Hoppa till innehållet

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2020-05-30 00:21

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/sverige-saknar-etiskt-ramverk-for-beslut-vid-pandemier/

DN Debatt

DN Debatt. ”Sverige saknar etiskt ramverk för beslut vid pandemier”

Vi tror att det är angeläget att ett nationellt etiskt ramverk utvecklas för att stödja beslutsfattandet vid den typ av kriser som vi befinner oss i, skriver artikelförfattarna.
Vi tror att det är angeläget att ett nationellt etiskt ramverk utvecklas för att stödja beslutsfattandet vid den typ av kriser som vi befinner oss i, skriver artikelförfattarna. Foto: Adam Ihse/TT

DN DEBATT 15/5.

Statens medicinsk-etiska råd: Vi föreslår i en ny rapport en rad etiska värden och principer som kan ligga till grund för ett ramverk.

Sverige behöver ett nationellt etiskt ramverk som vägleder beslut inför och under pandemier. Vi menar också att den vetenskapliga grunden för beslut och vald strategi bör göras offentlig.

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) publicerar i dag fredag rapporten ”Etiska vägval vid en pandemi”. Rapporten är ett första steg i rådets analys av etiska frågor i samband med pandemin. Syftet är att presentera etiska värden, problem och utmaningar som aktualiseras vid en pandemi, såsom den vi nu upplever. I rapporten ges även generella rekommendationer och förslag inom olika områden.

Vi menar att regeringen och riksdagen bör införa ett nationellt etiskt ramverk som ska vara vägledande för beslutsfattare vid pandemier.

Sedan sars-cov-2-viruset i mars bedömdes som ett globalt hot och den pågående epidemin klassades som en världsomfattande pandemi, stängdes på kort tid gränser, infördes reseförbud, och i ett stort antal länder begränsades människors rörelsefrihet för att stoppa spridningen av viruset.

Coronapandemin har aktualiserat många svåra etiska frågor och dilemman. Det har till exempel gällt prioriteringar inom intensivvården – vem ska få intensivvård om det inte finns plats för alla? Bristen på skyddsutrustning i hälso- och sjukvården och äldreomsorgen och de svårigheter detta innebär för personal och brukare har varit uppenbara.

Beslutsfattande vid en pandemi grundas inte enbart på fakta och ­vetenskapligt underlag.

Vi har sett hur värdiga avsked vid livets slutskede kan komma i konflikt med begränsning av smittspridning. Bör befolkningen övervakas och smitt­spåras digitalt? Därtill är debatten intensiv kring vilken övergripande strategi som är bäst i kampen mot viruset. Bör samhället stänga ner helt eller inte? Bör åtgärder för att minska spridningen vara frivilliga eller obligatoriska? Samhället har ställts inför en rad oerhört svåra etiska vägval.

Beslutsfattande vid en pandemi grundas inte enbart på fakta och vetenskapligt underlag. Vid vägning av olika handlingsalternativ måste man också ta ställning till värden och värdekonflikter. En etisk analys är ett användbart redskap för beslut som fattas på olika nivåer med anledning av pandemin. Den kan tydliggöra värde- och intressekonflikter och visa på möjliga handlingsalternativ och deras olika konsekvenser för viktiga etiska och sociala värden. När beslut fattas under en pandemi är det också angeläget att beslutsfattare är öppna och transparenta med de grunder på vilka beslut har fattats och vilka etiska avvägningar som gjorts.

En del länder har etiska ramverk i sina pandemiberedskapsplaner som ska vägleda beslut inför och under pandemier. Våra beredskapsplaner rymmer visserligen etiska värden och principer, men Sverige saknar i dag ett särskilt etiskt ramverk. Vi tror att det är angeläget att ett nationellt etiskt ramverk utvecklas för att stödja beslutsfattandet vid den typ av kriser som vi befinner oss i.

I den rapport som rådet presenterar i dag betonas ett antal etiska värden och principer som Smer anser är särskilt viktiga att beakta vid beslutsfattande inför och under en pandemi och som skulle kunna utgöra grunden i ett nationellt etiskt ramverk:

1 Minimera skada och rädda liv. Under en pandemi är skada oundvikligt. Det övergripande målet vid en pandemi bör vara att minimera skada och rädda liv. Såväl liv hotade av smittämnet som liv som hotas av motåtgärder som leder till isolering, arbetslöshet och försvagat socialt stöd och skydd.

2 Människovärde. Människor har lika värde, med samma rätt att få sina rättig­heter tillgodosedda. Människovärdet är inte bundet till individers egenskaper utan är knutet till varje enskild människa, oberoende av prestationer, egenskaper, social eller ekonomisk ställning i samhället. Utifrån människovärdesprincipen följer att alla människor ska behandlas med respekt och på lika villkor.

3 Personlig integritet och frihet. Den enskilde individen har rätt till personlig integritet och frihet. Vid en pandemi kan det vara nödvändigt att inskränka dessa värden för att skydda befolkningen från allvarlig skada. Åtgärder som begränsar människors integritet och frihet bör vara proportionella, nödvändiga och relevanta, och minimeras i relation till vad man önskar åstadkomma.

4 Rättvisa och jämlikhet. Vid en pandemi kan man vara tvungen att fatta svåra beslut om prioriteringar när resurserna inte räcker till. Vård och andra samhälleliga insatser måste erbjudas på ett rättvist och etiskt godtagbart sätt. Det är viktigt att motverka ojämlikhet både nationellt och internationellt.

5 Vetenskaplig grund. Beslut om åtgärder ska, så långt som möjligt, vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

6 Proportionalitet. De åtgärder som vidtas måste vara proportionerliga i relation till vad man önskar uppnå.

7 Tillit. Tillit är en viktig komponent i alla typer av relationer, även mellan medborgare och samhället samt dess institutioner. Det är av avgörande betydelse att beslutfattare upprätthåller befolkningens förtroende vid en pandemi när svåra åtgärder måste vidtas. Ett sätt att skapa förtroende på kort och lång sikt är att hålla sig till fakta.

8 Solidaritet. Solidaritetsprincipen gäller såväl internationellt som nationellt. En pandemi kan utmana konventionella idéer om nationell suveränitet, ­säkerhet eller territorialitet. Det är viktigt att stötta de individer som riskerar att fara särskilt illa på grund av smitta eller åtgärder, lika väl som att betona individens ansvar för sina egna val.

Därtill är det viktigt att beslutsprocesserna är legitima. Beslut bör motiveras och bygga på fakta, värderingar och principer vilka samhällsmedborgarna delar eller kan komma överens om. Beslutsprocessen måste vara öppen för granskning.

Den vetenskapliga grunden för beslut och vald strategi bör göras offentlig. Vidare bör beslutsprocessen vara inkluderande på så sätt att berörda grupper så långt som möjligt involveras i besluten. Det bör finnas möjligheter att omvärdera och ompröva beslut när ny information och nya fakta tillkommer. Det bör även finnas mekanismer för att hantera tvister och klagomål. Beslutsfattare måste kunna hållas ansvariga för sina handlingar.

Den grund för ett nationellt etiskt ramverk som Smer presenterar kan behöva modifieras och utvecklas utifrån erfarenheter från den pågående pandemin. De närmaste månaderna kommer rådet att anordna webinarier och föra en bred dialog med olika experter och intressenter med syfte att ta fram policyrekommendationer och vidareutveckla grunden till ett nationellt etiskt ramverk för beslutsfattande vid pandemier.

Vi har ett moraliskt ansvar att under och efter en pågående pandemi samla kunskap, stödja forskning och dra lärdomar inför framtiden. Utifrån sådan kunskap bör Sverige utveckla en mer robust beredskap inför kommande pandemier.

 

Ämnen i artikeln

Sjukvård
Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt