Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Unikt samarbete i Uppsala ska minska bostadsköerna”

Regional satsning. 25.000 nya bostäder ska byggas i Uppsala län under de kommande fem åren. Bakom planen ligger ett unikt samarbete mellan länsstyrelsen och kommunerna. Vi är överens om både mål och medel och har inte tid att vänta på ny lagstiftning, skriver landshövding Peter Egardt och representanter för länets kommuner.

Uppsala län är ett av Sveriges snabbast växande län och är en integrerad del i huvudstadsregionen. Tillsammans med Stockholm och andra delar av Mälardalen utgör vi Sveriges största arbetsmarknad med en tredjedel av befolkningen. Det finns beräkningar som visar att huvudstadsregionen kommer att växa med minst 800.000 personer de kommande tjugo åren.

Vi välkomnar denna utveckling. Uppsala län ska ingå som en attraktiv del av huvudstadsregionen så att fler människor vill flytta hit och så att fler företag vill etablera sin verksamhet här. För att detta ska vara möjligt är tillgång till bostäder och en robust infrastruktur två nödvändiga hygienfaktorer.

Bristen på hyreslägenheter är uttalad i nästan alla av länets kommuner. Nuvarande nivå på bostadsbyggandet svarar inte alls upp mot den efterfrågan på bostäder som finns. Över 80.000 människor är upptagna i olika bostadsköer. Bostadsbristen är ett allvarligt hinder för den fortsatta tillväxten och ökat välstånd.

På regional nivå gör vi vad vi kan för att eliminera de hinder som finns för ett ökat byggande. Statens regionala myndighet länsstyrelsen och länets kommuner har gemensamt formulerat en avsiktsförklaring för att öka tillgången till bostäder. Vi - landshövdingen och samtliga kommuners styrelseordförande oavsett partitillhörighet - har enats om hur det under den närmaste femårsperioden ska byggas 25.000 nya bostäder i Uppsala län. Vi bedömer att detta är vad som krävs för att åstadkomma balans mellan utbud och efterfrågan.

I denna för Sverige unika avsiktsförklaring mellan stat och kommun är vi inte bara överens om målet. Vi är också eniga om vilka medel som ska användas och hur dessa ska utvecklas för att målet ska kunna förverkligas. Regeringen ser över lagen om bostadsförsörjning och vill bland annat införa en regional dimension i planeringen. För Uppsala läns vidkommande brinner det i knutarna. Vi välkomnar en ny lag men bedömer att vi inte har möjlighet att vänta på ny lagstiftning.

För att vi ska kunna få till 25.000 nya bostäder på fem år måste vi agera redan nu. Därför har vi på gemensamt initiativ sett över vilka verktyg för att öka bostadstillgången vi på den lokala och regionala nivån redan nu förfogar över. Kommunerna äger huvuddelen av planeringsprocessen. Länsstyrelsen medverkar i samråd, yttrar sig om planer utifrån ett riksintresseperspektiv och hanterar överklaganden. Vi bedömer att det redan nu och inom gällande lagstiftning är möjligt att enas i en gemensam avsiktsförklaring om hur vi ska gå till väga för att skapa fler bostäder.

Samtliga kommuner i Uppsala län utfäster sig att säkerställa en mark- och planberedskap som svarar mot målet, att samordna bostadsplaneringen på ett tydligt sätt med infrastruktur- och trafikplaneringen samt att samverka över kommungränserna. Kommunerna ska ha aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning som kan utgöra underlag vid planläggning samt för andra beslut som är strategiska för kommunens utveckling. Riktlinjerna ska även ge information till andra aktörer om kommunens tilltänkta boendeutveckling.

Kommunerna kommer också att medverka till att få till stånd olika typer av flyttkedjor i de befintliga bostadsbestånden, att använda markanvisningsinstrumentet för att pressa kostnader och gynna producenter som är villiga att producera de bostäder som efterfrågas och vid val av byggherre skapa förutsättningar för en mångfald av aktörer. En särskild uppgift som kommunerna åtar sig är också att inom ramen för bostadsplaneringen öka utbudet av student- och ungdomsbostäder.

Länsstyrelsen kommer att arbeta för att korta handläggningstiderna i bostadsfrågor och följa upp och uppmärksamma kommunerna på eventuella behov av samordning kring boendefrågor. Särskilt viktigt för länsstyrelsen är att verka för att en bättre regional samordning kommer till stånd.

I Uppsala län står vi samlade för att på fem år bygga 25.000 nya bostäder i länet som en del av huvudstadsregionens utveckling. Nu hoppas vi att regeringen är beredd att ta itu med ett annat hinder för tillväxten: infrastrukturens underdimensionering. Bristerna har under de senaste åren varit helt uppenbara för alla, särskilt tågpendlare mellan Uppsala och Stockholm. Tåg har försenats eller ställts in oberoende av om det är vinter eller sommar.

Investeringar i infrastruktur är i huvudsak något som staten har rådighet över. Regeringen har förvisso fattat flera beslut om förbättringar i infrastrukturen i huvudstadsregionen. Dessa kommer att kunna eliminera några hinder i flödena av såväl personer som gods över länsgränserna. Men vår uppfattning är att det inte är tillräckligt. Om Uppsala län ska kunna vara en integrerad del i huvudstadsregionen och växa i samma takt som i dag krävs ytterligare satsningar på ny infrastruktur.

Självklart är att statens utfästelser om bland annat Mälarbanan och utbyggnaden av spår mellan Kallhäll och Tomteboda snarast infrias.

Vår bedömning är att fyra järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm är det som är den enskilt viktigaste infrastrukturåtgärden för att inte hindra tillväxten i huvudstadsregionen. Denna åtgärd är nödvändig för en expansion av regionen för att främja tillväxten och möta den befolkningsökning som följer som en konsekvens av denna.

Möjligheterna till ökat bostadsbyggande i Stockholmsregionen som en effekt av regeringens initiativ till en utbyggd tunnelbana till Nacka är vägledande. På motsvarande sätt ändrar fyra järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm dramatiskt förutsättningarna för vår bostadsplanering.

Med en sådan investering är vår målsättning på 25.000 nya bostäder inte tillräcklig. Vi kommer då snarast att sätta oss ner på nytt och revidera upp behovet av bostäder i vår avsiktsförklaring för att fortsätta ta vårt ansvar i utvecklingen av huvudstadsregionen.

Peter Egardt, landshövding i Uppsala län
Kommunstyrelsens ordförande i Uppsala läns kommuner:
Anna Wiklund (M), Enköpings kommun
Marie Wilén (C), Heby kommun
Agneta Hägglund (S), Håbo kommun
Göran Nilsson (M), Knivsta kommun
Fredrik Ahlstedt (M), Uppsala kommun
Bengt-Olov Eriksson (S), Tierps kommun
Inga-Lil Tegelberg (S), Älvkarleby kommun
Jacob Spangenberg C), Östhammars kommun

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.