholm har goda resultat nåtts genom att koppla svenskundervisningen till ett yrke.

3. Sammanhållen utbildning i svenska språket. Många går vidare från sfi till att läsa svenska inom vuxenutbildningen. Övergången mellan sfi och komvux innebär ofta fördröjningar eller avhopp, trots att svenskkunskaperna inte blivit tillräckliga för ett jobb.

Det är oroande att nästan en fjärdedel av ele­verna inom sfi avbryter sina studier. För att undvika avbrott och fördröjningar vid övergången finns det skäl att överväga en sammanhållen utbildning i svenska för invandrare. Utredaren ska överväga om sfi ska avskaffas som egen skolform och föras över till den kommunala vuxenutbildningen.

Kunskaper i svenska är avgörande för att kunna komma in i det svenska samhället. Vi ser tyvärr att alldeles för många som har kommit till Sverige har för dåliga kunskaper i svenska, mycket på grund av att sfi inte har fungerat tillräckligt bra. Vi vill därför i grunden förändra svenskundervisningen för invandrare. Individ­anpassningen måste öka kraftigt och kopplingen till jobb bli tydligare.

Jan Björklund, Utbildningsminister (FP)
Maria Arnholm, Jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister (FP)
Erik Ullenhag, Integrationsminister (FP)

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.